เมื่อค รั้ งลำบ าก ยืมเงินเพื่อนมา 4,600 บาท เวลาผ่า นไป 32 ปี เขาตอบแทนเพื่อนคนนั้ น ด้วยเ...

เมื่อครั้งลำบ าก ยืมเงินเพื่อนมา 4,600 บาท เวลาผ่านไป 32 ปี เขาตอบแทนเพื่อนคนนั้น ด้วยเงินมูลค่ากว่า 46 ล้านบาท ถึงแม้เวลา จะผ่านไปนาน ถึง 32 ปี เขายังคง ไ ม่ลืมที่สิ่งที่เพื่อน มอบให้ในวันนั้น 32 ปีที่แล้ว Sun Shengrong เ ด็ กหนุ่ม จากหมู่บ้าน Gangtou เมือง...

หลวงปู่นรสิงห์ กิตติสาโร ล ะสั งข า รแล้ว เ ท พเ จ้ าแห่ งลุ่ มแ...

หลวงปู่นรสิงห์ กิตติสาโร ล ะสั งข า รแล้ว เ ท พเ จ้ าแห่ งลุ่ มแ ม่ น้ำโ ข ง ผู้ส ร้ า ง 315 วั ด วันนี้จะพาทุกคน มาศึกษาเรื่องเล่า ประ วั ติ...

หา กไม่มี ความซื่อสั ตย์ ควา มสุข จะอยู่ได้ไม่นา น

แค่เพียงคุณ ซื่อ สัต ย์ สิ่งดีๆ จะค่อยๆ ตาม มา สู่คุ ณ “ซื่อสัตย์” ถูก หนุ่ มน้อ ยนามว่า “ฉลาด” ทิ้ง ลง ทะเล ซื่อสัตย์พย าย ามว่ายน้ำ จนมาถึงเกาะแห่งหนึ่ง เมื่อขึ้นฝั่งได้ ซื่อสัตย์ก็นอนพัก อยู่บนหาดทราย มันพย าย ามคิด หาวิธีที่ จะกลับ...

หลายคนตัดสินใจลาออกจากงานที่ตนรัก เพื่อสังเวยให้กับคนร้า ยๆในองค์กร

หลายคนตัดสินใจลาออกจากงานที่ตนรัก เพื่อสังเวยให้กับสังคมที่มีแต่คน ร้ า ย ๆในองค์กร โดยที่เจ้านายไม่ได้ปกป้องลูกน้องที่ดี แต่กลับนิ่งเฉย ปล่อยเนื้อ ร้ า ย ไว้ในองค์กร หลายบริษัทต้องเสี ยพนักงานดีๆ ไปเพียงเพราะมี “คนร้า ยๆ ในองค์กร” แต่ก็ไม่สามารถจัดการอะไรได้ คนดีๆ คนเก่งๆ ก็ลาออกไปกันหมด หลายๆคน ตอบได้เต็มปากเต็มคำ “ฉัน รัก งาน ของฉันมากนะ” พวกเขาไม่ได้มี ปั...

โ ล ก นี้ ไม่มีใครเก่ งกว่ าใค ร มีแต่ถนั ดสิ่งไห นมากกว่ากัน

นกทีว่ายน้ำไม่ได้ ไม่ใช่ความผิ ดของนก ปลาที่มันบินบนฟ้าไม่ได้ มันไม่ใช่ความผิ ดของปลา ปริญญาชีวิตเชื่อมาตลอด ว่าทุกคนมีดี ตัวเราเองก็ด้วย แค่อยู่ให้ถูกที่ และถ้าเลือกได้ โผล่มาให้ถูกจังหวะ แล้วเมื่อความสามารถ มาพบกับจุดตัดของวัน เวลา โอกาสของเรา ก็จะมาถึง เป็นตัวของตัวเอง ถ้าเราไปตามเค้า อย่ างเก่งๆ เลยเราก็ทำได้แค่เท่าเค้า แต่ถ้าเราดูเค้า คิด แล้วค่อยต่อยอดให้แต กต่าง แล้วฝึกฝนตัวเราให้เก่งขึ้นๆ วันนึงเราอาจจะแซงเค้าก็ได้ สำคัญที่ คิดวางแผน และลงมือทำ เรามักจะชอบเปรียบเทียบคน ว่าคนไหนเก่งกว่าใคร...

ข้อคิดที่ดี ไม่ต้องรว ยก็สุขได้ ไม่ต้องอว ดตา มคนที่มี

“รวยแ ล้ ว” จะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ แต่ถ้า “ยังต้องดินร น อยู่” จะใช้ชี วิ ตตามใจตัวเอง ไม่ได้ เจ้าของร้าน ท อง ใส่ทองเ ส้ นเท่าหนวดกุ้ง แต่ลูกจ้าง ( บางคน ) ทั้งหมด ที่มี ในชีวิต ขนมาผูกไว้ที่แขน แข วนที่คอหมด เจ้ าของโ ช...