แนะนำ อิติปิโส บ ทสวดก่อนนอน คุ้มครองให้แค้วคลาด

546

บ ท ส วด อิติปิโส เป็นบทสวดที่ศั กดิ์ สิ ทธิ์ เชื่อกันว่าใครสามารถ ทำบ ทสวดนี้ ได้ จะช่วยรักษาคุ้มครอง ให้แคล้วคลาดรอดปลอด ภั ย ถ้าต้องการที่จะมีชีวิ ต ดีๆ แนะนำว่าให้ส่วนในคืนนี้เลย เพราะในคืนนี้ เป็ นคื นมงคล สวดแล้ วจะ ช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ป กปักรักษา

หากท่ านใ ดเ ร่งรีบ หรือไ ม่มีเวลาที่จะสว ดม น ต์ในค่ำคืนนี้ ให้เก็บบทสวดนี้เอาไว้ แล้วเอาไว้สวดก่อนนอนในวันถัดไปก็ได้ จะช่วยให้สงบ จิ ต สง บใ จ การสวดมนต์จะทำให้จิตใ จของเราไ ม่ฟุ้งซ่าน เป็นคนที่ค่อยๆคิด อารม ณ์ เย็นมา กขึ้น

และยังมีความเ ชื่ อตั้งแต่ส มั ยปู่ย่าที่ว่า บท ส ว ดอิติปิโส จะเป็นบทสวดที่ช่วยต่อชะตาอายุใ ห้ ยืน ย าว ป้องกันสิ่งที่มองไ ม่เห็น ให้แคล้วค ล า ดปลอดภัยทุกๆสิ่งไป

บทสวดม น ต์ อิ ติ ปิ โ ส สวดก่อนนอน

บทสวดมน ต์อิ ติ ปิ โส (คำบูชาพระรัตนตรัย)

อะ ร ะ หั ง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมั ส ส ามิ (กราบ)

สุ ป ะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะ ก ะสั งโฆ, สังคัง นะมามิ (กราบ)

ท่องนะ โ มตั สสะ 3 จบ ก่อนเริ่มสว ดบ ท อิติ ปิ โส

อิ ติ ปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะะถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

ส วาก ขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สัน ทิฏ ฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ.

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

ด้ว ย อ านุ ภาพ ของพร ะค า ถ า จะช่วยปั ด เ ป่าสิ่งที่ไ ม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ ช่วยเ ม ต ตา มหาคาถาลา ภ ยศ การค้าการขายดี เมื่อยกคาถาขึ้นสวดอำนาจพระพุทธคุณก็จะ ปร ากฏ จะทำให้ผู้สวดมีพลังอัน ศั กดิ์สิ ท ธิ์ ทั้งกาย วาจา ใ จ ด้วยเดช พร ะคุ ณ ขอจงพบโช คล าภ เงินทอง ความสุข ความเจ ริ ญ ให้ปรากฏแก่คนที่สวดบทนี้

และคนที่เก็บบทสวดนี้ให้ทุกคนอื่นได้ด้วยเถิ ด