อานุภาพแรงกล้า “นะ โม พุท ธา ยะ” สวดแล้วแคล้วคลาด มีโชค ร่ำร ว ย

3397

อานุภาพแรงกล้า “นะ โม พุท ธา ยะ” สวดแล้วแคล้วคลาด มีโชค ร่ำร ว ย

นะโมพุทธายะ อานุภาพครอบจักรวาล แคล้วคลาดเฮงๆ ร่ำรว ย เรียกได้ว่า นะโมพุทธายะ เป็นสุดยอดพุทธคุณ อันเปี่ยมล้น ไปด้วยคุณภาพ 

ประโยชน์หลากหลาย ประการ ถ้าต้องการที่จะมีคาถา ได้คาถาหนึ่ง ที่สวดแล้วครอบจักรวาล แคล้วคลาด รอดปลอดภัย 

คงกระพัน ชาตรีมหานิยม มหาเสน่ห์ แนะนำว่าให้ทำความเข้าใจ กับสิ่งที่เรา จะกล่าวดังต่อไปนี้

คาถานี้ ก็คือ คาถาพ ร ะเจ้า 5 พ ร ะองค์ ซึ่งมีตัวอักขระ พิเศษ 5 ตัวนั่น ก็คือ เป็นอักขร ะพิ เศษที่ใช้แทน พ ร ะ พุท ธ เ จ้ า 5 พ ร ะองค์

อีกทั้งยังมี ความหมายของ แม่ธาตุใหญ่ ที่ให้กำเนิด ทุกสรรพสิ่ง บนโลก จึงถือได้ว่า เป็นคาถาหลักๆ ที่นิยมใช้กัน อย่างกว้างขวาง

 

นะโมพุทธายะ คือ โดยมีความเชื่อ ที่ว่าถ้าผู้ใด บริก ร ร มคาถาบูชา สวดนะโมพุทธายะ ด้วยจิตใจอัน สงบด้วยจิตใจอันดี จะทำให้มีชีวิตที่ดี 

แคล้วคลาด รอ ด ป ลอดภั ยภ ยั นใดๆไม่กล้าเข้ามา ทั้งนี้ยังได้มีการ นำพ ร ะคาถาพ ระ เจ้าห้า พร ะ องค์มาสร้างเป็นยั นต์ พร ะ เจ้าห้า พ ร ะองค์อีกด้วย 

โดยลงอักขระ ด้วยนะโมพุทธายะ ใช้ได้ครอบจักรวาล ซึ่งปรากฏทั้ง ผ้ายันต์และวัต ถุม งคลต่างๆ

 

สำหรับความหมาย ของ นะโมพุทธายะ มีดังต่อไปนี้

(นะ) หมายถึง พ ร ะกุกกุสัน โ ธ ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ หรืออาโปธาตุ มีกำลังเท่ากับ ด๒ ใช้ในการเสก ให้เกิดพุท ธ คุณ ด้านเมตตามหานิยม

(โม) หมายถึง พ ร ะโกนาคม ใช้เขียนแทนธาตุดิน หรือปฐวีธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๒ด ใช้ในการเสก ให้เกิดพุทธคุ ณ ด้ า นค งก ระพันชาตรี

(พุท) หมายถึง พ ร ะกัสสปะใช้เขียน แทนธาตุไฟ หรือเตโชธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๖ ใช้ในการขับไล่ สิ่ง อั ป ม ง คล หรือส ะ เ ด า ะเค ร าะห์

(ธา) หมายถึง พ ร ะสมณะโคดม ( พ ร ะพุทธเจ้า องค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทน ธาตุลม หรือวาโยธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๗ ใช้ด้านการล่อ ง หน กำบัง ต น 

(ยะ) หมายถึง พ ร ะศรีอ า รย เมตไตรย (พ ร ะพุทธเจ้าองค์ถัดไปหลังพ.ศ.๕๐๐๐) ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ มีกำลังเท่ากับ ด๐ เมื่อรวมกำลัง ธาตุทั้ง ๕ ก็จะเป็นคุณพ ร ะ พุ ทธเจ้า ๕๖

 

ฉะนั้นแล้วสำหรับ ใครที่สวด นะโมพุทธายะ เป็นประจำทุกวัน จะส่งผลในเรื่อง ของทุกๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของการ แคล้วคลาดปลอดภัย และเป็นมหานิยมเมตตา

มีแต่คนรัก มีเสน่ห์เรียกว่า ในสมัยโบราณ นิยมโสดกันมาก จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งคาถาพ ร ะเจ้า 5 พ ร ะองค์นั้น ได้มีการใช้ อยู่อย่างหลากหลาย เช่น คาถาบูชาหล ว ง พ่ อ โ ส ธ ร อั นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์