อ ธิษฐ านวันละ 3 นาที่ ทำ 3 วัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลุ ดพ้นบ่ ว งก ร รม

11218

อ ธิษฐ านวันละ 3 นาที่ ทำ 3 วัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลุ ดพ้นบ่ ว งก ร รม

เป็นอีกหนึ่งบทความ สำหรับวิธีการ อ ธิษฐ านก่อนนอน อย ากให้ท่าน ได้สละเวลา สักวันละ 3 นาที ทำติดต่อกัน 3 วัน เพื่อเป็นสิริมงคล และหลุด พ้ นบ่วงก ร รมของตัวเอง

 

อ ธิษฐ าน หน้าพ ร ะ พุ ท ธ รูป หรือสวดก่อนนอน ก็ได้ (นะโม3จบ)

“สัพพังอะ ปะราธังขะมะถะ เมภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะกะตังสัพพังอะปะราธังขะมะถะเมภันเตอุกาสะขะมามิภันเต”

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประ ม า ท พ ล า ด พ ลั้ ง ล่วงเกิน บิดามารดา ค รูบาอาจารย์ พ ร ะ พุ ท ธ พ ร ะธร ร ม

พ ร ะ อ รหั น ต์ทุกพ ร ะอง ค์ พ ร ะอริ ย ส งฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ งหลายรวมถึง ผู้มีพ ร ะคุณ แ ละท่านเจ้าก ร รมนายเ ว ร

จะด้วยกายวาจาใจ ก็ดีขอได้โปรดอ โ ห สิก ร รมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้า มีเจ้าของ ในตัวติดตามมา ขออนุญาต มีคู่มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำ อ ธิษฐ านคำสา บ า น ที่จะติดตาม คู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่าย ต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตน ในทางที่ถูก ที่ชอบที่ควรขอ บุ ญ บารมีในอดี ต กา ล ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ ข้าพเจ้า และครอบครัว ตลอดจนบริวาร ที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย

 

อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภยศสุขสรรเสริญ สติปัญญาปฏิภาณ ธนสา ร สมบัติ

อุปสร ร คใด โ ร ค ภั ย ใดขอให้มล า ยสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้า มีความสว่าง ทั้งทางโลกทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พ ร ะนิพพ า นเทอญ

หากมีผู้ใด เคยสร้างเ ว รสร้างก ร รมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใด ภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอ โ ห สิก ร รมให้ขอถอน ความ พ ย า บ า ท

ความ อ า ฆ า ต และคำส า ป แ ช่ ง ในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้า พ้นจากคำสาป แช่งของปวงชน ของเจ้าก ร รมนายเ ว ร

ขอให้พ้น น ร ก ภู มิ พบแสงสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรมเทอญ แนะนำสวด ก่อนนอนทุกคืน

 

เราควรตั้งใจ ให้อภัยทุกสิ่ง ทุกอย่าง และแก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่นขึ้นมา อีก ความตั้งใจอ ย่า ง นี้ทำให้ ใ จของเราสงบ และเราจะหลับไป อย่างเป็นสุข 

ตื่นขึ้นพร้อมด้วย ความสดชื่นแจ่มใส ขอจงท่องจำไว้ว่า เมื่อใดใจของเราผูกเ ว รเมื่อนั้นมองไปทางใด ก็พบแต่ศั ต รู แต่เมื่อใดใจของเรา มีเมตตา มองไปทางใด ก็เจอแต่ มิตรไมตรี