ในชีวิตไม่จำเป็นต้องอ ว ดตามคนทีเขามี ข อแค่ชีวิตมีความสุข อ่ า น จ บได้ข้อคิดดีๆ

761

ในชีวิตไม่จำเป็นต้อง อ ว ดตามคนที่เขามี ขอแค่ชีวิตมีความสุข ข้อคิดดีๆ

รวยแ ล้ ว จะใช้ชีวิต ยังไงก็ได้ แต่ถ้า ยังต้องดิ้ นร น อยู่ จะใช้ชี วิ ตตามใจตัวเอง ไม่ได้ 

เจ้าของร้าน ท อง ใส่ทองเ ส้ น เ ท่าหนวดกุ้ง แต่ลูกจ้าง ( บางคน ) ทั้งหมด ที่มี ในชีวิต 

ขนมาผูกไว้ ที่แขน แข วนที่คอหมด เจ้ าของโ ช ว์รูมรถ ขับ มอไซค์ คันเก่า ไปซื้อส้ มตำหน้าปากซอย

แต่ ลู กจ้าง ( บางคน ) จะทำทุก วิ ถีทาง เพื่อประกาศใ ห้ โ ลกรู้ว่า มีรถหรูขับ

เจ้า ข องกิจการ ตื่ น ตี 5 มาเปิดร้าน ทำงาน เก็บ ร้ าน นอน อี ก ที 4 – 5 ทุ่ม

แต่ ลูก จ้าง ( บางคน ) ตื่น 8 โมงเ ลิ ก 5 โม งเย็ น บอก ลำ บ าก

เจ้าข อง เขี ยงหมู ขายได้ วันละหมื่น เก็บทุก บา ทอ ย่า ง ดี ใส่ไว้ตู้เซฟ สิ้นเดือ นรีบ เอา เ ข้าแบงค์

แต่ลูกจ้าง ( บางคน ) มีเงินแ ส น ก้อน เดี ยว ในชีวิต เอามาวางเรียง ถ่ายรูป โ ช ว์ลงโซ เชียล

 

เฮียขายส่ง อะไหล่ร ถทั่ ว จั งหวัด มีกิจก า รหลายสิ บ ล้า น กินข้าว แ ก งข้า ง บ้าน กับ กา แฟ 7-11

แต่ลูกจ้าง ( บางคน ) ของอ าเ ฮีย ซื้อกาแฟ แก้วละส อ งร้อย เพื่อ ถ่าย รู ป อั พลงเฟส

 

แล้วมาบ่น กับเฮียว่า ปลายเดื อ น ไม่มีเงิ นซื้อ ข้าวกิน ขอเ บิ ก ล่วงหน้า

เศรษฐีร้าน ขายส่ง สอนให้ลูก ทุกคนทำงาน หารายไ ด้ พิ เศ ษ เพื่อมีเ งิน เก็บ 

ไปซื้อข อง ฟุ่ม เฟือ ยที่อย ากได้เอง ถัดไปข้างบ้าน ส่งลูก เรียนกรุงเทพ ลู กบ่ น 

อย ากได้โทร ศัพ ท์ใหม่ รี บ รูดบั ต รซื้ อให้

เจ๊ร้านขาย ส่งปล าทะเล ในตล า ดแห่งนึง ขาย ได้ วันเป็นล้าน เจ้าของใส่เสื้อ ห่านคู่ตัวไม่ถึง ร้อยมาแผง

แต่ลูกจ้าง ( บางคน ) ใส่เสื้อแบ ร นด์ ห้างราคาหลั กพั นม าทำงาน

 

อ่ า นจบ คุณอาจค้านว่า ความสุขคน เร า มันไม่เหมือนกัน 

คนเรา หาเ งิน มาแล้ว ไม่ใช้เพื่อให้ ตัวเ องมีคว าม สุข แล้ วจะ หา ไปทำไม

ผมก็จะต อบ กลั บไปว่า รวยแล้ว จะใช้ชีวิ ต ยั งไง ก็ไ ด้ แต่ถ้ายัง จน อยู่

จะใช้ชี วิตยั งไง ก็ ได้ ไม่ได้

 

ถ้ายังไม่รวย ไม่มีสิ ท ธิ์ใช้ ชีวิตยังไง ก็ได้ เพรา ะสุด ท้าย ความอวด ติดหรู จ มไ ม่ลง ของคุณ 

มันจะตกเป็น ภาระต่อใน คน รุ่นห ลัง

เหนื่อยหรือยัง ชีวิต จอมป ล อ ม ชีวิ ตที่ต้ อง สร้างภาพ ถ่าย รูป อัพล งเฟสว่ า

ตัวเองหรู ว่าตั วเองมี แต่หารู้ไ ม่ว่ า เบื้ องหลังกว่า จะ ได้มา ต้ องเป็น หนี้แ ค่ไห น

ถ้าคิดเป็ น ชีวิต ก็ เปลี่ ยนไป ใ นทา งที่ ดีขึ้นไ ด้ ถ้าคิดไม่เป็น ก็จงอยู่ แบบเดิมต่อไป