อานิสงส์ ของการร่วม ทำบุญทอดกฐิน

426

การทอด กฐินคื อการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่ างต่ำห้ารูปแล้วให้พระสงฆ์ รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับ มอบหมาย

จากคณ ะสงฆ์ทั้ งนั้นเป็นเอกฉันท์ ให้เป็นผู้รับ กฐินนั้นถื อว่าเป็นการสร้า งบุญใหญ่ ที่สมควร ทำเป็นอย่าง ยิ่งหากเกิດเ ป็นคนในชาตินี้

หากอย า กให้มีวาส นาดีเงินทองคล่องมื อไม่มีวันตก ต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้า ภาพในการท อดกฐิน ผ้าป่าติดต่อกั นอย่างน้อย 3ปีติดกัน

การร่วม เป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้ห มายความว่าต้องเ ป็นถึงประธานห รือกร รมการที่สมัยนี้มีกา รกำหนด กันว่าต้องบริจ าคเงินเท่านั้นเท่านี้

แต่การร่ว มเป็นเจ้าภาพนั้ นหมาย ถึงเป็นกฐินสามัคคี ที่ทุกคนร่วม เป็นเจ้าภาพไ ด้จะร่วมเป็นเจ้า ภาพใส่ซองหนึ่ง บาทหรือ พันบาทก็ถือว่ าร่วมเป็นเจ้าภ าพได้บุญทั้งสิ้น

โดย คำว่าการทอ ดกฐิน หรือการ กรานกฐินจัดเป็นสั งฆกร รมป ระเภทหนึ่งตา มพระวินัยบัญ ญัติเถรวา ทที่มีกำ หนดเวลา

คือพระส งฆ์สามาร ถกระทำสังฆกร ร มนี้ ได้นับแต่วัน แรม1ค่ำเดือน 11 ไปจน ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เท่านั้น

โดยมีวัต ถุประสงค์สำคัญ คือสร้างความ สามัคคีในห มู ่คณะส งฆ์แล ะอนุเคราะห์ภิกษุ ผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุ ดดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเ รื่ อ งเกี่ยวกับสัง ฆกร ร มของ พระสงฆ์โด ยจำเพาะ

แต่ใ ครจะไ ด้บุญมากหรือน้อย ต้องดูที่ปัจจัย หลายอย่างในเ รื่ อ งของเงินบ ริสุทธิ์เจตนาและความพ ย า ย า มซึ่ งก็แล้วแต่บุญแ ละกร ร มของ คนที่ทำ

ใน พุทธกา ลมีตัวอย่างมาก มายหลายเ รื่ อ งที่คนทำ บุญด้วยเงินน้อ ยแต่ได้ ผลบุญที่ออก ดอกออกผลม หาศาล

พระ พุทธอง ค์ได้ทรงต รัสไว้ว่ าคนที่ทอด กฐินด้วยใจบริ สุทธิ์หรือว่าร่ว มในการท อดกฐิน ครั้งหนึ่งก็ ดีจะปรารถ นาเป็นพระพุท ธเจ้าก็ไ ด้จะปรารถ นาเ ป็นพระอัค รสา วกก็ได้

จะ ปรารถน าเป็นพร ะอรหันต์ ก็ได้เมื่อ บุญน้อยล งมาจะเ ป็นพระ มหาก ษัตริ ย์500ชาติ

เป็นมห าเศรษฐี 500 ชาติเป็นอนุเศ รษฐีอีก500ชาติเ ป็นคหบดีอีก 500ชาติต ามลำดับ

อานิสงส์ ของการร่วม ทำบุญทอดกฐิ นยัง มีอีกมา กมาย

1 ได้ชื่อว่ าเป็นผู้สามาร ถใช้ทรัพย์ส มบัติให้เกิດเป็ นบุญกุศ ลติดตัวไ ปในภพเบื้ องหน้า ได้อย่า งเต็มที่

2 ทำ ให้เ ป็นคนรูปงา มผิว พร รณงาม เป็ นที่รัก ของ คน ทั่วไป

3 ทำให้ เป็นผู้มีจิ ต ใ จตั้งมั่นเป็ นสมาธิแล ะเข้าถึงธ รรมได้โ ดยง่าย

4 ทำให้เ ป็นผู้มั่งคั่งมี ทรัพย์ สินมากแ ละประส บความสำเร็ จในหน้าที่ก ารงานได้ โดยง่าย

5 ทำใ ห้เป็นผู้มีจิ ต ใ จแช่มชื่นบ ริสุทธิ์และผ่อ งใสอยู่เ สมอ

6 ทำให้ เป็นผู้มี ชื่อเสี ยง เกียรติคุณ น่ายกย่อง สรรเส ริญเป็ นที่ตั้งแห่ง ศรัทธาน่ าเคาร พนับถือ

ท่านจ งคิดดูเอาเอ งแล้วกันว่า ถ้าร่วมทอดกฐิน 3 ปี ติดต่อกัน นั้นบุญนั้นจะมาก เท่าใดครูบาอาจ ารย์ท่านถึงไ ด้เน้นในเ รื่ อ งนี้มากและมีตัวอย่างที่พิสูจน์มาแล้วมากมาย

ใครที่ขัด สนเ รื่ อ งเงินทองมี แต่ปัญหาเ รื่ อ งเงินบอกไ ด้คำเดีย วว่าควร ทำอย่ างยิ่ง