เตรียมตัวไว้ “ปีชง 2563” มีปีไหนชงตรง ปีไหนชงร่วม พร้อมวิธีแก้ปีชง

1020

เตรียมตัวไว้ “ปีชง 2563” มีปีไหนชงตรง ปีไหนชงร่วม พร้อมวิธีแก้ปีชง

ปีชง 2563 หรือ ปีนัก ษั ตร ปี ช ว ด ถือเป็นความเชื่อ ทางโหร า ศ า ส ตร์ของจีน มีความหมาย ดังนี้ คำว่า “ชง” ในภาษาจีนนั้น หมายถึง “การปะทะ” 

ฉะนั้น คำว่าปีชง จึงหมายถึงปีที่ อาจมีการปะทะ เกิดขึ้น ซึ่งความเชื่อ เรื่องปีชงนี้ เกี่ยวข้อง กับ “องค์เทพไท้ส่วย” หรือที่รู้จักกันดี ในนาม “เทพเจ้าผู้คุ้มครอง ด ว งชะตา” 

เป็นเทพที่ ทรงอิทธิ ฤ ท ธิ์ แ ละยังมีอิ ท ธิ พ ล ต่อการดำเนินชีวิต ของผู้คน ในแต่ละปี อีกด้วย ปีชงในปี 2563 มีปีอะไรบ้าง และ วิธีแก้ปีชง 2563 ค ว ร ทำ อ ย่ างไร เ ร า มาดูรา ย ล ะ เ อียดกันเลย

 

ปีชง 2563 ปีนักษัตร ปีชวด คริสต์ศักราช 2020 ได้แก่

ปีชง (100%) ได้แก่ ปีนักษัตร มะเมีย

ปีชงร่วม ได้แก่ ปีนักษัตร ชวด ระกา เถาะ

 

สำหรับปี ที่ได้รับผล ไม่ดี จะมีอยู่ ด้วยกัน 4 ปี ได้แก่

ปีชง คือ ปีที่ได้รับผลเ สี ย มากที่สุด หรือที่เราเรียกกันว่า ชงโดยตรง (ชง 100%) 

ปีคัก คือ ปีที่เป็น ปีนักษัตรเดียว กับปีนั้น ๆ

ปีเฮ้ง คือ ปีที่ได้รับ ผลกระทบ ใ นเรื่อง เ ค ร าะห์ก ร ร ม

ปีผั่ว คือ ปีที่ได้รับ ผลกระทบ ในเรื่อง สุ ข ภ า พ

โดยปีชงตรง ๆ จะได้รับ ผลกระทบ มากที่สุด ส่วน ปีคัก ปีเฮ้ง ปีผั่ว ซึ่งเรามัก เรียกว่า ปีชงร่วม จะได้รับ ผลกระทบน้อยกว่า

 

วิธีแก้ปีชง 2563

ไหว้เ ท พ เ จ้า ไท้ส่ ว ย จะช่วยบรรเทาเ ค ราะ ห์ ก ร ร มได้

ทำบุญช่วยชีวิต สัตว์ต่างๆ เช่น การไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยนก ปล่อยปลา การบริจาคโ ล หิ ต 

ไหว้พ ร ะ 9 วัด ช่วยเสริม สิริมงคลให้ชีวิต

ตามความเชื่อ ของชาวจีน การไหว้ องค์ไท้ ส่ ว ย เ อี้ย สามารถที่จะช่วยบ ร รเทาเ ค ร าะห์ ก ร ร มในปีชงนี้ ให้เบาบางลงได้ 

และควร ที่จะต้องไปไหว้ เป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการ สะเดาะเคร า ะ ห์ และเสริมสิ ริ ม งคล ให้กับตัวเอง วัดจีนสำคัญๆ ที่เราสามารถ เดินทางไปไหว้ ได้แก่

1. วัดทิพยวารีวิหาร (หรือวัดกัมโล่วยี่) 

2. วัดโพธิ์แมนคุณาราม (หรือวัดโพวมิ้งปออึงยี่) 

3. วัดมังกรกมลาวาส (หรือที่เรียกกันว่า วัดเล่งเน่ยยี่) 

4. วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ (หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2)

 

เตรียมของไหว้สำหรับแก้ปีชง ดังนี้

1. กระดาษหงิ่งเ ตี๋ ย หรือกระดาษเงิน กระดาษทอง 13 แผ่น พร้อมเที ย บแ ดง เขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด 

ถ้าเป็นการแก้ชง ตัวเอง ให้นำกระดาษหงิ่งเ ตี๋ ย มาปัดที่ตัวเอง 13 ครั้ง (ปออุ่ง) ปัดลงมาตั้งแต่ ศีรษะจรดเท้าจน สุดแขน ฝากกระดาษไว้ ไม่ต้องเผา

 

2. ส้มมงคล (ไต้กิก) 1 จาน ไหว้เสร็จแล้ว นำกลับบ้านไปกิน จะได้เป็นมงคล กับตัวเอง เฮง ๆ รวย ๆ ตลอดทั้งปี

 

3. น้ำมันเติมตะเกียง 1 ขวด หมายถึง ชีวิตจะได้รุ่งเรือง โชติช่วง ตลอดทั้งปี

 

4. นำซองที่บรรจุ ด ว งชะตา ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ฝากไว้ที่ ศ า ลเ จ้ า เพื่อให้พ ร ะ จี นได้สวดมนต์ (พะเก่ง) 

ทำพิธีเสริม ด ว ง ชะ ต าให้เราแค ล้ ว คล า ด ป ล อ ด ภั ย เป็นสิริมงคล ตลอดทั้งปี