เผย “หลวงพ่อสมหวัง” แห่งนครชัยศรี ข ออะไรก็สำเร็จ สมหวังทุกประก า รเลย

2750

“หลวงพ่อสมหวัง” แห่งนครชัยศรี ขออะไรก็สำเร็จ สมหวังทุกประการ

วัดดัง พ ร ะพุ ท ธรูปศัก ดิ์สิท ธิ์ ที่กำลังเป็นที่ พูดถึงอย่างมาก ในช่วงที่ผ่านมา นั่นก็คือ วัดกลางบางพ ร 

นครชัยศรี หากพูดถึง ชื่อวัดอาจจะยัง ไ ม่คุ้นหูนัก แต่ถ้าเอ่ยถึง หลวงพ่อสมหวัง พ ร ะพุ ท ธ รูปศัก ดิ์สิ ทธิ์

ที่บันดาลความสมหวัง ให้หลายต่อหลายคน มาแล้ว เชื่อว่าสายบุญ คนที่ชอบไหว้พ ร ะขอพร ต้องเคยได้ยิน กันอย่างแ น่ น อน

 

สถานที่ วัดกลางบางพ ร ะ ต.บางพ ร ะ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 

หลวงพ่อสมหวัง เป็นพ ร ะพุทธรูป ปางมารวิชัย หรือสะดุ้งมาร พร้อมบรรจุ มวลสา รอันศั กดิ์สิ ทธิ์ ทั้งยังทำพิธีอัญเชิญพ ร ะพุ ท ธรูปขนาด 9 นิ้ว จำนวน 99 องค์ 

บรรจุไว้ในองค์ หลวงพ่อสมหวังด้วย หลวงพ่อสมหวัง ประดิษฐานอยู่ที่ วัดกลางบางพ ร ะ วัดเก่าแก่ตั้งแต่ สมัยเริ่มสถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์

เดิมทีหลวงพ่อสมหวัง ถูกเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ แต่หลังจากที่ ประชาชนมา บ น บ า น หรือขอพรแล้วได้ สมปรารถนา จึงนำของมาแ ก้ บ น มากมาย 

ไ ม่ว่าจะเป็น ไ ข่ไก่ 50,000 ฟอง หั วห มูนับ 100 หั ว ทำให้ประชาชนทั่วไป ขนานนามพ ร ะพุ ท ธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อสมหวัง”

 

ความเชื่ อและความศัก ดิ์สิ ทธิ์

ขอพรให้รัก ประสบความสำเร็จ มีครอบครัวที่มั่ นค ง สำหรับคนโสดที่อย ากมีคู่ หรือคนมีคู่ ที่อย ากให้ความรักมั่ นค ง ไ ร้อุปสร ร ค มาขอพรหลวงพ่อแล้วสมหวัง ได้ทั้งหน้าที่การงานที่ดี และคู่ครองที่ดี จึงนำหั วห มูมาถวาย

ขอโช คลา ภ เงินทอง การงานและธุรกิจ เคยมีสามี ภรรย ามา ตั้งจิตอธิษฐาน ขอพรให้กิจการ ที่กำลังย่ำแ ย่ ฟื้นตัวและประสบความสำเร็จ อีกครั้ง ไ ม่น่าเชื่ อว่า 

หลังจากนั้น พวกเขาจะผ่านวิก ฤ ต และกลับมาร่ำรวย อีกครั้ง ทั้งคู่จึงนำ ไ ข่ไ ก่กว่า 50,000 ฟองมาแ ก้ บ น

 

การแก้บน

ทางวัดให้แ ก้ บ น ด้วยไ ข่ไ ก่ ไ ข่เ ป็ด ข้าวส า ร และหั วห มู เพื่อที่ทางวัด จะได้บริหาร จัดการต่อบุญสะดวก โดยมอบข้าวส า ร ไ ข่ไ ก่ ไ ข่เ ป็ด ตลอดจนหั วห มู 

ให้โรงพย าบาล โรงเรียน และชุมชนใกล้วัด อีกส่วนหนึ่ง ก็นำไปปรุงอาหาร แจกผู้มาทำบุญที่วัด

 

คำบูชาหลวงพ่อสมหวัง

อิติสุคโต สะมิชฌิตาสะพุทโธ นะโมพุทธายะ

หลวงพ่อสมหวัง สมดังปรารถนา เงินทองไหลมา นะชาลีติ กิจการ ก้าวหน้า แคล้วค ล า ดปลอดภั ย ค้าขายร่ำรวย เฮงตลอดปี ดีตลอดไป