ผลบุญอานิสงก์ ของการถวายน้ำ

440

ผลบุญอานิสงก์ ของการถวายน้ำ
เวลาทำบุญนั้นเราจะหาของถวายแต่ละอย่างก็ต้องเลือกให้ดี เพราะหากถวายอะไรที่ไม่ดีแทนที่จะได้ บุ ญ กลับได้ บา ปแทนแบบที่เราไม่รู้ตัวเลย

และหนึ่งในของถวายพระที่ทำให้ได้อานิสงส์เยอะ คือการถวายน้ำดื่ ม และพ ระ สัมมาสัมพุทธเจ้าได้แนะนำเอาไว้ด้วยว่า

คนเรานั้นหากข า ดอาหาร 7 วันถึงจะ ต า ย แต่ถ้าขา ดน้ำ 3 วัน ก็ ต า ย แล้ว ฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การถวายน้ำ สำคัญมาก ต่อพ ร ะภิ กษุ สง ฆ์ และหากศึกษาจากอรรกถาขุท ท ก นิ ก า ย เป ต วัตถุ จูฬวรรคที่ 3 สานุวาสี เ ถ รเ ป ต วั ต ถุ

ก็จะพบว่า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ าถึ งกั บให้พ ร ะอานนท์ไปบอกกับส า มเ ณ รรูปหนึ่งว่าดังนี้

ให้ทำบุญตักน้ำดื่ ม ใส่หม้อไว้ให้เต็ม เพื่อให้พ ร ะ ภิก ษุได้ฉันเป็นประจำสม่ำเสมอ เนื่องจากพ ร ะ สั ม ม า สัมพุท ธ เ จ้ า ท่านเห็นด้วย ญาณทัศนะว่า

สามเณร รูปนี้เป็นผู้บุญน้อยมากทำให้กลายเป็นเ ด็ ก เ ร่ ร่ อ น อด อย า ก ไม่มีจะกิน เนื่อจากไม่เคยทำบุญ กุ ศ ลไว้เลย

แถมยังไม่เคยทำไว้ในอดีตด้วย ในอ ดีต กร ร มก็หนักสุด กับพ ร ะ ปัจเ จก พ ระพุทธเจ้า ที่ชื่อ สุเนตต์

เ รื่อ งราวแบ บนี้มันโ ห ด ร้ า ยถึงขั้นทำให้ต ก นร ก ไปนานถึง 84,000 ปี เลย แล้วพอเกิดก็เป็นเ ป ร ต ที่หิ วโ ห ย หลายภพชาติ

แต่ว่าพอ สามเณรได้เติมบุญให้กับตัวเองตามที่พ ร ะพุ ท ธ เจ้าแนะนำก็ได้อานิสงส์มากขึ้น เลยทำให้มีคนยอมมาถวายเครื่องบริโภค

ทำให้มีความสะดวกสบายในการปฏิบัติธรรม จนได้บรรจุเป็นอรหันต์ได้ในเวลาต่อมา

พอบรรลุแล้วญาติทั้ง 500 ของท่านก็ได้เกิดเป็น เ ป ร ต ที่อดอย า กมาขอส่วนบุญ ซึ่งแน่นอนว่าท่านก็อุทิศไปให้ จนเ ป ร ต ก็ลดความท ร ม า น ลง

อยู่ดี มีบ้าน แต่ว่ายังไม่มีน้ำดื่ ม แบ บนี้เ ป ร ต ญาติจึงมาบอกให้ช่วยทำบุญตักน้ำไว้ให้เต็มธ ร ร ม ก ร ก เพื่อถวายสงฆ์ที่มาจาก 4 ทิศ

แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้พ ว กเ ป ร ตญาติอีก ถึงจุมีน้ำดื่ มน้ำใช้

การถวายน้ำดื่ ม น้ำใช้ให้กับพร ะ พุทธศาส น า นั้นจึงเป็นสิ่งที่ทำแล้วได้อานิสงส์ผลบุญมาก แล้วยังทำให้ญาติพี่น้องที่เป็นเ ป ร ต นั้นพ้นทุ ก ข์ ด้วย

ทำบุญแบ บนี้ส่งเสริมให้ชีวิตดี มีความสุข มีกิน มีใช้ไปຕลอด และการถวายน้ำก็เป็นการทำให้ พ ร ะ ภิ ก ษุ และ ส า ม เ ณ รได้มิน้ำไว้ดื่ ม ไว้ใช้มิข า ด

เป็นการบำรุงพ ร ะ พุทธศาสนาไปในตัวด้วย และสำหรับใครที่กำลังจะไปทำบุญนั้น อย า กได้ของถวายพระก็ลองเป็นน้ำดื่ มสักแพ็ค

หรือจะเป็นขวดก็ได้ตามกำลังศรัทธาเลย