บูชาเทวดา ประจำตัว ยังไง ให้รวย

725

บูชาเทวดา ประจำตัว ยังไง ให้รวย

ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1ขวด และ นำจรด ระหว่างคิ้ว กล่าวคำอ ธิษ ฐานจิต ดังต่อไปนี้นะคะ

นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะ ระ หะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญ พ ระพุทธเจ้าทั้ง 5 พ ระองค์ โปรดเสด็จมาเ ป็ นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา

ข อส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รั ก ษ าตัวข้าพเจ้า

ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีค ว ามสุข ให้เริ่มเทน้ำ ลงบนพื้น ดิน

ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไป กับ พ ระแม่ธรณีพระแม่คงคา โปรด มาเ ป็ นทิพย์พย าน

ขออานิสงค์ผລบุญกุศล อันใดที่ข้าพเจ้า ชื่ อ – ส กุ ล ได้กระทำใ นวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง

ข้าพ เจ้าขออุทิ ศให้ กับเทวดา ทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า อยู่ ณปัจจุบันนี้

ที่ทำให้ข้ าพเจ้า พ้นจาก ค ว ามทุ กข์ เ รื่ อ งที่ประสบปัญหา

ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดภพใด ก็ต าม ทั้งระลึกได้ก็ดี

และ ระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ ใ นภพภูมิใด

ข อให้ท่านจงมารับ กุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ใ นครั้งนี้

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเ วี ย นที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว

ทุกท่า นทุกตั วทุกต น ทุกภพทุกภูมิ ข ออานิสงค์ผลบุญ

ดังกล่ าวนี้โ ปรดก ลายเ ป็ น โภคทรัพย์ ต ามที่ท่านปรา ถนาทุก ประก า ร

ตั้งแต่ บัดนี้ เวลานี้เ ป็ นต้นไป ด้วย เทอญ สาธุบุญ

เพิ่มเติม

1 ก า รขอฝาก ผ่านบารมี ของพ ระแม่คงคา และ พ ระแม่ธรณี ไปสิ่งสำคัญม า ก

2 ก า รกรวด น้ำลงดิน กุศลจะ ส่งถึง เร็วกว่า ก า รกรวดน้ำแห้ง คื อ เพียง อ ธิษ ฐาน จิต สำหรับผู้ที่บารมี ยังไม่ม า กพอ ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำ ลงบนภาชนะแล้ว นำไปรดลงดินที่ โ ค น ต้ น ไ ม้

3 ระ ห ว่ า ง ท่องคำกรวดน้ำ ด้านบน ให้เท น้ำลงดิน ตลอดจ นจบ คำกร วดน้ำ

ไม่ว่า น้ำจะเหลือม า กน้อย เพียง ใดให้เท ให้หม ดพร้อม กับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ ต้อง ให้หล งเหลือ