เผยวั ยรุ่นไทยเ สี่ ย งภาวะซึ มเศร้ ารุ น แ ร ง

338

กรมสุข ภา พจิต พบวั ยรุ่นไทยอายุระหว่าง 10-19 ปี มีความเ สี่ ย งเป็นโร คซึมเศร้า ประมาณ 3 ล้านคน จากทั้งหมด 8 ล้านคน คาดมีผู้ป่วยในกลุ่มนี้แล้ว 1 ล้านคน

25 ธ.ค. 60  นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุ ขภา พจิต กล่าวว่า ประเทศไทยมีผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นไทยอายุ 10-19 ปี มีความเสี่ยงเป็นโร คซึมเศร้า สูงถึงร้อยละ 44 หรือมีประมาณ 3 ล้านกว่าคน จากวัยรุ่นทั้งหมดประมาณ 8 ล้านคน และมีอัตราป่วยเป็นโร คนี้ร้อยละ 18 คาดว่า ขณะนี้ทั่วประเทศมีวัยรุ่นป่วยด้วยโร คซึมเศร้าแล้ว 1 ล้านคน แต่ยังเข้าถึงบริการน้อย

เนื่องจากลักษณะอาการทางอารมณ์ และพฤติกรร มของวัยรุ่นที่ป่วยซึมเศร้า จะไม่เหมือนอาการของผู้ใหญ่ คือ อาจมีพฤติกรร มใช้ความรุ นแร ง ทำร้า ยตัวเอง หรือคนอื่น มีอารมณ์ก้าวร้าวหรือแปรปรวนง่าย หรือมีพฤติกรร มเสี่ยง เช่น ใช้ย าเส พติ ด หรืออาจแยกตัว ไม่กล้าเข้าสังคม ทำให้ผู้ปกครอง-ครู เข้าใจผิ ดคิดว่าเป็นปัญหานิสัยเกเร จึงทำให้วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าจำนวนมาก ไม่ได้รับการช่วยเหลือ และนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ที่มีความรุ นแร งขึ้นตามมา เช่น ฆ่ าตัวตา ย ทำร้า ยคนอื่น ติดย า เรียนไม่จบ เป็นต้น

ขณะที่แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุ ขภา พจิตเด็ ก และวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า วัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า มี 4 กลุ่มใหญ่ที่ควรให้ความสำคัญ ได้แก่ 1.ผู้ที่มีประวัติเป็นคนในครอบครัว ที่ป่วยโร คทางจิตเวช เช่น โร คซึมเศร้า โร คอารมณ์ 2 ขั้ว โร ควิตกกังวล สมาธิสั้น 2.มีโร คเรื้อรังทางกาย เช่น โร คม ะเ ร็ ง โร คไต โร คที่ทำให้ร่างกายผิ ดรูป หรือมีผลต่อภาพลักษณ์ 3.ผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตสังคม เช่น อกหั ก ใช้สา รเสพติด ตั้งครรภ์ ปัญหาการเรียน โดนรังแก ใช้ความรุ นแร งในครอบครัว เป็นต้น และ 4.กลุ่มที่มีครอบครัวไม่อบอุ่น มีความขัดแย้งในครอบครัว รวมทั้งการเลี้ยงดูที่ขา ดการสอนทักษะการจัดการอารมณ์ตนเอง

สำหรับแนวทางการดูแลวัยรุ่น ที่มีภาวะซึมเศร้า มี 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.การคัดกรองซึมเศร้า ซึ่งทางสถาบันสุ ขภา พจิตเด็ กและวัยรุ่น กำลังพัฒนาเครื่องมือและช่องทางที่เข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายขึ้น 2.การตรวจวินิจฉัย การตรวจร่า งกายและตรวจสภาพทางจิต 3.การรักษาด้วยย า และการทำจิตบำบัด เพื่อกระตุ้นพฤติกรร มและอารมณ์ทางบวก ปรับความคิดที่ทำให้ซึมเศร้า

ซึ่งจะสามารถลดภาวะซึมเศร้าลงได้ภายใน 4 สัปดาห์ และ4.การส่งเสริมการป้องกันปัญหา ซึ่งครอบครัวและโรงเรียนมีส่วนสำคัญ เนื่องจากวัยรุ่นต้องการความรัก ความเข้าใจ อีกทั้งเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการความขั ด แ ย้ งส่งเสริมให้วัยรุ่นรู้จักใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ในส่วนของโรงเรียน ควรมีระบบการเฝ้าร ะวั งและป้องกันภาวะซึมเศร้าของนักเรียน เช่น การจัดกิจกรร มเสริมสร้างพลังเข้มแข็งทางใจ ทักษะชีวิต เป็นต้น