มีห น่ วยง า นช่ วยเ หลือแล้ ว ต าย า ยนั่ งรอห น้ าธ นาค า รเช้ ามื ด หวังรั บเ ร าช นะ

93

มีห น่ วยง า นช่ วยเ หลือแล้ ว ต าย า ยนั่ งรอห น้ าธ นาค า รเช้ ามื ด หวังรั บเ ร าช นะ

เ รี ย กได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

กั บโ พ สต์อันสุดน่าสงส า ร น้ำตาซึมแ ละแ ฝงไปด้วยความอบอุ่นประทับใจของ ผู้ใช้เฟซบุ๊ค P’fon Kamonthip

ที่ ป ร ากฎภาพแ ละคลิปของ 2ตาย า ยวัยชรา ที่เดินทางมาลงทะเบียนรับเงินเยียวย า โครงการเราชนะ

ยั ง จุ ดบริการแ ละตามสาขาของธนาคารกรุงไทย สำหรับบุคคลที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดย 2ตาย า ย

ซึ่ ง เ ป็ นแ ม่ลูกกันโดยแ ม่อายุ80ปี แ ละลูกชายอายุ61ปี ไม่มีเงินติดตัวแ ม้แ ต่บาทเดียว

ห วั ง ม ารับเงิน7,000บาท เอาไว้ช่วยประทังชีวิตอันแ สนลำบากย า กจน

 

ค ว า มคืบหน้าล่าสุดนั้น สาวเจ้าของโพสต์เปิดเผยว่า ตอนนี้ มีหน่วยงานบางส่วน

ไ ด้ เ ข้าไปช่วยเหลือ ตา-ย า ย แล้วนะคะ ซึ่งชาวเน็ตก็ต่างพากันชื่นชมเจ้าของโพสต์ที่นำมาเผยแ พ ร่

ตี แ ผ่ค ว ามจริงอีกมุมหนึ่งให้สังคมได้รับรู้

ต้ อ ง ขอ บคุณพี่ด้วยค่ะที่ถ่ายมาไห้คนเห็นและมีคนเข้าไปช่วยเหลือคุณตาคุณย า ยขอบคุณมากค่ะ

เ จ้ า ของโพสต์อัพเดตว่า ได้มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือตาย า ยแ ล้ว ผลจากพลังแ ห่งโซเชี่ยล

โ ด ย รายละเอียดเพิ่มเติมนั้น 2ตาย า ยจริงๆแล้วเป็นแม่ลูกกัน โดยแ ม่อายุ80ปี แ ละลูกชายอายุ61ปี

เ ดิ น ทางมายังธนาคารกรุงไทย สาขาท่ามะเขือ จังหวัดกำเพงเพชร โดยออกจากบ้านตั้งแ ต่เที่ยงคืน ใช้เวลา4ชั่วโมง

กั บ ร ะยะทางเกือบ40กิโลเมตรมาถึงยังหน้าธนาคาร

ซึ่ ง ก็ ไ ด้ ล งทะเบียโครงการเราชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแ ล้ว