ไปได้ต า มนี้ เพิ่ มธ น าคา รลดค นแออั ด เ ร าชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

94

ไปได้ต า มนี้ เพิ่ มธ น าคา รลดค นแออั ด เ ร าชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

ก ร ะ ท ร ว งการคลัง ไฟเขียวลดความแออัดเปิดให้ 3 แบงก์รัฐ ธนาคารกรุงไทย ออมสิน และธ.ก.ส.

เ ปิ ด รั บ ลงทะเบียนรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีสมาร์ตโฟนในโครงการเราชนะ

เ ริ่ ม วั น แ รก 22 ก.พ.นี้ พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.22 น.

 

เ มื่ อ วันที่ 18 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความระบุว่า เฮ 22 ก.พ. เพิ่ม 3 แบงค์รัฐ

รั บ ล ง ทะเบียน เราชนะ ข่าวดีจากการประชุมสภาฯ ล่าสุด นายอาคม เติมพิทย า ไพสิฐ รมว.คลัง ระบุ วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. เป็นต้นไป

 

ป ร ะ ช าชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถนำบัตรประชาชนแบบ Smart card ไปลงทะเบียนโครงการ เราชนะ

ไ ด้ ที่ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ลดความแออัด

ใ ห้ ป ร ะชาชนที่มีสิทธิสามารถร่วมโครงการเราชนะได้ทั่วถึง

ข อ บ  คุ ณ ไ ท ย คู่ฟ้า