สำหรั บผู้ที่ ได้รั บสิ ทธิ์ กลุ่ มที่2 โอนเงิ นง วดแ รกวั นนี้ อย่าลื มดู

141

สำหรั บผู้ที่ ได้รั บสิ ทธิ์ กลุ่ มที่2 โอนเงิ นง วดแ รกวั นนี้ อย่าลื มดู

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ใ น ฐ า นะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเราชนะในวันแรก

ที่ เ ริ่ มมีการโอนวงเงินสิทธิ์ให้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กลุ่มผู้ถือบัตรฯ) จำนวน 13.8 ล้านคน

โ ด ย กลุ่มผู้ถือบัตรฯ จะได้รับการจัดสรรวงเงินสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์ ทุกวันศุกร์

จ น ค ร บวงเงินสิทธิ์ของโครงการ และสามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ เพื่อใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564

ซึ่ ง ก ลุ่ มผู้ถือบัตรฯ สามารถตรวจสอบวงเงินสิทธิ์คงเหลือได้ที่เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ (Cash Machine หรือ ATM)

แ ล ะ เค รื่องรูดบัตร (Electronic Data Capture หรือ EDC) ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

 

สำห รั บ ก ลุ่ มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

แ ล ะ คนละครึ่ง ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 ม.ค. 2564 (กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ)

ส า ม า รถตรวจสอบการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

โ ด ย ก ลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก

ใ น วั นที่ 18 ก.พ. 2564 จำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์

ทุ ก วั น พ ฤ หัสบดีจนครบวงเงินสิทธิ์ของโครงการ

น อ ก จากนี้ ขอเน้นย้ำสำหรับกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์จากโครงการเราชนะ

ท าง เว็บไซต์ www.เราชนะ.com (กลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนฯ) จะมีการทยอยประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ

ตั้ ง แ ต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ได้รับข้อความสั้น (SMS)

แ จ้ ง เตือนสถานะ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” ซึ่งอาจเกิดจากความผิ ด พลาดในการกรอกเลขประจำตัวประชาชน

เ ล ข รหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด

โ ด ย ประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถลงทะเบียนใหม่ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ทันที

ห ลั ง จ ากได้รับ SMS แจ้งเตือนจนถึงวันที่ 12 ก.พ. 2564