วั นหยุ ดย า วล่ าสุดเดือ น ธ.ค. มติครม เปลี่ ย นวันหยุ ด

604

วั นหยุ ดย า วล่ าสุดเดือ น ธ.ค. มติครม เปลี่ ย นวันหยุ ด

ต รว จ ส อ บ วันหยุดย า วเดือนธันวาคม 2563 หลังครม.มีมติ เปลี่ยนวันหยุด วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคารไ ม่เหมือนกัน

รี บ เ ช็ ก เ ก็ บ ก ระ เป๋าไปเที่ยว ใช้สิทธิ์ “เราเที่ยวด้วยกัน” – “คนละครึ่ง” ก่อนหมดเขต

 

เ ข้ าสู่ เ ดื อนธันวาคม ส่งท้ายปลายปี 2563 แล้ว เหลือเวลาอีกเพียง 2 เดือนสำหรับโครงการ“เราเที่ยวด้วยกัน”

ซึ่ งรั ฐ บ าลขย า ยเวลาให้ใช้ได้ถึง 31 มกราคม 2564 สำหรับโครงการกระตุ้ นการใช้จ่ายให้ภาคประชาชน

ใ ห้ ท่ อ ง เ ที่ ยวภายในประเทศ เพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 

ข ณ ะ ที่ โ ค ร งการคนละครึ่ง ที่รัฐจ่ายครึ่งหนึ่ง ประชาชนครึ่งหนึ่ง นั้นใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563

ต า ม ม ติ คณะรัฐมนตรี เมื่ อ 22 กันย ายน 2563 ประกาศให้เปลี่ย น แ ปลงวันหยุดราชการ

จ า ก เดิม วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม เป็น วันคล้ายวันพ ร ะ บรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 

โ ด ย วั นจันทร์ที่ 7 ธันวาคม เป็นวันหยุดชดเชยฯ

 

แ ต่ ค รม.เห็นว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม เป็นวันหยุดวันรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว จึงให้เปลี่ยนวันหยุดชดเชยวันหยุด

ช ดเ ช ย วั นคล้ายวันพ ร ะ บรมราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9ฯ จากวันที่ 7 ธันวาคม เป็นวันที่ศุกร์ที่ 11 ธันวาคมแทน

ทำ ให้ วั นที่ 7 ธันวาคม ไ ม่ใช่วันหยุด(ชดเชย)ของราชการแล้ว

แ ล ะ ทำ ใ ห้ เดือนธันวาคมมีวันหยุดย า วต่อเนื่อง 4 วัน ในวันพฤหัสบดี –อาทิตย์ ที่ 10-13 ธันวาคม 2563

ส่ ว น วั นหยุดสิ้นปี ยังรอมติครม.อีกครั้ง แต่ที่แน่ๆ วั นที่ 31 ธันวาคมเป็นวันหยุดราชการ

 

สำห รั บ ส ถ าบั นการเงิน หรือธนาคารนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย มีประกาศแ ต ก ต่างออกไป

ต า มป ร ะ กาศธนาคารแห่งประเทศไทย ให้วันที่ 7 ธันวาคม ยังคงเป็นวันหยุด

แ ล ะ ให้วันที่ 11 ธันวาคม เป็นวันหยุดด้วย

ชั ด เ จ นว่า วันที่ 7 ธันวาคม ราชการเปิดทำการ แต่สถาบันการเงิน ธนาคาร ปิดทำการ