เฟ ส2 มาแ น่น อ น คนละครึ่ ง ใครได้สิทธิ์เตรี ย มลงทะเบี ย นเ ล ย

173

เฟ ส2 มาแ น่น อ น คนละครึ่ ง ใครได้สิทธิ์เตรี ย มลงทะเบี ย นเ ล ย

จ า ก ก ร ณีที่ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้

ว่ า จ ะ เ ปิ ด ใ ห้ ลงทะเบียน คนละครึ่ง ระยะที่ 2 ในวันที่ 1 มกราคม 2564 นั้น

เ กี่ย วกับเรื่องนี้ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 TNN รายงานว่า คณะกร รมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ

จ า ก ก าร ร ะ บ า ดของ โ คโร น า 2019 หรือ ศบศ. เตรียมประชุมในวันที่ 2 ธันวาคม

โ ด ย มี ว า ร ะ การประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณามาตรการ คนละครึ่ง ระยะที่ 2 ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในต้นปีหน้า

 

น า ย พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง

ไ ด้ เ ปิดเผยว่า สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียน คนละครึ่ง รอบเก็บตกเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิแล้ว

ข อ ใ ห้ รี บ ใช้สิทธิในการใช้จ่ายโดยเร็วภายใน 14 วัน ถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ

เ พื่อ ใ ห้ สามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม เนื่องจากมีเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องใช้สิทธิคนละครึ่ง

ใ ห้ห ม ด ภ า ย ใน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงจะสามารถเข้าร่วมคนละครึ่ง เฟส 2 ได้

 

โ ค ร ง ก ารคนละครึ่งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน เนื่องจากสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้สิ ทธิไ ด้ อ ย่ างเป็นรูปธรรม

ก ร ะตุ้ นการจับจ่ายใช้สอยได้อย่างชัดเจน และช่วยเหลือผู้ค้ารายย่ อย หาบเร่แผงลอย พ่อค้าแม่ค้ารายเล็กได้อย่างแท้จริง

ถื อเป็ น ค ว า มสำเร็จของรัฐบาลในการกระตุ้ นเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนในระบบจากการใช้จ่ายของประชาชน

ค า ด คนละครึ่ง เฟส 2 อนุมัติธันวาคมนี้ ลุ้นได้ล ง ท ะ เ บี ย นรอบใหม่ 1 มกราคม 2564

 

นอกจากนี้ ผู้ค้ายังสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องด้วยการลงทะเบียน และติดตั้งแอปพลิเคชัน ถุงเงิน

โ ด ย ค าดว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทะลุ 1 ล้านร้านค้าภายในสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับโครงการคนละครึ่ง เฟส 2

ที่ ค า ด ว่ าจ ะ ไ ด้ รับการอนุมัติโครงการภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียน และใช้สิทธิได้ในเดือนมกราคม 2564

 

คุ ณ ส ม บั ติล งทะเบี ย น คนละครึ่ง เฟส 2

1. มีบั ต ร ป ร ะ จำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2. อ า ยุตั้ ง แต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3. ไ ม่เ ป็ น ผู้ ถื อ บัต รสวัสดิการแห่งรัฐ

4. หา ก เ ป็น คนที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบแรก ต้องใช้สิทธิให้หมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โ ด ยจ ะ มี ปุ่ มใ ห้ต่ออายุทันทีโดยอัตโนมัติ ไ ม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ