เ ป็ นทั้งไม้มง ค ล แ ล ะส มุ น ไพ ร หา มาป ลูกไว้ติดบ้ า น ดี มากๆ

462

เ ป็ นทั้งไม้มง ค ล แ ล ะส มุ น ไพ ร หา มาป ลูกไว้ติดบ้ า น ดี มากๆ

ว่ า นงาช้ า งนั้ น หลายๆ คนจะรู้จักดีในเรื่องของการใช้เ ป็ นไม้ ป ร ะดับตกแ ต่ ง บ้ าน

ต ก แ ต่ ง ส ว น ใ ห้ ส ว ยงามแล้วยังมีหลายสายพันธุ์อีกด้วย

 

แ ต่ วั นนี้เราจะมาทำความรู้จักกับว่านงาช้างในรูปแบบของสมุนไพรที่ทุกบ้าน

ค ว ร จ ะ มี ป ลู ก เ อ าไว้ใช้ โดยเฉพาะกับผู้หญิงมีสรรพ คุณเยอะมาก ๆ

แ ล ะ มี ชื่ อเรียกหลากหลาย เช่น หอกสุรกาฬ ว่านงาช้างลาย หอกสุรโกฬ เป็นต้น

ซึ่ ง เ ป็น ไม้ล้มลุกแต่ไม่มีใบ เป็นต้นลักษณะคล้ายงาช้าง มีดอกเป็นช่อ

ซึ่ ง ต า ม ความเชื่อก็ยังมีนะ เชื่อว่าปลูกไว้แล้วจะช่วยป้องกันภัยอั น ต รา ย ได้

แ ล ะ วั นนี้เราได้นำมาฝากทั้งสรรพ คุณและแ จ ก สู ต ร การใช้ให้อีกด้วยจ้า

 

ส ร ร พคุณของว่ า นง าช้าง

ต้ น ง าช้างสามารถนำมาต้มเป็นน้ำสมุนไพ รดื่ ม บำรุงร่างกายได้ โดยต้มได้ทั้งส่วน หัวลำต้นเลย

ซึ่ ง เ ป็นสมุนไพ รช่วยในการบำรุงโลหิต รักษาโ ร ค ริดสีด ว ง ได้ดี อีกทั้งยังช่วยการอยู่ไฟของสตรีหลังคลอด

ใ ห้ ฟื้ น ตั ว ไ ด้ เร็วอีกด้วย ช่วยขับปัสสาวะ แก้ฝ้า กระ จุดด่างดำได้ดีมากๆเลยทีเดียว

 

นอกจากจะดื่ ม เป็นน้ำสมุนไพ รแล้วยังเอามาใช้เป็นย า ทาภายนอกได้อีกด้วย โดยเอาลำต้นนั้นมาตำ ๆ

แ ล้ ว ใ ช้ทารักษาสิวบนใบหน้า และช่วยให้แผลแห้งเร็ว แก้ผดผื่นคันตามผิวหนังได้ดีมาก

ล ดริ้ ว ร อ ย เหี่ ย ว ย่ นต่าง ๆ บนใบหน้า และช่วยให้ใบหน้าอ่อนวัยยิ่งขึ้น รู้แบบนี้แล้วควรรีบหามาปลูกกันเลย

 

สู ต ร สมุน ไ พ ร ว่าน ง าช้า ง ตามภูมิปัญญา

1. สูต ร ขับโ ลหิ ต ส ตรี ห ลั งคลอด

เ อ า ต้นงาช้างมาล้างทำความสะอาดแล้วตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ โขลกให้ละเอียดให้ได้ประมาณ 1 กำมือ

นำไ ป ต้ ม ใ นน้ำแต่พ อท่วม ต้มประมาณ 15 นาที ดื่ ม ครั้งละ 1 ถ้วยตะไล

ดื่ ม ก่อนอาหารเช้า – เย็น ทุกวันช่วยฟื้นฟูร่างกายของสตรีหลังคลอดได้ดี

 

2. สูตร ช่ ว ย บำรุ งร า กผมให้แข็งแรง

เ อ า ว่านงาช้างมาคั้นน้ำแล้วชโลมลงบนหนังศีรษะให้ทั่ว จะช่วยบำรุงสุ ข ภา พ

เ ส้ น ผ ม ใ ห้ แข็ ง แรง ดกดำ เงางาม มีสุ ข ภา พ ดี ลดปัญหาผมหลุดร่วงได้

 

3. สู ต รบำรุงโล หิต

นำว่า น ง าช้างมาประมาณ 1 กำมือ แล้วดองเ ห ล้าขาวประมาณ 1 เดือน หมักทิ้งไว้จนครบ

แ ล้ ว ค่ อยดื่ ม เพียงครั้งละค่อน ๆ ถ้วยตะไลเท่านั้น ในช่วงเย็น 1 ครั้ง/วัน หรือจะดื่ ม เช้า – เย็น ก่อนอาหาร 2 เวลาก็ไ ด้ เ ห มื อ น กั น

ห รื อ จ ะเอามาต้มผสมกับอะไรก็ได้เป็นย า ก็ได้หมดเลย ต้มดื่ ม บำรุงร่างกาย เช้า – เย็น ครั้งละ 1 ถ้วยตะไล

ซึ่ง สู ต ร นี้จะ ช่ ว ย บำ รุ ง โล หิ ต ได้ดี รวมถึงบำรุงให้สุ ข ภา พ ผิวเนียนนุ่มอีกด้วย

 

4. สู ต ร แ ก้ ฝ้ากระ

สู ต ร นี้จะใช้เป็นต้นมาล้างทำความสะอาดให้ดีแล้วตัดเป็นท่อน ๆ แล้วเอามาโขลกหรือทุบให้แ ต ก ก่อน

ค่ อ ย นำไป ต้ ม ในน้ำเปล่าสะอาด นำมาดื่ ม เป็นน้ำสมุนไพ ร ครั้งละ 1 ถ้วยตะไล ในเวลาเช้า – เย็น

จ ะ ช่ ว ย ล ดฝ้า กระ บนใบหน้าได้

 

ม า ดูส่ ว น ในด้านของความเชื่อกันบ้าง คนโบราณมักจะนิยมปลูกต้นงาช้างเอาไว้ เพ ราะเชื่อกันว่าป้องกันภัยทางไสยศาสตร์ ได้

แ ล้ ว ก็ ยังเป็ น ไ ม้ มงคลที่ปลูกแล้วจะเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คนในบ้านอีกต่างหาก

ช่ ว ย ห นุนนำให้ทำมาค้าขายคล่อง มีกำไรเยอะ และสำหรับใครที่อย า กจะได้ทั้งสมุนไพ ร

แ ล ะ ไ ม้ ป ร ะ ดับไปพ ร้อมๆกัน ต้นว่านงาช้างก็ตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรเลยทีเดียว