น้ำมั นเก่ ามีค่ า อย่าเพิ่ งทิ้ งพ่อบ้านแม่บ้านต้อ งรู้ ส าม ารถนำมาขั ดห ม้ อให้เหมือ นใหม่ไ ด้

108

น้ำมั นเก่ ามีค่ า อย่าเพิ่ งทิ้ งพ่อบ้านแม่บ้านต้อ งรู้ ส าม ารถนำมาขั ดห ม้ อให้เหมือ นใหม่ไ ด้

ป ก ติ เ ว ล าเราทำกับข้าว เรามักถูกสอนมาเสมอว่าไม่ให้ใช้น้ำมันที่ทอ ดซ้ำ ๆ

เ พ ร าะอาจจะก่อให้เกิด ส า ร ก่อ ม ะ เ ร็ ง ได้แต่ หลายๆ คนทำกับข้าวแล้วน้ำมันทอดของ เ ห ลื อ

อ ย่ าพึ่ ง ทิ้ ง พอดีเราไปเห็นวีดีโอของเ ช ฟ ท่ า น หนึ่งมาน่าสนใจมากๆ

 

เ อ าน้ำมันทอดเก่าๆ ที่เราสมควรทิ้งม า ทำ เ ป็ นสบู่ ซั น ไ ล สำหรัับขัดหม้อ

ก่ อ น อื่ นเลย ใส่ถุงมือ ย า ง ก่อน อย่าให้ผิวสั ม ผั ส กั บ อะไรก็ตามที่เรากำลังจะผสมทั้งนั้น

 

เตรี ย ม วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์

1. ก ะ ล ะ มั ง พ ล าสติก

2. ก ล่ อ ง นม หรือกล่องวิปปิ้งครีม

ผ ส ม วั ต ถุ ดิ บ

1. น้ำมั น พื ชเ ก่ า 500 ก รั ม เก่ า แค่ ไหนก็ได้

2. น้ำ 200 กรั ม

3. โ ซ ด า ไ ฟ 250 ก รั ม

ขั้ น ต อ น การทำ

1. ใส่น้ำมั น เ ก่ า ๆ ลงในกะละมังพล า ส ติ ก

2. ใส่ โ ซ ด า ไ ฟ ค่อยๆ ใส่ลงไ ป ร ะ วั ง อย่าให้เ ข้ า ต า

3. ค น ใ ห้ เ ข้ ากัน

4. ใส่น้ำส ะอ า ด ล ง ไป ค น ต่ อ ใ ห้เข้ากัน

5. คนไปเรื่ อ ย ๆ จน โ ซ ด า ไ ฟ ละลาย สังเกตุว่าส่วนผ ส ม เ ริ่ ม มีความข้นแล้ว

6. กร อ ง เ ศ ษ โ ซ ด า ไ ฟ ออกแล้วเทใส่พิมพ์ คื อ ก ล่ องนมหรือกล่อง วิ ป ปิ้ ง ครีม

7. ปล่ อ ย ให้เ ซ็ต ตั ว 1 คืน จนแข็งตัว

8. เอาออกจากพิมพ์กล่องจะ ไ ด้ เ ป็ นสบู่ก้อนแข็งๆ แล้วตัดเป็นชิ้นๆ ไว้ก่อน

9. จ า ก นั้นเอาไปถูๆ กับฟองน้ำเปียกน้ำแล้วขัด ก้ น หม้ อดำๆ ได้เลย ไม่ต้องกดแ ร ง ก็ออก เราจะได้ก้นหม้อที่ใสสะอาด เ ห มื อ นซื้ อมาใหม่

ไม่ต้องออกแรงเยอะก็สะอาด แ น ะ นำว่าเอาไว้ขัดก้นหม้อดำๆ เท่านั้นนะ

อ ย่ า เ อ าไปอาบน้ำหรือล้า ง ห น้ า เ ด็ดข า ด ล้างเท้าก็ไม่ได้เด็ดข า ด

 

ขอบคุณสูตรดีๆ เชฟขวัญ เพจ สอนทำอาหาร by Chef Kwan