รวยด้วยคนรวยค้ำชู 4 ราศีดังนี้

397

ราศีพฤษภ

ตั้งแต่กลางปี 63 เป็นต้นมาดว ง ช ะ ต าท่านไม่ค่อยสู้ดีมาตลอด มีแต่เรื่ องแ ย่ ๆเข้ามาส ารพัด ทั้งที่หวังดีไปช่วยเขาแต่กลับซ ว ยเสี ยเอง คิดมากเสี ยเอง ดว งทำคุณคนไม่ขึ้น ไปช่วยใครไว้คนจะไม่ค่อยจำ หลายครั้งมักถูกคนใกล้ชิดที่ไว้ใจกลั่นแ ก ล้ งลับหลังไม่ให้เจริญก้าวหน้าในหน้ าที่การงาน คนที่เรียนอยู่ก็มักถูกเพื่อนสนิทแอบนิ นท าลับหลังจะมีคนเข้าหาก็ต้องมีอะไรแอ บแฝ งซักอย่ างเจตนาที่มาคบมาคุยกับเราก็มักมีผลประโยชน์ซ่อนอยู่โดยเราไม่รู้ตัว

แม้ดว ง ช ะ ต าที่ผ่านมาจะดูไม่ค่อยดี แต่จากนี้ไป การเงินก็พุ่งแร ง ปลดห นี้ปลดสินได้สบายๆและดว งยังดีย าวๆจนถึงสำหรับในปี 2563 นี๊ถือเป็นปีที่ดว งโช คล าภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัทหรือรับราชการก็ก้าวหน้ า จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่คดโ ก ง จะทำให้ด วงท่านดีย าวๆจนถึงปี 2563 เลย

ราศีกรกฎ

2 ถึง 3 ปีที่ผ่านมาช ะ ต าฟา ดเคร าะห์ไปหนักหลายหนทีเดียว ทั้งเรื่ องรัก เรื่ องเงิน เรื่ องงาน เรื่ องเพื่อนสนิท ดว ง ช ะ ต านี้จะร วยได้ต้องผ่านความย ากลำบ ากหลายครั้งหลายหนจนหลายๆคนท้อใจไปเลยก็มี หมดหวังไม่มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อดว งช ะต านี๊หากเป็นคนที่ใช้เงินมือเติบอนาคตจะลำบ ากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี๊เสี ยอีก ต้องมัธยัสถ์ ต้องสมถะ ชีวิตจะได้ไม่ลำบา กมาก ดว งช ะต าเพื่อนฝูงมักพาซ ว ยจะคบใครก็ไตร่ตรอง ขบคิดให้ดีๆ

แต่หลัง วันนี๊เป็นต้นไปดว งการเงินก็เฮงคูณสองอย่ างไม่น่าเชื่ อ และยังพลิกจากหมดตัวเป็นห นี๊กลายเป็นได้เจอคนดีมีฐานะเข้ามาอุปถัมภ์ ช่วยปลดห นี้สิน เป็นเพื่อนคู่คิด ช่วยก้าวผ่านเรื่ องร้ ายๆจนตั้งตัวได้ ได้ออกรถใหม่ ได้ขึ้นบ้านใหม่ไม่ต้องน้อยหน้ าใคร และด วงยังดีย าวๆ

ราศีเมษ

ปลาย 2563 นี๊เป็นต้นไป ระ วั งให้มากเรื่ องปาก ดว งท่านจะร วยเพ ร าะป าก และอาจจะซ วยก็เพร าะป ากเช่นกัน ดว ง ช ะ ต านี๊มักจะมีเ ห ตุให้เรื่ องมีราวบ่อยครั้งระ วั งให้มากอย่าไปเฮโลตามคนอื่นเขา จะตกย างออก อยู่ของเราดีๆก็ดีแล้ว คนเกิ ดวันนี๊เพื่อนฝูงจะเยอะ และมักนำพาปั ญห ามาให้ปว ดหัวอยู่เสมอแม้แต่คนรักเองก็มักสร้างปั ญห าให้บ่อยครั้งทั้งเรื่ องเงินๆทองๆและเรื่ องอื่นๆ แต่ภายใน 7 วันนับจากนี๊ คุณจะได้รับข่ าวดีอย่ างไม่คาดฝันจากสิ่งที่ท่านได้ไปบนบ านส ารกล่ าวไว้กับสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลายแต่วันนี๊เป็นต้นไป

ก็จะเริ่มโด ดเด่นมากๆพลิกช ะ ต าไปเลยก็ว่าได้ความฝัีงูใหญ่ พญ านา คจะโช คมาให้ ช่วยปลดห นี๊สิน มีรถ มีบ้าน ก่อนสิ้นปี เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง และช ะ ต ายังดีย าวๆจนถึงปลายปีเลยเป็นความ เ ชื่ อ ส่วนบุคคล โป ร ดใช้วิจ า ร ณญ าณในการอ่ านคำ ทำ น ายเป็นเพียงแนวทาง ฉะนั้นไม่ควร โล ภ และการหมั่นทำบุญและทำความดี จะช่ว ยเพิ่มบุญบาหมีท่านให้สูงยิ่งๆขึ้นไป และช่ว ยลดก ssมเก่าที่แต่ละคนมีมาไม่เท่ากันลงไปได้ และยังเสริมให้โอกาสการเสี่ ย งโช คท่านสูงขึ้นไปอีกด้วย ส า ธุ

ราศีธนู

ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วดว ง ช ะ ต าโดนเคร าะห์ซ้ำก ssมซัดมาหนักหนาจนแทบท้ อ แต่จะว่าไปดว ง ช ะ ต านี๊จะแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาสักหน่อยตรงที่เด็ กๆมักจะลำบ าก ใช้ชีวิตดิ้นรนด้วยตัวเองมาตลอด จะสบายๆทีสักพักแป๊ปๆก็กลับไปลำบากอีกโดนช ะ ต าโดนกลั่นแกล้ง ไม่รู้ด้วยเว s ก ssมหรืออันใด แต่พอเติบโตขึ้นมาจะเริ่มค่อยๆมีมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุ แต่คนเกิ ดวันนี๊ต้องขยันอย่ าเกีย จคร้า น ด วงคุณขยันจะร ว ยไวกว่าคนอื่นๆ อายุ 30 เป็นต้นไป จะเริ่มมีฐานะมากขึ้นเรื่อยๆ

แต่หลังจากนี๊เป็นต้นไปการเงินก็พุ่งแหง ความฝันเห็นบ้านเก่าหรือญาติผู้ใหญ่ที่เสี ยไปแล้วจะให้โ ชค ดว ง ยังเฮงต่อเนื่องย าวๆ สำหรับในปี 2563 นี๊ถือเป็นปีที่ดว ง ช ะ ต า โช ค ล าภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้ า จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงิน เป็นทอง ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโ ก ง จะทำให้ดว ง ท่านดีย าวๆจนถึงปี 2563 เลย อ่ านแล้วดี กดแ ชร์เป็นกุศล