มีเคราะห์ เพราะเป็นคนโกรธง่ายโมโหง่าย

141

คนขี้โก รธคือคนมีเค ราะห์ ใครที่โก รธง่าย โกร ธนาน ขี้โ มโห

เจ้าคิดเจ้าแค้น ของขึ้นง่าย ชอบเหวี่ ยงวีน ล้วนเป็นอารมณ์ด้านลบ

ที่แสดงออกมา ซึ่งไม่มีเครา ะห์ใดๆในโลกนี้ที่หนักไปกว่าความโก รธอีกแล้ว

ดังนั้น ใครโก รธง่ายก็เหมือนเกิดมามีเคราะห์ติ ดตัว

เพราะจะเป็นคนที่ทุกข์ง่ายกว่าชาวบ้าน เอะอะอะไรๆนิ ดหน่อยก็โกร ธ

ก็โมโห เลยทุกข์ง่าย เมื่อเกิดความทุกข์ง่ายก็เสี ยความสุขไปโดยง่าย

คนบางคนกว่าจะได้ความสุขใช้เวลาซะนาน แต่พอเป็นคนโกร ธง่าย

อะไรนิดหน่อยก็ไม่พอใจแล้ว ความสุขที่อุ ตส่าห์ที่เวลาสร้างหรือหามาเท่าไหร่

แป๊บเดียว อั น ต ร ธ า นห ายไปเพราะโทสะนั่นเอง

คนโกร ธง่ายจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนมีเคราะห์

คนที่ ชอบวี นชอบเหวี่ ยง โก รธง่าย เปรียบเหมือนดอกไม้ที่เหี่ ยวเฉา

ไม่มีอย า กเข้าใกล้ ไม่มีใครอย ากมอง ไม่มีใครอย ากสัมผัส

ทำให้คนรอบข้างค่อยๆจางหายไป

ส่วนใครที่ไม่ค่อยโก รธใครอะไรง่ายๆถือว่าเป็นคนโช คดี

คนรอบข้างเขาก็ยิ่งโชคดี เพราะ เขาคนนั้นจะเหมือนดอกไม้บานที่แสนงาม

ใครเข้าใกล้ก็จะได้ละอองเกส รแห่งความสุขไปด้วยเสมอ

ถึงเวลาแล้วที่จะฝึกสติ ให้รู้ตัวเองตลอด จนรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง

จะได้ ลด ละ ได้ทัน ก่อนมันจะทำลายหลายๆอย่ างให้จากไป

ในเรื่องสามก๊ก มีการกล่าวถึงความร้า ย กาจที่สุดของสุมาอี้คือ

เขามีสุขภา พที่ดี โจโ ฉสิ้น ลูกของโจโ ฉสิ้น จนสืบท อดมาถึงรุ่นหลาน

แต่สุมาอี้ยังคงมีชีวิตอยู่

แม้ไม่ฉลาดพอที่จะเอาชนะ ขงเบ้งได้ แต่ก็ทำให้ขงเบ้ง ตรา กตรำได้

สุดท้าย สามก๊กตกมาอยู่ในมือของสุมาอี้ เคล็ด ลับสุขภา พของสุมาอี้คือ

ความไม่โก รธ เพราะ ความไม่โก รธนี่แหละทำให้สุขภา พร่างกายแข็งแรง

จิตใจไม่ห่อเหี่ ยว เพราะฉะนั้นคนเราถ้าคิดจะทำการให้สำเร็จ

สุขภา พเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง อย่ าให้จุดหมายว่างเปล่า

มีอุดมการณ์ มีความสามารถ มีชีวิต มีเงินทอง

หากไม่มีสุขภา พที่ดี ทุกอย่ างก็ไม่มีความหมาย

มีสุขภา พที่สมบูรณ์ก็เหมือนมีทุกอย่ างแล้ว

มีคนพูดประโยคของชีวิตไว้ว่า หาเงินได้

แค่เป็นเรื่องสนุก ชีวิตยังอยู่คือชัยชนะ ยศศั กดิ์ตำแหน่ง

แค่ชั่วครู่ชั่วคราว สุขภา พดีนั่นแหละคือจุดหมาย