โ ช คลา ภถ า มหา วันเกิ ดเ ต รีย มตั วได้รับท รัพย์ก้ อ นโ ต

365

โช คลา ภถามหา วันเกิ ดเตรีย มตั วได้รับท รัพย์ก้อนโต

 

วั นพุ ธ

ท่านที่เ กิ ดในวันพุธ จะมีสิ่งดี เข้ามาในชีวิต จากที่เคยประสบพบเจอแต่เ รื่ อ งร้ า ย จะพลิกผันกลับกลายเป็นดีแทน หากมีอุปสรรคที่จพต้องฝ่ า ฟั น

ต้องใจเย็นและอดทน ควรมีสติในการใช้ชีวิตอย่างมาก แล้วจะพบเจอแต่เ รื่ อ งดี หากผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ชีวิตของท่านจะมีแต่เ รื่ อ งดี อย่างแน่นอน

 

วั น ศุ กร์

ท่านที่เ กิ ดในวันศุกร์ ท่านเป็นคนที่มีความคิดจะทำหลายอย่างมาก อีกทั้งจะประสบความสำเร็จในกิจการที่ทำ จะสุขสบาย

กว่าที่เคย ด ว งเสือกินนอน มีโอกาสที่รายได้จะมีเพิ่มมากขึ้น ด้านการเ งิ นมีแววที่จะเป็นไปในทางที่ดี

การเ งิ นดีขึ้นยิ้มออกมาได้อย่างสบายใจ แต่ต้องสติในการใช้ชีวิต อย่าประมาทเด็ดข า ด

 

วั น อั ง ค า ร

ท่านที่เ กิ ดในวันอังคาร ในช่วงที่ผ่านมาท่านมีปัญหาและอุปสรรคที่มากมาย แต่หลังจากนี้ปัญหาและอุปสรรคที่มีจะหมดไป

ส ถานก ารณ์ต่าง จะดีขึ้นเป็นอย่างมาก แต่ที่สำคัญคือท่านควรร ะ วั งในการใช้อารมณ์ให้มาก

เ พ รา ะ หากไม่ใช้สติ สิ่งนั้นจะยิ่ งแ ย่ไปกว่าเดิม การเ งิ นก็มีเกณฑ์ที่ดีมาก หยิบจับอะไรก็เป็นเ งิ นเป็นทอง

 

วั น จัน ท ร์

ท่านที่เ กิ ดในวันจันทร์ มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ หรือจะมีโปรเจ็คใหญ่ เข้ามาให้ดำเนินการ ชีวิตมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมาก

อย่างที่ไม่เคยเป็น อีกทั้งด้านการเ งิ นก็เรียกได้ว่าหากจะหยิบจะจับอะไรก็เป็ฯเ งิ นเป็นทอง สิ่งสำคัญคือต้องมีความขยันขันแข็ง

อ ด ท น และมีสติในการใช้ชีวิต หมั่นสร้างบุญสร้างกุศล แล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นอย่างมาก