ไม่จำเป็นต้ อ งมีท รั พย์สิ นมากมา ย ก็ทำได้ ทาน 5 อย่างที่ได้บุญมห า ศ า ล

193

ไม่จำเป็นต้ อ งมีท รั พย์สิ นมากมา ย ก็ทำได้ ทาน 5 อย่างที่ได้บุญมห า ศ า ล

ทานที่ไม่ใช้เงิน กลับได้บุญมาก ทุกคนทำได้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญ เมื่อเราลำ บ า ก

งานที่ทำตรงหน้ามีแต่ปัญหา แ ต่ จิ ต เป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญา เกิดสมาธิ

ดังที่พ ร ะ พุ ท ธองค์ตรัสว่า บุคคลถึงแม้ไม่มี ทรัพย์สิน เงินทอง แต่สามารถให้ทานกั บ ผู้ อื่ น ไ ด้ เ สมอ

ด้วยทาน 5 ประการ

1. จิ ต ใ จ เ ป็ น ท าน

ส า ม า รถเปิด อ กเปิดใจรับฟังความ ทุ ก ข์ ผู้อื่นเสมอ ด้วยความจริงใจ ด้วยความนอบน้อม จิ ต ใ จ มี เ มตตา กรุณา

มีใจยินดีต่อผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรมทาน ย่ อ ม มีพลัง โ น้ ม น้ า ว ช่วยให้ผู้ประสบ ทุ ก ข์ เห็นทางสว่างโดยพลัน

 

2. ด ว ง ตาเป็น ท า น

หมายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีกับคนอื่น

ด ว ง ตาที่เห็น ธ ร รมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของผู้อื่นได้เสมอ

 

3. ใบ ห น้ า เ ป็นทาน

หมายถึง ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสดใส ความเบิกบาน ทำ ใ ห้ ผู้ พบเห็น

มี ค ว า มสุขใจ สุขกาย เป็นแบบอย่ างแห่งคนเข้าใจธรรม และเข้าใจโลก

 

4. ว า จ า เป็นทาน

นั่นคือ คำพูดที่ให้กำลังใจคนอื่น คำพูดที่ชื่นชมและ ป ล อ บประโลมผู้อื่นให้มีกำลังใจ

นำพุทธวาจา ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมาดำเนินชีวิตต่อไปได้

 

5. ก า ย เ ป็ นทาน

ใช้ เ พื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ ร อ ด พ้ น ภั ยทั้งปวง ช่วยงานของพ ร ะ พุทธ ศ ๅ ส น า

ให้สำเร็จลุล่วง ต า ม เ ป้ า หมาย แบ่งเบาภาระในกิจของวัด