จำไว้ใ ห้ขึ้ นใจ เวลาทำบุ ญ ให้ลอ งอธิษฐานต า มนี้ดู

279

จำไว้ใ ห้ขึ้ นใจ เวลาทำบุ ญ ให้ลอ งอธิษฐานต า มนี้ดู

คนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักอธิษฐานว่า ขอให้รวย ขอให้สุ ขภ า พ แ ข็ งแรง ขอให้ได้ยศตำแหน่ง ฯลฯ

แ ต่ ที่ จ ริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่าย สั้น ครบวงจรเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่ามาก

หลวงปู่ดู่เคยสอนไว้ว่า เวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่า “ขอให้ประสบแต่ความดี ปราศจากความทุกข์”

เ พ ร าะคำว่า ความดี นั้นรวมครบหมด ทั้งรวย สุ ข ภ า พดี มียศตำแหน่ง มีคนรักเมตตา ฯลฯ

ส่ ว น ป ร า ศ จากความทุ ก ข์ ก็ ตั ดสิ่งไม่ดีหมดทุกอย่ าง ไม่มีทุกข์ ไม่มีโ ร คภัย ไม่มีอุปสรรค ไม่มีศั ต รู ฯลฯ

ที่สำคัญคือ การ “พบแต่ความดี” นั้นสำคัญมาก เพราะแม้เราจะขอพรจนร่ำรวยจริง

แ ต่ ไ ม่ดี เงินนั้นเราอาจเอาไปเล่นพ นั น ไปซื้อย าบ้ า สุดท้ายก็พาไปน ร ก

แม้จะมียศตำแหน่งแต่ปราศจากความดี ก็อาจเอาตำแหน่งไปข่ ม เ ห ง คนอื่น ค ดโ ก งประเทศชาติ ก็มีน ร กเป็นที่ไป

แ ม้จ ะ มีแต่ใคร ๆ ก็ รัก เ มตตา แต่หากเราไม่ดี เราก็อาจกลายเป็นค นเ จ้ าชู้ ห ล อ ก ค นนี้ให้รัก คนนั้นให้หลง

สุ ด ท้ ายก็ท ะ เ ล า ะ ต บ ตีกัน และไปน ร ก กันทั้งห มู่

 

“การขอให้พบความดี” จึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุด เพราะผู้ที่จะทำความดี ต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่า

ค ว า ม ดีมีประโยชน์เช่นใด ดังนั้นเมื่อมีปัญญา แม้จะเกิดมาจน ก็ใช้ปัญญาหาเงินจนรวยได้

แม้จะเกิดมาต่ำต้อย ก็ใช้ปัญญาทำงานหายศตำแหน่งมาได้ไม่ย าก แม้เกิืดมาไม่มีใครรัก

แ ต่ ห า กมีปัญญารู้จักพูดจา ใครๆก็จะหันมารัก ที่สำคัญคือเมื่อมีปัญญา

ก็รู้ว่าความชั่วไม่มีประโญชน์ ไม่ค ว รทำ ความดี มีแต่ประโยชน์และค ว รทำ

ดั งนั้น จึ ง เ ป็น ผู้ มี ค วาม สุขทั้งโลกนี้ และโลกหน้า มีแต่สุคติเป็นที่ไป นรกไม่ได้เยี่ยมเยีน ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุข