ฮี โ ร่ที่ไ ปทุ กที่ บิ ณฑ์ บ ร รลือฤทธิ์ นำที มลุ ยช่ ว ยช า วบ้ า นน้ำท่ ว มที่สุโ ข ทั ย

333

ฮีโ ร่ที่ไปทุกที่ ฮีโร่ของชาวไทย บิณฑ์ บ ร รลือฤทธิ์ นำทีมลุ ยช่ ว ยเหลือชาวบ้ า นน้ำท่ ว มที่สุโขทัย

จากสถานการณ์น้ำท่วมในจ.สุโขทัย หลังระดับน้ำแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไหลเข้าท่วม

ท่วม 3 อำเภอ 16 ตำบล บางจุดถูกน้ำท่วมสูงกว่า 2.50 เมตร จนชาวบ้านต้องอาศัยเรือในการเข้าออกหมู่บ้านแทน

ล่าสุดช่วงค่ำ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ พร้อมทีมงานมูลนิธิร่วมกตัญญู ลงพื้นที่บริเวณซอยทางเข้าวั ด ไ ท ร ย้ อ ย

ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาว อ.สวรรคโลก

ซึ่งถูกกระแสน้ำจากแม่น้ำยมไหลเอ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้าน เ สี ย ห า ย ห นัก ชาวบ้าน

และสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบอย่างหนักจนบางจุดระดับน้ำสูงกว่า 3 เมตร

เมื่อชาวบ้านทราบว่า บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ดินทางมาช่วยเหลือต่างดีใจและมารอรับอย่างเนื่องแน่น จากนั้นบิณฑ์ พร้อมทีมหน่วยกู้ภัย

ลงเรือท้องแบนเข้าสำรวจพื้นที่ถูกน้ำท่วมและช่วยเหลือ สำหรับพื้นที่ต.คลองกระจง ถูกน้ำท่วม 6 หมู่บ้าน

รวมทั้งต.ย่านย าว ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันก็ถูกน้ำท่วมเช่นกัน ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำยมหน้าจุดวัดน้ำ

ห น้ า ส ถ า นี ดั บ เ พ ลิงเทศบาลเมืองสวรรคโลก ระดับน้ำอยู่ที่ 10.64 เมตร ลดลงจากเดิม 2 เซนติเมตร