ลดก รร ม ด้วยการอยู่เป็นโสด เทรนด์ใหม่สาวเกาหลีใต้

542

ในเกาหลีใต้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วถูกคาดหวังให้ทำงาน เลี้ยงลู ก และดูแลพ่อแม่สามีที่แ ก่แล้ว ซึ่งแทบไ ม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐหรือชุมชนเลย นอกจากนี้ผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้าน ต้องใช้เวลาทำงานบ้านมากกว่าสามี 4 เท่า

แต่ตอนนี้ผู้หญิงเกาหลีใต้ที่ตั ดสินใ จไ ม่แต่งงานมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับการเกิดขึ้นของขบวนการเฟมินิสต์ 2 กลุ่ม ที่ตอบโ ต้กับแนวคิดชายเป็นใหญ่ ซึ่งฝั งรา กอยู่ในสังคมเกาหลีใต้มานาน ขบวนการหนึ่งมีชื่อว่า

ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่า ห นีออกจากคอร์เซต  ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวต่อต้ านมาตรฐานความงามแบบเกาหลีใต้ ที่ผู้หญิงต้องส วยเพื่อผู้ชาย หนึ่งในกิจกร รมที่กลายเป็นไวรัลก็คือ การแช ร์วิดีโอที่ผู้หญิงทำลๅยคอลเล็กชั่นเครื่องสำอางของตัวเอง กลุ่มนี้เกิดขึ้นจากความโกร ธเคื องต่อการติดกล้องแอ บถ่ ายในห้องน้ำสาธารณะ และการเปิดเผยเรื่องการล่วงละเมิ ดทางเพ ศที่ผู้หญิงต กเป็นเห ยื่อ

สมาชิกขบวนการเคลื่อนไหว 4 ไ ม่ มีผู้ติดตาม 4,000 คน ส่วนช่องยูทูบที่นำเสนอเนื้ อหาบอยคอตต์การแต่งงานและการมีลู กมีผู้ติดตาม 100,000 คน

เมื่อ 10 ปีก่อน 47% ของผู้หญิงโสดและไ ม่เคยแต่งงานเลยบอกว่า คิดว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่เมื่อปี 2018 ผู้หญิงโสดที่คิดแบบนี้มีเพียง 22.4% ของผู้หญิงโสดทั้งหมด ส่วนสถิติการสมรสก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จำนวนการแต่งงานก็ลดลงจาก 434,900 คู่ในปี 1996 เหลือ 257,600 คู่ในปี 2018

ผู้หญิงสมัยนี้จำนวนหนึ่งเห็นว่า ในการแต่งงานผู้หญิงเสี ยเปรียบมากกว่าจะได้เปรียบ การศึกษาและประสบการณ์ในการทำงานไ ม่สำคัญ ผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงกลายเป็นข้อด้อ ย และประสบปั ญหาหลังจากมีลู ก ความทุ ก ข์ย ากของพวกเธอเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องคิม จี ยอง เกิดปี 1982 ที่เพิ่งฉายเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ชมเพ ศหญิงให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้ 9.5 จาก 10 ดาว ขณะที่ผู้ชายให้ 2.8 เท่านั้น

ขณะเดียวกันเกาหลีใต้ก็กำลังประสบปั ญหาขา ดแค ลนประชากร อัตราการเกิดลดลงเหลือ 0.98 ในปี 2018 ซึ่งถือว่าห่างไกลกับอัตรา 2.1 ตัวเลขที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพของประชากร รัฐบาลยังคาดกา รณ์ว่าจำนวนประชากรที่มีอยู่ 55 ล้านคน จะลดลงเหลือ 39 ล้านคนในปี 2067 ซึ่งเกินครึ่งอายุมากกว่า 62 ปี

รัฐบาลจึงพย าย ามจูงใ จให้คนแต่งงานมากขึ้นด้วยนโยบายต่างๆ เช่น ให้สิทธิประโยชน์ในการซื้อบ้านสำหรับคนที่แต่งงานใหม่ ด้วยการลดด อกเ บี้ย