10 นิสัยผู้หญิงที่สู้ชีวิต เก่งและแกร่ง

414

10 นิสัยผู้หญิงที่สู้ชีวิต เก่งและแกร่ง

 

1. ไม่โลกสวย

แต่เธอก็ไม่มองโลกในแง่ร้ ายหรอกนะ เธอจะมองโลกตาม

ความเป็นจริง มีอคติที่น้อยกว่าผู้หญิงทั่วไปนั่นเอง

2. เธอมีความสวยในแบบของเธอ

เธอไม่คิดว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวย เพราะเธอมีความสุข

กับความสวยของเธอต่างหาก

3. เธอคิดพึ่งพาตัวเอง

เพราะเธอรู้ว่าที่พึ่งที่ดีที่สุด ก็คือตัวเองไง เธอจะค ว บ คุ ม ชีวิตด้วยมือของตัวเอง

4. เธอจะรู้จักให้อ ภั ยเสมอ

อ ภั ยทานเป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงๆ เท่านั้น ถึงจะทำได้

5. มีความกตัญญู รู้คุณ

เธอจะไม่ลืมบุญคุณคนเลย และเธอจะตอบแทน

คนที่มีพระคุณกับเธอเสมอๆ

6. เธอไม่รู้สึกแพ้ กับอะไรทั้งนั้น

ถึงบ้างครั้งจะดู ด้ อ ย กว่าใครๆเขา และเธอไม่คิด ดู ถู ก ใคร

หรือ ดู ถู ก ตัวเอง แม้เธอจะเก่งกว่าก็ตาม

7. เธอรู้จักตัวเอง

พวกเธอจะไม่ตาม ก ร ะ แ ส ใดๆ เพราะว่าเธอรู้ว่าเป้าหมาย

ในชีวิตนั้น แท้จริงคืออะไร

8. เธอไม่ ยึ ด ติ ด อดีต และเธอจะเรียนรู้จากอดีต

เธอไม่ เ พ้ อ ฝั น แต่เธอวางแผนเพื่ออนาคต เธอจะมีสติ

กับปัจจุบันเสมอ และเธอจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด

9. เธอมีความมั่นใจ จาก ข้างใน

เธอจะไม่ ก้ า ว ร้ า วกับใครๆ และเธอจะพู ด อย่างนอบน้อม ด้วยความมั่นใจที่มี

10. เธอรู้ว่า เธอชนะใจตัวเอง

อยู่เป็นคู่ก็มีความสุข อยู่คนเดียวก็มีความสุขเช่นกัน เธอจะเป็นคน

กำหนดเองว่า ชีวิตจะมีความสุขอย่างไรได้บ้าง