เผย 12 ปีเกิด โช คเงินให ญ่กำลังมา คนโส ดมีคนมาเค าะหน้าประตู

540

เผย 12 ปีเกิด โช คเงินให ญ่กำลังมา คนโส ดมีคนมาเค าะหน้าประตู

มังกร

วันนี้ท่านออกจากบ้ านไปไหน มักพบเห็นผู้มีท่าทีไม่น่าไว้วางใจ บางคนก็มีท่าทีว่าจะแ ย่ งทรัพย์สินของท่าน บางคนก็เข้ามาพูดคุยทั้งๆ ที่ไม่รู้จักกันกับท่านมาก่อน ไม่ควรถือธนบัตรราคาแพงให้คนอื่นเห็น

กุมภ์

วันนี้ท่านจะรู้สึกสบายใจที่มีกิจก ร ร มบางอย่ างยุติไปจากชีวิตประจำวันของท่าน ได้รับข่าวดีจากบริวารคู่หมั้นคู่สมรสนำลาภมาให้ ไม่คว รทำการต่างๆ ที่เป็นเรื่องใหญ่ ท่านได้รับเงินสดก้อนหนึ่ ง มีผู้คนไปมาหาสู่เพิ่มขึ้น เดินทางไกลไม่สะดวก ผู้ใหญ่บอกข่าวดี การทำงานเกินกำลังจะได้รับความเสี ยหาย มีผู้นำทรัพย์สินสิ่งของมีค่ามาขายหรือจำนำ

มีน

วันนี้ท่านจะพบเห็นการแสดงกิริย าที่ไม่ดีจากผู้ที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันมาก่อน แต่กับผู้ใหญ่แล้วท่านได้รับความช่วย เหลือเป็นอย่ างดี จะได้แสดงความรู้ความสามารถ ในทางการงานให้ผู้ใหญ่ได้เห็น ชนะการว่าร้ า ยและเรื่องต่างๆ ทั้งหมด คนโสดจะมีแฟนและได้รับความช่วย เหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่

เมษ

วันนี้ท่านได้รับฟังข่าวดีที่ท่านรอมานานจะได้เป็นความจริง ในระยะนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นหลายช่องทาง พี่น้องของตัวท่านจะนำลาภมาให้กับท่าน และได้รับเงินสดก้อนหนึ่ ง บริวารของท่านจะช่วยหาทรัพย์สินเงินทองมาเพิ่มพูน คนรักของท่านมีการสนับสนุนท่านไปในทางที่ดี

พฤษภ

วันนี้ท่านชอบเล่นกับไฟ มักจะทำอะไรเป็นการท้าทาย ท่านมักจะซื้อสิ่งของที่มีราคาแพงด้วยความอารมณ์ คือว่าถ้าอารมณ์แห่งความมีเงินเดือดขึ้นมาเมื่อใด มักจะใช้จ่ายอย่ างไม่คิดในทันที แต่ชีวิตของท่านในระยะนี้มักมีปาฏิหารย์ให้ประสบโชคต่างๆ ของหายได้คืน

เมถุน

วันนี้ท่านไม่ควรเดินทางไกลให้มากนัก เลี่ยงได้ก็จะเป็นการดี การจับจ่ายใช้สอยจะเต็มไปด้วยความประมาท ไม่มีเวลาชั่งใจ มักทุ่มเทในเรื่องการเงินเป็นสำคัญ ท่านจะลงทุนโดยไม่คำนึงอัตราเ สี่ ย งของวัตถุสิ่งของต่างๆ

กรกฎ

วันนี้ท่านจะได้รับความยุ่งย ากลำบากใจเล็กน้อยแล้วจึงมักมีความสุขสบายตามทีหลัง ไม่ควรตามแห่ต่างๆ โดยไม่จำเป็น ไม่ควรพาคู่รักคู่หมั้นเข้าไปในที่ขายอาหารหรือดูม ว ยเพราะอาจเกิดเหตุขึ้นได้ ถ้าท่านกับแฟนทำงานกันคนละแห่ง ก็ไม่ควรไปในที่ทำงานของกันและกัน

สิงห์

วันนี้ท่านจะมีโชคสองต่อสามต่อ แม้มีการเดินทางก็จะได้โชค ลาภด้วย การรับประทานสิ่งของต่างๆ เต็มไปด้วยความระมั ดระวั ง การขึ้นลงบันไดอาจ ต ก ลงมาได้ ไม่ควรตัดต้นไม้ ไม่ควรอาบน้ำให้สัตว์ใหญ่ในช่วงวันนี้

กันย์

วันนี้ท่านมีอำ น า จอย่ างเข้มแข็ง มักยึดมั่นในหลักการอย่ างใดอย่ างหนึ่ งอ ย่างแนบแน่น ยึดถือหลักการและวิธีการต่างๆ อย่ างตรงไปตรงมา บริวารแสดงความสามารถแปลกๆ เป็นที่พอใจของท่าน ผู้น้อยเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทุกคน บริวารซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับท่านก็อยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่น

ตุลย์

วันนี้ท่านจะทำงานมาไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนเท่าที่ควร มีการจับจ่ายทรัพย์สินเพื่อรั ก ษ าผู้ เจ็ บอันใกล้ชิดกับท่านจนอาจเกิดการมีปากเสี ยงกับผู้ใกล้ชิด คนรักคู่หมั้นคู่สมรสจะให้สติแก่ท่านเป็นอย่ างดี ท่านใกล้จะมีโชคใหญ่เข้ามาถึงแล้ว

พิจิก

วันนี้ท่านจะทำงานอย่ างทุ่มเทและจริงจังโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรใดๆ ทั้งสิ้น มักมีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นในระยะไกล ท่านยิ่งเป็นผู้ให้กลับจะเป็นผู้ได้มากขึ้นเรื่อยๆ จะได้ชื่อเสี ยงเกียรติยศและมั่งมีศรีสุขอย่ างไม่มีที่สิ้นสุด ไปบ้ านใครไม่ควรอยู่นานๆ เพราะอาจมีความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้น

ธนู

วันนี้ท่านได้ลาภจากมิตรสหาย มีโชคดี เรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นในระยะนี้จะมาถึงตัวโดยเร็ว ได้รับการสรรเสริญเป็นวาจาและลายลักษณ์อักษร ข่าวดีที่ได้รับจะเป็นความจริงโดยเร็ว เพื่อนที่มีฐานะดีในสังคมจะนำลาภมาให้ ญาติพี่น้องช่วย เหลือทำการงานอย่ างเต็มที่