อดทน คือจะร ว ย อ ว ดร ว ยคือจะจ น

4279

ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งแง่คิดเรื่องราวดีๆ สำหรับในสังคมปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่า เ งิ นไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตสมัยก่อนเมื่อมีคนพูดว่า เ งิ น สาม ารถซื้อทุ กอย่ างได้

ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่า ไม่จริงหรอก เ งิ นไม่สาม ารถซื้อทุ กอย่ างได้ เช่น เวลา แต่หากมองอีกมุมหนึ่งเ งิ นสาม ารถซื้อเวลาได้นะ เช่น นาย A นั่งรถโดยส า ร

หรือรถ ทั วร์ จากกรุงเทพไปเชียงใหม่กับนาย B ที่ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพ ไปลงที่เชียงใหม่ เห็นความแ ต ก ต่างไหมแปลว่านาย B สาม ารถซื้อเวลาที่ต้องเสี ยไป

หากมีเ งิ นเท่านาย A นั่นเอง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเ งิ นเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ๆ ในชีวิตปัจจุบัน หากใครเ งิ นน้อยก็ลำบา กมาก ใครเ งิ นมากก็ลำบา กน้อย ยิ่งสภาพ

เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวนมาก เกิดเ หตุการณ์มากมายที่ทำให้เศรษฐกิจของโ ลก กระส่ำระสาย สลับขึ้น ๆ ลง ๆไม่เว้นทุ กวันแบบนี้ การที่จะสาม ารถหาเ งิ น

ให้ได้เยอะ ๆนั้น ก็ยิ่งย ากเข้าไปใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศไ ทยที่ธุรกิจแทบจะทุ กสาย ต่างเริ่มบ่นออกมาว่าขา ดสภาพคล่อง ต้องคอยประคองตัวให้รอ ดกันไปก่อน ทำให้

มีการมองหาการลงทุนหรือเครื่องมือทางการเ งิ นต่าง ๆที่จะสาม ารถมาแบ่งเบาภ าระของเราให้ได้ ไม่มากก็น้อยหรือมีการให้ความรู้ทางด้านการเ งิ นและมีการปรับ Mind set

ให้แ ก่คนที่ต้องการ ร ว ย ซึ่งประโยคที่ฮิตที่สุดประโยคหนึ่ง คือ หากเราอยู่อย่ างค น จ นก็จะร ว ย อยู่อย่ างค นร ว ยก็จะจ น ถ้าเราพย าย ามแปลความหมายของประโยคนี้

อยู่อย่ างจ นจะร ว ย อยู่อย่ างร ว ยจะจ น อย่ างละเอียด จะเห็นว่า มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นความจริงเลยทีเดียว โดยหากเราทำสลับกับข้อความข้างต้นก็จะทำให้เราจ นลงอย่ างแน่นอน

เพราะหากเรามีรายได้100 แต่เราใช้ 120 แปลว่า เราใช้เ งิ นในอนาคต 20 และถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ด อ กเ บี้ยจากการใช้เ งิ นในอนาคต ก็จะพอกไปเรื่อย ๆทำให้สุดท้ายการ

เ งิ นของเราก็จะพั ง แต่หากเราทำตาม เรามีรายได้ 100 เราใช้ 80 เราก็จะเหลือเก็บ 20 พอไปเรื่อย ๆ มันก็จะกลายเป็นร้อยเป็นพันได้ในที่สุดแต่มันก็ยังมีนัยยะบางอย่ างซ่ อนอยู่เช่นกัน

ไม่ใช่ว่าจะถูกต้อง 100 เปอร์เซน เ สียทีเดียว

เราจะมาลองเ จาะลึกกันว่า ที่บอกว่า ไม่ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์

คืออะไร คือ หากเราทำตาม คำพูดข้างต้น 100 เปอร์เซ็นต์

โดยไม่มองให้ลึกลงไป เราอาจจะไม่จ นก็จริงอยู่แต่เราก็จะไม่สาม ารถที่จะร ว ยขึ้นได้

เผลอ ๆ แม้จะไม่จ นแต่ ก็จะค่อย ๆ เเ ย่ลงเรื่อย ๆ

เพราะหากเรามีเ งิ นเท่าเดิม แต่เ งิ น เ ฟ้อเพิ่มขึ้น เราก็จะจนลงโดยอัตโนมัตินั่นเอง

แต่หากเรามองให้ลึก โดยเข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ประโยคข้างต้นจะสื่อว่า

อยู่อย่ างคน จ น คิดอย่ างคนร ว ย ถึงจะร ว ย แต่หากอยู่อย่ างคนร ว ย คิดอย่ างคน จ น

อีกไม่นานก็จะจ นจะเห็นได้ว่า ประโยคนี้ค่อนข้างจะเป็นจริงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

เพราะการนำการคิดจากคนที่ประสบความสำเร็จที่มักจะ พย าย ามหาโอกาส ที่จะทำงานให้เกิดรายได้อย่ างสม่ำเสมอ การนำความคิดแบบนี้มาใช้ จะทำให้เราร ว ยขึ้นได้ไม่ช้า

ก็เร็วแน่นอนและถึงแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่ างคนร ว ย แต่เราก็เอาความคิดของคนร ว ยมาใช้ในเรื่องของการทำงาน ความพย าย าม ต่าง ๆเราก็อาจจะร ว ยได้เช่นกัน เพียงแต่

จะช้ากว่าการใช้ชีวิตแบบคนจ น แต่ กลับกันหากเราใช้ชีวิตอย่ างคนจ น แต่ไม่เอาความคิดคนร ว ยมาใช้ไม่นำหลักการณ์ แนวทางการทำงานต่าง ๆ มาพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้น เราก็

จะไม่ร ว ยขึ้นมีแต่จะยิ่งจ นลงๆ เพราะ พิ ษของเ งิ น เ ฟ้อนั่นเอง การคิดอย่ างคนร ว ยทำยังไง คนร ว ยมักจะไม่พึ่งโ ช คช ะต าคนร ว ยจะรู้เสมอว่าสิ่งที่เขาควรจะทำ

นั้นมีอะไรบ้าง เช่น การเตรียมพร้อมแน่นอนบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับโอกาสดี ๆ เข้ามาในชีวิตจนเฝ้า อิ จ ฉ า คนอื่นว่า

หากเรามีโอกาสแบบนั้นอีกครั้งเราก็น่าจะทำได้ โอกาสแบบนั้นอีกครั้งค นร ว ยจะไม่คิดแบบนี้เ ด็ดข าด

คนร ว ยจะเป็นคนที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอ หาความรู้ ฝึกทักษะ ทำซ้ำ จนเก่งโดยไม่รอโอกาสก่อน

แล้วถึงค่อยลงมือทำและเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมโอกาสที่เข้ามา เขาจะคว้ามันเอาไว้ และด้วยความพร้อมที่เขามีอยู่

ก็จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่ างรวดเร็วนั่นเองจะเห็นได้ว่าการนำแนวคิดจากประโยคเพียงประโยคเดียวมาใช้

ก็สาม ารถที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกปฏิบัติตามแนวทางไหน และมีวินัยหรือความมุมานะเพียงพอที่จะทำให้

ตลอดร อดฝั่งหรือไม่นั่นเองและสุดท้ายสิ่งที่อย ากจะฝากไว้ก็คือ

การที่เราได้เรียนรู้หรือจะนำแนวคิดของใครมาปฏิบัติ หรือมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ย ว

นั้น ไม่ว่าจะเป็นของคนร ว ย คน จ น คนที่ประสบความสำเร็จ หรือคนที่ล้ มเ ห ลว

เราก็ต้องอย่ าลืมว่า คนนั้นไม่ใช่เรา และเราไม่สาม ารถเป็นเหมือนคน ๆ นั้นได้

100 เปอร์เซนเพราะว่าเรากับเขาเป็นคนละคนกัน แต่อย ากจะให้นำแนวคิดเหล่านั้น

มาพัฒนา ใส่ความเป็นตัวเราเข้าไป ปรับนู่นนิด นี่หน่อย ให้เหมาะสมกับตัวเรา น่าจะเป็น

หนทางที่ดีที่สุดสู่การเป็นคนที่จะสาม ารถประสบความสำเร็จได้ในที่สุด คุณแค่ทำตัว จน

ไม่ออกไป แ ฮ งก์เ อ าท์ เสี ยเพื่อนห่ ว ย ๆ บางคนไป ไม่ฟังคำพูดพวก ดีแต่ป าก ทน

ทำงานหนัก และไม่แคร์ว่าใครจะพล่ าม อะไร กินอะไรแค่พออยู่ได้ ไม่ เที่ยวพักร้อน

ผ ลาญเ งิ น ไม่ต้อง ใช้ชีวิตหรู ทั้งที่ทำได้ ก้ มหน้าก้ มตาทำอะไรลำบ ากๆ

ยอมอ ดหลับอ ดนอน ได้ โฟกัสกับ เป้าหมาย ที่เขาว่าเ พ้อเ จ้อ ทำตัวแบบที่ คนส่วนใหญ่

ไม่ทำแล้วไม่เกิน 5 ปี คุณจะมีชีวิตใหม่ ที่ สบาย ไปตลอดช า ติ คุณยอม แลกมั้ย ก็แค่นั้นแหละ