“บ้ านศิริวัฒนธ ร ร ม” ขอกราบหั วใ จสามี ภรรย าผู้ใจบุ ญ เปิดบ้านรับเลี้ยงคน ช ร าที่ไร้ญาติ มานานกว่า 10 ปีแล้ว

950

“บ้ านศิริวัฒนธ ร ร ม” ขอกราบหั วใ จสามี ภรรย าผู้ใจบุ ญ เปิดบ้านรับเลี้ยงคน ช ร าที่ไร้ญาติ มานานกว่า 10 ปีแล้ว

เป็นเรื่องราวดีๆ ที่น่าขื่นชม มาก สำหรับ 2 สามีภร รย านี้ ที่เปิดบ้าน รับเลี้ยง คนช ร า ในนามของ “บ้ านศิริวัฒนธ ร ร ม”

บ้ านที่รับอุ ปการะ คนช ร าไ ร้ ญาติ มาดูแล เกือบ 20 ชีวิต ทำมานานถึง 10 ปีแล้ว ในย่ าน ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

วันนี้เราจึง ขอ ย้ อนนำ เรื่องราวของทั้ง 2 มาให้เพื่อนๆ ได้รับทราบกัน ถึงความมีน้ำใจ และเ สี ย สละกันอีกครั้ง

บ้ านนี้อยู่ใน ความดูแลของ คุณนารี นีสันเที ย ะ อายุ 38 ปี และคุณกล้า ศิริวัฒนธ ร ร ม อายุ 30 ปี

สองสามีภรรย า ที่เป็นเจ้าของ บ้านหลังนี้ กำลังทำการ ดูแลและพย าบ าล คนช ร า ที่นอนอยู่ บนเตียงนอน

 

คุณกล้ า ได้เล่าให้ฟัง ถึงความเป็นมา ที่นำคนช ร า และคนป่ ว ยมาดูแล ว่า ในอดีตนั้น คุณนารี

ซึ่งเป็นภร รย ามีอาชีพ รับจ้ าง ดูแลคนป่ ว ยที่โ ร งพย าบาล ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก

โดยคิดค่าเ ฝ้ า ดูแลวันละ 300 บาท ทำมา เป็นเวลา 4 ปี ส่วนนายกล้ า ประกอบอาชีพ ทำไก่สด ส่ งขายตามตลาด

 

ทั้งนี้ผู้ป่ ว ยที่ภร รย า ไปดูแล แต่ละราย ส่วนใหญ่เป็นคน ช ร า บางคนเป็น แ ผ ล เ รื้ อ รั ง และเมื่อดูแลไป นานวัน ญ าติ ผู้ป่ ว ยก็หาย ไป

และไ ม่ มาเยี่ ยม ผู้ป่ ว ยอีกเลย เมื่อไ ม่ได้รับ ค่ า จ้ าง และคนป่ ว ยเอง ก็ไ ม่ มีใครดูแล

ด้วยความ ส งส า ร จึงได้มาปรึกษา ว่าจะนำมา ดูแลเองที่บ้าน

โดยได้ประสาน กับทางโ ร ง พย าบ าล ดำเนินสะดวก เนื่องจาก เก ร ง ว่าจะมีญาติ มา ติ ด ต่ อ ก็จะได้ติดตาม ไปรับผู้ป่ ว ยได้ที่บ้าน

 

นอกจากนี้ ยังเป็นการ ล ด ภ าระ ของโ ร ง พย าบาลด้วย เริ่มแรกก็ลงทุน ซื้อเตี ยงนอน ให้เพียงแค่ไ ม่ กี่คน

ต่อมามีคน ทราบข่ าวว่า มีสถานที่รับดูแล ผู้ป่ วบ ที่เป็นคนช ร า

จึงมีคนนำมา ให้ดูแลเพิ่ม อีกบางราย ที่นำมาให้ช่วย ดูแล เมื่อมีอาการดีขึ้น ก็จะมารับ กลับไป ซึ่งจะหมุนเวียนมา อย่ าง นี้

แต่ก็จะมีบางร าย ที่ในช่วงแรกๆ ญ าติ ก็จะมาเยี่ ย มเยี ยน และส่งข้าว ของ และเงิ น ทองให้บ้าง ต่อมาก็ห าย เงี ยบไป

 

คุณกล้า ยังได้เล่า อีกว่า แม้ว่าจะมี ผู้เ สี ยชีวิตไปบ้างแล้ว แต่ก็ไม่มี ญาติมาติ ด ต่ อ

จนถึงตอนนี้ เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่ทำห น้ า ที่ดูแล บุคคลเหล่านี้มา

ทำให้ต้องเลิ ก อาชีพทำไก่สด ส่งขา ย และมาช่วยภร รย า ดูแลคนช ร า เหล่านี้

โดยทุกวันนี้ มีสมาชิก ที่เป็นคนช ร า เพิ่มเกือบ 20 คนแล้ว แม้ว่าจะมีญ าติ ของบุคคลเหล่านี้

ที่คอยส่งเ สี ยให้บ้างเหมือนกัน แต่ก็ไม่เพี ย งพอต่อ ค่ า อาห าร

ค่ า อุปก รณ์ ในการทำแ ผ ล เนื่องจากหลายคน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องนอน ซ ม อยู่บนเตียง ทำให้เกิ ด แ ผ ล ก ด ทั บ

จึงต้องคอยทำความสะอาดแ ผ ล ให้ตลอด เพื่อไม่ให้ลาม ไปที่อื่น

 

ทุกวันนี้ เงิ น ทองที่สะสมเอาไว้ ก็หมดลง เพราะต้องใช้จ่าย ดูแลคน ช ร า จนหมด จะกลับไปทำ อาชีพเดิมก็ไ ม่ ได้ เพราะเรา ทิ้ ง เขาไ ม่ ได้

เราต้องดูแล อย่ าง ไกล้ชิด และ สั งเก ต อาการ เกือบทุก ชั่ วโมง

ต้องวัดความดัน ต้องให้อาหาร น้ำดื่ ม ดูแลทำความสะอาด เมื่อผู้ป่ ว ย ขั บ ถ่าย

หรือเมื่อมี อาการ ผิ ด ปกติ ต้องเรียกหมอ ที่อนามัย ใกล้บ้านมาดูแล หากบางราย อาการไ ม่ ดี ต้องรีบส่งโ ร ง พย าบ าล

สิ่งที่นายกล้ า และ ภร รย า ทำไปนั้น ไ ม่ ได้ต้องการเรียกร้อง อะไรกับญ าติ ผู้ป่ วย ที่นำมาให้ดูแล แต่เป็นการ ช่วยเหลือสังค ม ในการดูแล ผู้ป่ว ยด้อยโอก าส

และ ไ ม่ มีญ าติ ดูแล ซึ่งส่วนใหญ่ ก็จะเป็นคน ช ร า ที่ ลู ก หล าน ไ ม่ สนใจ ปล่อย ทิ้ ง โดยไม่ได้คำนึง ถึงความรู้สึ ก ของคนเหล่านี้

อีกทั้งช่วยเหลือ ผู้ป่ ว ยที่เ จ็ บ ป่ว ยระยะสุดท้าย ของชีวิต ที่มีความทุ กข์ ทั้งกายและใจ เพื่อให้ผู้ป่ วยที่ ช ร า มีความรู้ สึ ก มั่นใจ

อบอุ่นใจว่า ไ ม่ ถูกสังค ม ไทย ท อ ด ทิ้ ง และอย ากเป็นคนต้นแบบ ที่มีแบบ อย่ าง ให้สังค ม รับทราบ และปฏิบัติตาม โดยเน้นชีวิตที่มีคุณ ค่ า

 

แต่เนื่องจากปัจจุบัน หน่วยงานไ ม่ ว่าจะเป็น โ ร ง พย าบาล หรือ อบต.ได้ติ ด ต่ อ ที่จะนำ คน ช ร า มาให้ดูแล มากยิ่งขึ้น ส่วนทุนทรั พย์ ที่ได้จากการ บริจ า ค

จากหน่วยงานต่างๆ ก็ยังไม่พอเพียง กับค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการดูแล คน ช ร า ที่ป่ ว ย เป็นช่วงสุดท้าย ของชีวิต ให้ดีมีคุณภาพ

ถึงแม้จะเหนื่อยย ากลำบ าก เพียงใด ตนและครอบครอบครัว ขออุทิ ศ ตน ทำงานนี้ เพื่อเป็นแบบ อย่ าง ที่ดี ของสังค ม ต่อไป

 

หากท่านใด จะให้ความช่วยเหลือ หรือจะบริจ าค ชื่อบัญชี นายกล้า ศิริวัฒนธรรม นางบุษย า แซ่อุ่น

เลขบัญชี 707-0-13698-6 ธนาคารกรุงไทย สาข าดำเนินสะดวก หรือ ติ ด ต่ อ สอบถาม นายกล้า โทร. 083-5590526

 

อย ากฝากเเ ช ร์บอก บุ ญ กับทุก ๆ ท่าน ถ้ามีโอกาส ร่วมทำ บุ ญ ได้ค่ะ/ครับ