10 คำพ่ อสอ น วั นที่ลู กท้ อจะไ ด้มีแร งสู้ต่ อไป

475

10 คำพ่ อสอ น วั นที่ลู กท้ อจะไ ด้มีแร งสู้ต่ อไป

1. ชีวิตของเราจะมีความสวยงามได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องเพอร์เฟคทุกเรื่องเสมอ

สิ่งต่างๆที่มีความผิ ดพลาดที่ได้เข้ามาและมีส่วนเกี่ยวข้องกับในชีวิตของเรา

ให้เราคิดไว้เสมอว่าสิ่งเรานั้นมีค่าสำหรับคุณ ยังมีคนรักยังมีครอบครัว

และมีเพื่อนที่ยังรอช่วยเหลือคุณอยู่เสมอและเป็นกำลังใจที่ดีอยู่ตลอด

2. พย าย ามมองหาแต่สิ่งดีดีของในทุกวันแม้ว่ามันจะย ากเพียงใดก็ตาม

ไม่มีทางที่ไหนทุกๆวันจะมีแต่เรื่องสวยงามจะมีแต่เรื่องดีดีที่จะเข้ามาในชีวิตเรา

แบบที่เราตั้งใจไว้ทั้งหมด หากวันใดที่เราเกิด อาการท้อหรือมีปั ญหาใดใด

เข้ามาจงใช้สิ่งเรานั้นเปลี่ยนแปลงตัวเราไปในทางที่ดีขึ้น

3. ในย ามสุขจงยิ้มรับไหว และในย ามทุ ก ข์เราก็จงยิ้มรับไว้และก้าวต่อไป

โลกของเรายังมีหล า ยสิ่งที่เข้ามาอย่ างไม่แน่นอนเมื่อเรามีความสุขเราควรเต็มที่กับสิ่งนั้น

อย่ าคิดกังวลหรือพย าย ามเปลี่ยนแปลงอะไร แต่เมื่อเรามีความทุ ก ข์

เข้ามาในชีวิตเราก็ยิ้มรับและยอมรับสิ่งเรานั้นและผ่ า นปั ญหาเห ล่ านั้นไปให้ได้

4. เรื่องบางเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของเรา จะเป็นตัวนำพาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้

ให้เห็นถึงในทุกปั ญหาช่วงเวลาอันเ ล วร้ า ยที่เข้ามาในชีวิต เมื่อเรารับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่า

รออยู่จงใช้ปั ญหาเห ล่ านี้แก้ไข และเรียนรู้มุมมองใหม่ใหม่เพื่อสิ่งที่ดีกว่า

5. อายุมากขึ้นเราก็ควรรู้ว่า ต้องทำอะไรและกำลังทำอะไร

หลายหลายสิ่งอาจทำให้คุณมีความคิดกับการใช้ชีวิต ทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ทุกคนต่าง

ก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันหมดไม่มีใครที่สาม า รถใช้ชีวิตที่ไม่ราบรื่น จงจำไว้ว่า

คุณไม่ได้ อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ยังมีคนอีกหลายร้อยล้านคน

คนที่อาจจะเป็นแบบคุณ

6. ไม่ว่าชีวิตตอนนี้จะเป็นอย่ างไร ลุกจากที่นอนเมื่อคืนความคิดมุ่งสู่จุดหมายใหม่ อย่ าปล่อยให้

ความผิ ด พลาด และความเ สี ย ใจทำ ล า ยชีวิตเรา ควรที่จะหาสิ่งใหม่ใหม่

ทำชีวิตให้ดีขึ้นจากเดิม ก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

7. ให้จำไว้เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิต

คุณจำเป็นต้องก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ที่เดิม

ควรที่จะพัฒนาตนเองและหาสิ่งที่เราชื่นชอบทำเพื่อความสุขของชีวิต

8. ขอบคุณตัวเราเองที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อมีปั ญหาต่างๆและความผิ ด พลาดได้เข้ามาในชีวิตของเรา

เรามักจะลืมว่าเราผ่ า นเหตุการณ์เห ล่ านั้นมาได้ อย่ างไร ในวันนี้เรามีชีวิตอยู่

เราจงขอบคุณตัวเราเองที่เราต้องสู้และเข้มแ ข็ งกับปั ญหาต่างๆมาถึงในทุกวันนี้

9. การคิดมากเกินไปอาจจะทำให้เราอารมณ์เ สี ย จงปล่อยวางเรื่องราวร้ า ยๆทิ้งไป

บางครั้งเราก็ชอบเป็นคนคิดมาก ที่ทำให้หนักสมองเราจงตั้งสติ

สิ่งที่เกิดขึ้นมักมีข้อแก้ไขได้เสมอ

10. การตัดสินใจของคุณในวันนี้สาม า รถ เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในวันข้างหน้า ไม่ว่าสิ่งใดใด

ที่คุณทำในทุกวันนี้หากคุณไม่ชอบมีชีวิตที่เป็นอยู่

คุณควรรู้ไว้ว่าเราสาม า รถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เราสาม า รถมีชีวิตของเราได้แบบที่เราต้อง

การสาม า รถเ อ าชนะมันได้ด้วยมุมมองและความคิดของตัวเราเอง