“หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์” พุ ท ธรูปเก่าแ ก่จังหวัดสระบุรี กราบขออะไร ได้สมหวังดังขอ

1137

“หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์” พุ ท ธรูปเก่าแ ก่จังหวัดสระบุรี กราบขออะไร ได้สมหวังดังขอ

สำหรับประวัติ ความเป็นมา ของหลวงพ่อ สำเร็จศักดิ์สิทธิ์นั้น ถือเป็นพ ร ะพุทธรูปเก่าแ ก่ ซึ่งมีการขุดพบ โดยบังเอิญ ที่ห มู่บ้านหนองตาโล่ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

ตัววิหา ร ที่ประดิษฐาน องค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ไว้นั้น มีความงดงาม ทางด้านสถาปัตยก ร รม เป็นที่เคารพ สักการะ ของประชาชน เป็นอย่างมาก

อีกทั้งยังถือ เป็นแหล่งความรู้ ทางประวัติศ า สตร์ นอกห้องเรียน ที่ดีที่สุด อีกหนึ่งแห่ง เลยก็ว่าได้

 

ตามประวัติ หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ เป็นพร ะพุ ท ธรูปดิ น ประดิษฐาน อยู่ริมคลอง คลองระพีพัฒน์ฝั่งขวา ที่เป็นคลองชลประทาน ที่ขุดพบ อย่างบังเอิญ

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ขึ้น 12 ค่ำ ปีกุน เดือน12 พ.ศ.2502 ตั้งอยู่บนคันคลอง ระพีพัฒน์ฝั่งขวา ซึ่งคลองระพีพัฒน์ ถือเป็นสายน้ำ สำคัญที่ขุดขึ้นมา ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

 

นอกจากนี้ ยังมีเ รื่ อ งเล่า ในอดีต ที่ว่าก่อนจะพบ องค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นั้น ที่นี่เคยเป็น เนินดินที่มีระดับ สูงกว่าองค์หลวงพ่อ มีเฉพาะทางเดิน แคบๆ เท่านั้น

หลังจากนั้น ก็มีคนงานชลประทาน ประตูระบายน้ำ พ ร ะเอ ก า ทศ รถ มาขุดดิน ที่เป็นเนินนั้นไปถม ริมตลิ่งบริเวณที่น้ำกัดเซาะพั ง

ขุดอยู่หลายวัน จนไปถึงบริเวณที่ หลวงพ่อประดิษฐานอยู่ ซึ่งเป็นดินที่แ ข็ งมากผิ ดไปจากบริเวณอื่น จนขุดดินต่อไป ไม่ได้ แต่ก็มีการขุดดิ น บริเวณรอบ

ที่พอจะขุดได้ จากนั้นดินที่แข็ง ก็แ ต กเป็นรูปองค์พ ร ะ ชาวบ้านที่ได้ทราบข่าว บ้างก็ว่าก็พูดว่า พ ร ะพุ ทธ รูปมาเกิดบ้าง ก็ว่าเป็นคนงาน ของชลประทาน ที่ปั้นพ ร ะองค์ขึ้นมาเอง

 

ความอัศจ ร รย์ของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ตอนเย็นนางฝอย ชาวบ้านคนหนึ่ง ที่อาศัยอยู่หลังตลาด หนองตาโล่ ได้เดินผ่านมา ทางองค์หลวงพ่อ

นางฝอยไม่ได้คิดว่า ที่เห็นนั้น เป็นพ ร ะพุ ท ธรูปนั้น และไม่คิดว่าจะเป็น องค์ พ ร ะจริง จึงเอาเปลือกอ้อย เป็นธูป และเอาใบมะขามเทศ เป็นทอง มาไหว้

เป็นการล้อเ ลี ยน แล้วก็เดินทาง กลับบ้าน แต่ยังไม่ทันถึงบ้าน นางฝอยเกิดอาการ ป วดหัวอย่างรุ นแ ร งจึงนึกขึ้นได้ว่า ไปไหว้ล้อเ ลี ยนองค์ พ ร ะนั้นเข้า

จึงจุดธูปกร า บขอขมา อภั ยหลวงพ่อ อาการป ว ดหัวก็หายทันที

 

เมื่อเดินเข้าไป ยังตัววิหา ร ที่ตั้งอยู่ติดริมถนน เราจะพบกับสถาปัตยก รร มการตกแต่ง วิหารที่สวยงาม สามารถเดินเที่ยว รอบตัววิหาร ก่อนเข้าไป ภายในได้

และเมื่อเดินเข้ามา ยังภายในวิหาร ที่นี่ก็มีความกว้าง แถมยังมีนักท่องเที่ยว และชาวบ้าน ให้ความศรัทธา เดินทางเข้ามา สักการะแบบไม่ข า ดสายทุกวัน เลยก็ว่าได้

แม้ที่นี่จะ ไม่ใช่วัดดังก็ตาม และเมื่อมองไปโดยรอบ ของวิหาร จะมีการนำ บทความเ รื่ อ งเล่า เกี่ยวกับพ ระ วิ ห ารมา ติดไว้ ทั่วบริเวณ ใ ห้คนทั่วไป ได้อ่ า นและศึกษาข้อมูล ค วามรู้ประวัติ ความเป็นมา ของวิหารฯ มากขึ้นอีกด้วย

 

อีกทั้งปัจจุบัน มีการพัฒนา ป รับปรุงพื้นที่ บริเวณโดยรอบ วิหารมีร้านจำหน่าย ดอกไม้ธูปเทียน ปล่อยนก ปล่อยปลา ตามคว ามเชื่อ มีตู้บริจาคเงิน ซื้ออาหารปลา

ซึ่งที่นี่ถือเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่เหมาะแก่การ เดินทางมาพักผ่อน แบบชิลตามสไตล์สายธรร มะ เป็นอย่างมาก

โดยส่วนตัว วิห า รหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ จะตั้งอยู่ริมถนน โดยมีส่วนด้านหลัง ติดกับคลองระพีพัฒน์ มีโป๊ะลอยน้ำ ที่สามารถลงไป ให้อาหารปลาได้

แถมบริเวณใกล้ เคีย ง กั นสามารถมองเห็น ประตูระบายน้ำพ ร ะเอก า ทศ ร ถ ได้ ในบรรย ากาศร่มรื่น และสวยงาม

 

พ ร ะคาถา บูชาหลวงพ่อ สำเร็จศักดิ์สิทธิ์

ตั้งนะโม 3 จบ พ ร ะพุทธัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์ พ ร ะธัมมัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์ พ ร ะสังฆัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์