ความฝันให้โชค ทำนายด ว งชะตาจากความฝัน พร้อมตัวเลขนำโชค แม่นมาก

1058

ความฝันให้โชค ทำนายด ว งชะตาจากความฝัน พร้อมตัวเลขนำโชค แม่นมาก

1. ฝันเห็น กบ หรือ ฝันว่าได้จับกบ จำนวนมาก หรือได้ยินเ สี ยงกบร้อง

ตามตำรา ทำนายฝัน ได้ทำนายไว้ว่า ผู้ฝันกำลังจะมี โชคลาภ ส่วนจะมากน้อย ก็ดูจำนวนกบ ที่เราจับได้ หรือปริมาณเ สี ยงกบ ที่ร้องว่า มากน้อยขนาดไหน เลขให้โชค ได้แก่ 11 22 29 55 59

 

2. ฝันเห็น พ ร ะ ฝันเห็นองค์พ ร ะ หรือพ ร ะพุทธรูป พ ร ะบูชาต่าง

ความฝันนี้ เป็นมงคล แต่ตัวเอง ทายว่า จะได้รับโชค ติดตามมา ภายหลัง เลขให้โชค ได้แก่ 88 27 78 288 287 289

 

3. ฝันว่าได้เห็น คนต า ย หรือ ซ า กศ พ ที่เ น่ าเ ปื่ อ ย โ ล งศ พ งานศ พ

ตามตำรา ทำนายฝัน ได้ทำนายไว้ว่า เป็นความฝัน บอกโชค ที่แปลกประหล า ดพอสมควร เพราะฝันเห็นเ รื่ อ งที่ น่าหว า ดก ลั ว

แต่กลับจะทำให้ ผู้ที่ฝัน มีโชคลาภมาก เป็นความฝัน ที่เชื่อถือกันมา แต่โบราณว่า ผู้ฝันจะมีโชคลาภ ก้อนโต เลขให้โชค ได้แก่ 10 14 54 00 44 88

 

4. หากฝันว่า ได้เห็น ทองคำ สร้อย กำไล แหวน เข็มขัด ที่เป็นทองคำ

ตามตำรา ทำนายฝันได้ ทำนายไว้ว่า เป็นฝันบอกโชค ที่มีความแม่นยำ มากทีเดียว เป็นฝันที่เป็นมงคล

แก่ตัวผู้ฝัน เป็นอย่างมาก และเชื่อกันว่า ผู้ฝันจะมีโชคลาภ ก้อนโตในเร็ววัน เลขให้โชค ได้แก่ 12 19 59 89 99

 

5. ฝันเห็น ปลา หรือ ฝันว่า ได้จับปลา

ความฝันนี้ ถือว่าเป็นความฝัน ที่แม่นยำที่สุด ตามตำราทำนายฝัน ได้ทำนายไว้ว่า หากฝันเห็นปลา

จะมีโชคลาภมากน้อย ตามจำนวน และขนาดของปลา ที่เราจับได้ เลขเ ด็ ด เ สี่ ย ง โชคจากความฝัน ได้แก่ 85 87 88 89

 

6. ฝันเห็น ไก่ หรือ ฝันว่าได้จับ ไก่ มาไว้ในเล้า หรือเอามา ปรุงเป็นอาหาร

ตามตำรา ทำนายฝัน ได้ทำนายไว้ว่า จะมีผู้นำโชค ลาภก้อนโต มาให้ถึงที่บ้าน คนแปลกหน้า จะนำโชคลาภ ก้อนโตมาให้ เลขให้โชค ได้แก่ 09 19 29 59 89

 

7. หากฝันว่า ได้เห็น นก หรือ สัตว์ปีกจำพวก นกต่างๆ ได้จับ หรือบินเข้ามาหา

ตามตำราทำนายฝัน ได้ทำนายไว้ว่า ผู้ฝันจะมีโชคลาภ เข้ามาหา ถึงเรือนชาน เลขให้โชค ได้แก่ 02 12 16 26 52

 

8. หากฝันว่า ได้เห็นโ ร คเรื้อน หรือมีแ ผ ลผุพ อ งตามร่ า งกาย

ตามตำราทำนายฝัน ได้ทำนายไว้ว่า ฝันนี้จะบอกเ ห ตุให้เรารู้ว่า จะมีผู้นำโชคลาภ มาให้ เป็นฝันที่มี ความแม่นยำมาก

เชื่อถือกันมา แต่ครั้งโบราณ ยิ่งแ ผ ลพุพ อ งเ น่ าเ ฟ ะมาก ยิ่งจะมีโชคลาภมาก เลขให้โชค ได้แก่ 07 08 09 00 77 97

 

9. ฝันเห็น กุ้ง ปู หอย นั้นถือว่า เป็นฝันดี

ตามตำราทำนายฝัน ได้ทำนายไว้ว่า ผู้ฝันจะมีโชคลาภ ก้อนโตมากน้อย ตามปริมาณ กุ้ง ปู หอย ที่เราจับได้ เลขให้โชค ได้แก่ 50 51 54 64 79 89 88

 

10. ฝันว่า ถูกงูกั ด

ทายว่า เ พ ศ ตรงข้าม จะคิดร้ า ย หรือได้รับเค ร าะห์ จากเพื่อนบ้าน ถ้างูกัด ต่ำก็ เป็นเคราะห์เล็ก ถ้างูกัด สูง จะได้รับเคร า ะห์ห นั ก

หรือมิฉะนั้น จะเ จ็ บป่ ว ย เพราะอุ บั ติ เห ตุ ในการเดินทาง ต้องร ะ มัด ร ะวั งเป็นพิเศษ เลขให้โชค ได้แก่ 54 64 95 864 71 178