ทำบ้ า นให้เป็นวั ด แค่ทำต ามนี้ บ ร รลุธ ร ร ม ง่ายๆ ได้เหมือนอยู่วัด

596

ทำบ้านให้เป็นวัด แค่ทำตามนี้ บรรลุธรรมง่ายๆ ได้เหมือนอยู่วัด

ลูกสาวของคุณย ายท่านหนึ่ง ได้ถามพ ร ะอาจารย์ว่า “แม่อายุก็มากแล้ว จะเดินทาง ไปวัดก็ลำบ า ก ไม่ค่อยสะดวก เดินทาง อย ากจะปฎิบัติธรรม อยู่ที่บ้าน ได้ไหมคะ”

พ ร ะอาจ ารย์ได้ให้คำตอบว่า “หากไม่สะดวกมาวัด ก็เปลี่ยนบ้าน ให้เป็นวัด คนส่วนใหญ่ มักจะคิดว่า การทำบุญ จะต้องเข้ามาทำ ที่วัดอย่ างเดียว การนั่งสมาธิ ภาวนาศี ลจะต้องมาทำที่วัดอย่ างเดียว”

จริงแล้วเรา ต้องคิดใหม่ ให้ธร ร มะสามารถ ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา บางคนเข้ามาที่วัด ปฏิบัติธรรมเสร็จ พอกลับออก จากวัดไป

ก็ไม่ปฏิบัติ ไม่รักษาศีล ไม่ควบคุมอ า รมณ์ แล้วจะต่าง อะไรกัน สิ่งที่ทำอยู่ที่วัด ก็คงจะ สู ญเปล่าเหมือนเดิม

 

จริงๆ แล้ว จะฝึกปฏิบัติ ที่บ้านก็ทำได้ และ ดีมาก เพราะเราสามารถ ทำได้ทุกวัน ที่ตื่นขึ้นมา ไม่ต้องเดินทาง มาที่วัด ให้เ สี ยเวลา

แต่ที่คนส่วนใหญ่ ต้องมาปฏิบัติธ ร รมที่วัด เพราะหาความสงบ ได้ง่ายกว่า อยู่บ้านมีสิ่งรบก วนเยอะ ทั้งเ สี ยงดังจากข้างบ้าน จากคนในบ้าน

แต่ถ้าหากเรา สามารถควบคุม สมาธิของเรา ให้มีสติได้ แม้จะอยู่บ้าน ยิ่งทำที่บ้าน ให้เป็นวัดได้ ก็จะยิ่งได้ฝึก ธร รมะในชีวิตประจำวัน

ทำให้มีความสงบ ได้เช่นกัน ไม่ต่างจากที่วัดเลย แต่ใจเราต้องนิ่ง และ มีสมาธิมากพอ ที่จะไม่วอกแ ว ก ไปกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว

เพราะคนส่วนใหญ ที่อยู่บ้าน มักจะไม่ค่อย รักษาศี ล กันเท่าไหร่ ชอบทำอะไร ตามใจตัวเอง จึงข า ดสมาธิ ข า ดสติได้ง่าย

 

ถ้าถามว่า เริ่มต้น ต้องทำยังไง ให้ปรับ ที่ตัวเรา ลองเอาตัวเอง ออกมาจาก คนเยอะๆ เพื่อหลี กเ ลี่ ยงเ สี ยงรบกวน

เคยมีลูกศิ ษย์ห ล วงตา เขาก็เคยมา ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด แต่เมื่อกลับ ไปบ้าน เขาก็ได้นำ วิธีปฏิบัติที่เคยทำ อยู่ที่วัด กลับไปใช้ที่บ้านด้วย

และยังเขียนป้าย ติดไว้หน้าบ้านว่า “ที่นี่เป็นวัด” เพื่อคอยเตือนสติ ตัวเองอยู่ตลอดเวลา ให้ถือศี ล ภาวนา และควบคุม จิตใจให้สงบ

โดยที่ไม่ต้อง มาวัดเลย แค่เปลี่ยนบ้าน ให้เป็นวัดได้ ก็บำเ พ็ ญเพี ยรได้เหมือนกัน ยิ่งในสมัยพ ร ะพุท ธ เจ้ า ก็ยังไม่มีวัด

ท่านก็ใช้ป่ าเขา เป็นวัด เพราะป่าเขานั้นสงบ จึงเปรียบได้ว่า เป็นวัดของพ ร ะในสมัยก่อน

 

แต่ถ้าหากว่า เราอย ากที่จะ บ รรลุธ ร รม ก็ให้เราหาวัด ที่เงียบสงบให้ได้ ถ้าหาไม่ได้ ก็ให้ทำบ้านเป็นวัด

แล้วคอยดู ที่จิตใจของเรา ทำให้สงบ และมีจิตใจ ที่เข็มแข็ง ต่อสิ่งรอบตัว มากพอ ก็สามารถ บรรลุธรรมได้เช่นกัน

แต่สิ่งสำคัญที่สุด ในการบรรลุธรรมนั้น ไม่ได้อยู่ ที่สถานที่ หรือวัด วา อาร ามใหญ่โตหรอก มันขึ้นอยู่กับ จิตใจของเราล้วนๆ

หากทำใจ ให้สงบ และรู้จักปล่อยวางได้ บังคับใจตัวเองได้ ก็สามารถบรรลุธรรมได้

ในขณะเดียวกัน หากไปถือศี ลภาวนาอยู่ที่วัด เป็นเดือน เป็นปี แต่จิตใจ ไม่เคยสงบเลย มีแต่คิดฟุ้ งซ่ า นเรื่องนั้นเรื่องนี้

การอยู่ในวัด ก็คงไม่มี ประโยชน์อะไร หากอย ากปฏิบัติ ที่บ้านแทน ให้ทำเหมือน กับอยู่วัด ต้องสร้างวินัย ให้เกิดขึ้น

กับตัวเองอย่ างหนั ก เพราะการทำอ ยู่ บ้านจะมี กิ เ ล ส ได้ง่าย และเกิดสมาธิได้ย าก สิ่งที่จะต้องมี คือ

1. สติ คือ ความระลึกรู้ ได้แก่ ความรู้ตัว ก่อนลงมือ ทำกิจ

2. สัมปชัญญะ คือ ความรู้สึกตัว ได้แก่ ความรู้สึกตัว ขณะที่กำลังทำกิจนั้นๆ อยู่

3. สมาธิ คือ ความตั้งมั่น ของจิต