ใครมีปัญหาหนี้สินล้นตัว ลองไปขอสมเด็จพ ร ะเจ้าตากสินมหาราช ท่านดู แล้วชีวิตจะดีขึ้น

505

ใครมีปัญหาหนี้สินล้นตัว ลองไปขอสมเด็จพ ร ะเจ้าตากสินมหาราช ท่านดู แล้วชีวิตจะดีขึ้น

เชื่อว่าหลายคน คงมีห นี้ สินกัน ไม่มาก ก็น้อยพอสมควร ตามกำลัง ของแต่ละคน หลายคนก็หา ทางปลดห นี้ ของตนอยู่

แต่มีคว ามเชื่อ ต่อ กันมาว่า หากท่านมีห นี้ สิน ล้นพ้นตัว อย ากปลดห นี้ ต้องขอ สมเด็จ พ ร ะเจ้า ตากสินมหาราช

สำหรับการบน หรือขอเพื่อให้ หลุดจาก ภาระห นี้ สินนั้น ดูเหมือนเพิ่ง จะได้รับ ความนิยมมากที่สุด ในช่วงฟองสบู่ แ ต กเมื่อปี2540 

เ พ ร าะในช่วงนั้น คนในประเทศส่วนใหญ่ เกิดภาวะการ เป็นห นี้ เป็นสิน ม ากที่สุด ซึ่งสิ่งที่พวก เขาหันไปพึ่งพา

เพื่อให้พาชีวิต ครอบครัวอยู่รอด คื อ ก ารพึ่งสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะ พ ร ะบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพ ระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่

ซึ่งคนที่ไปบนบาน ที่นั่น เชื่อว่าท่าน จะสา ม า ร ถ ช่วยเหลือ ในเ รื่ อ งของห นี้ สินได้ เพราะในอดีตนั้น เคยเป็นห นี้ เป็นสิน ประเทศจี น

จึงทำให้พ ร ะองค์ เข้าใจหัว อ ก ของคน เป็นห นี้ นั่นเอง

 

โ ด ยสมเด็จพ ร ะเจ้าตากสินมหาราชพ ร ะมหากษัต ริย์ ผู้ทรงกอบกู้ เ อ ก ราชจากพม่ า

เมื่อครั้งเ สี ยกรุงศรี อยุธย าครั้งที่2 พ ร ะองค์ไม่เพียง จะได้รับการเทิดทูน อย่ างสูงจากช นชาวไ ท ย

ในฐานะพ ร ะมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้น พ ร ะองค์ยังเป็นที่ พึ่งทางใจ ของคนทั่วไปตลอดมา

ด้วยคว ามเชื่อ ว่าบารมีแห่งพ ร ะองค์ ท่านจะช่วยให้ ประสบความสำเร็จ ในเ รื่ อ งการค้าขาย การเรียนการงานห นี้ สินจากการค้าขาย

น อ กจากนี้แล้ว ผู้ไปบนบาน ยังส า ม า ร ถ ขอให้ท่าน ช่วยเ รื่ อ งค้าขาย การเรียนการงานอีก ด้วย

สำหรับวิธี บนนั้น จะต้องใช้ธูป16ด อ ก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ และ หลังจากสำเร็จ แล้วต้องการ จะแก้บน 

จะต้องแก้บน ตามคำกล่ า ว ที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการ นำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน

 

การถวายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จ พ ร ะเจ้าตากสิน มหาราช 

1. เครื่องถวาย แก้บน โปรดด า บ ไ ท ย ครั้งละ 2 เล่ม และปื นใหญ่จำลอง

2. ด อ ก ไม้ ที่ใช้บูชาโปรด สีแดง อันเป็นสีแห่ง วันพ ร ะราชสมภพของ พ ระองค์

3. น้ำเป ล่ า น้ำผลไม้ และน้ำหวานอื่น

4. โปรดเ สี ย ง ประทัด และ เ สี ย งปื น

5. ผู้มี ความซื่อสัตย์ ต่อ ชาติ ศา ส น า พ ร ะมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ ตลอดจน ผู้ที่เป็น นักร บ รั้ว ของชาติ

6. พ ร ะกระย าหาร ที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็น แบบ ไ ท ย ง่าย และอาหารแบบเดินทัพ ทั้งหลาย เช่น เครื่องของแห้งต่าง

7. ผลไม้ไ ท ย และจี น เครื่องเ ซ่ นไหว้ แบบจี นเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หั วห มูบายศรี และ ซาแซ เป็นอาทิ

8. แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดห น อ งนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัด และไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ

เมื่อจะขอพ ระบารมี ต้องจุดธูป16ด อ ก กลางแจ้งแล้ว กราบขอพ ระราชทาน พ ระบารมี ตามที่ต้องการ

 

คำบูชา สมเด็จ พ ร ะเจ้าตากสิน มหาราช

นะโม 3 จบ

อาราธนา ด วง พ ระวิญญา ณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง

สัพพะศั ตรู วินาสสันติ ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน

ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง พ ร ะค า ถ า ให้โชคลาภ

นะโม 3 จบ

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่