วั นเ กิ ด มีแต่คำว่าร ว ย ผู้ใหญ่อุ ปถั มภ์ บุญกุ ศ ลที่ทำมา จ ะช่ ว ยนำชี วิ ตดีขึ้ น

561

วั นเกิ ด มีแต่คำว่าร ว ย รว ยโช ค ร ว ยลา ภ ผู้ใหญ่ อุ ปถั มภ์ บุ ญกุ ศ ลที่ทำมาจะช่ ว ยนำชี วิ ตดีขึ้ น

1. คนเกิ ด วันเสาร์

ชี้ชัดว่า คนที่เกิ ด ในวันเสาร์ ในเรื่องของ หน้ า ที่การงาน เจอกับอุปสร ร ค ปัญห า บ่อย ด้วยอุปส ร รค ปัญห า ที่คุณเจอ

จะทำ ให้คุณนั้นมีความโช ค ดีเกิ ด ขึ้น ในช่วงชีวิต สัปดาห์หน้า เป็นสัปดาห์ที่ดี คนที่เกิ ด ในวันเสาร์ 

มีเกณฑ์ที่จะ ถูกสลากร างวัล ทำให้คุณมีกิน มีใช้ไปตลอด หยิบจับการงานใดๆ ช่วงนี้จะประสบ ความสำเร็จ หวังผล 

หรือรออะไรอยู่ จะได้พบเจอความสุข ความเจริญทางกาย และทางใจ จะนำมาซึ่ง ตัวคนนั้น เอง โ ช ค คุณกำลังมา 

เก็บไว้เลย จะได้พบเจอ กับคนวันเสาร์ ชะต าคนที่เกิด ในวันเสาร์ เรียกได้ว่า จั งหวะชีวิตในช่วงนี้ กำลังเรียกร้องหาเ งิ น หาทอง เข้ามา

ปัญห า ที่ เกิ ด นั้นอาจจะเกิ ด ขึ้นจาก ตัวบุคคลอื่น แต่ถ้าหากคิดดูดีๆ แล้ว มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วย คุณเป็นคนสร้างมัน ขึ้นมา

แนะนำเลยนะ คนที่เกิ ด ในวันเสาร์ช่วงนี้ อย่ าพย าย ามโ ท ษคนอื่น ให้โ ท ษตัวเอง แล้วคิดดีๆ แก้ไ ข ปัญห า ด้วยตัวเอง ช่วงนี้

 

2. คนเกิ ด วันพุธ

สำหรับในเรื่อง ของการเ งิ น มีเกณฑ์ชี้ชัดว่า จะถูกสลากร างวัล สำหรับใครที่ลำบ า กมานาน มีโอ กาสที่จะ ได้มีเ งิ น กับเขาบ้างแล้ว

โช ค ล าภมาแล้ว คนเกิ ด วันพุธ ชี้ชัดๆ จะได้ดี ให้เก็บคำทำนายเอาไว้ คนที่เกิดในวันพุธเด็ ด เดี่ ยว มากๆ ในช่วงนี้ 

และก็โด ด เดี่ย วเช่นเดียวกัน ช่วงชีวิตของคน ในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา จนถึงรอบปัจจุบัน นี้ มีปัญหาหลายๆ เรื่องเกี่ยวกับ หน้ า ที่การงานและการเ งิ น

ที่เชื่อมโย งถึงกัน ทำให้คุณรู้ สึ ก ว่า เหมือนอยู่ตัวคนเดียว แก้ปัญหา ด้วยตัวคนเดียว มาตลอด ทำดีก็ไม่ได้ดี ทำอะไรไป ก็โ ด น คนอื่น 

เขาว่าช่วงนี้ทำอะไร ก็ไม่ดีสักอย่ าง รู้สึ ก ท้อแ ท้ ในชีวิตมากๆ แต่ด้วยความที่ คนที่เกิ ด ในวันพุธเป็นคน ที่ท้อแต่ไ ม่ ยอมถอย

จึงทำให้โ ช ค ชะต าของคุณนั้น กำลังจะดีขึ้น ในช่วงสัปดาห์ หน้าถ้าคุณเป็นคนที่มี ความขยันขันแ ข็ ง อดทนเก่ง บอ กเลยว่า

ช่วงสัปดาห์หน้า มีเกณฑ์ที่จะได้ เจอกับคนคนหนึ่ง เขาจะทำให้คุณนั้น มีเ งิ นมีทองมากมาย ก่ายกองเข้ามา ในชีวิต ชีวิตในช่วงนี้ จะเรียกหาเ งิ นทอง

 

3. คนเกิ ด วันอาทิตย์

สำหรับการเ งิ น จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ดีขึ้นเป็นจังหวะ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง แต่ส่วนมาก จะอยู่ในช่วง ขาขึ้นและแน่นอนว่า ช่วงนี้ จะได้จับเ งิ นก้อน

จากที่ใด ที่หนึ่ง บางครั้งอาจจะเป็น ในเรื่องของ มรดกต กทอด เ งิ นที่เกิ ดจากการ ค้าขาย เ งิ นที่เกิ ดจากการ ถูกสลากร างวัล 

ขอให้คนที่เกิ ด ในวันอาทิตย์ มีโ ช ค ล าภ มากมาย ก่ายกองเกิ ด ขึ้น เกมโ ช ค ของคุณเอาไว้ แล้วจะมีสิ่งดีๆ เกิ ด ขึ้นต ามเข้ามา ในชีวิตเลยทีเดียว

ในวันอาทิตย์ จังหวะชีวิตในช่วงสัปดาห์ ที่ผ่านมา เจอกับปัญห า มากมาย ทั้งในเรื่องของ ความไม่ยุติธรรม เรื่องของการ ใช้จ่า ย

ทางการเ งิ น ที่เ สี ยไปกับเรื่อง ไม่เป็นเรื่อง คุณคิดว่าโลกนี้ ไม่ค่อยมีความยุติธร ร ม ให้กับคุณเลย ทั้งๆ ที่คุณเป็นคน ที่ทำดีมาตลอด

ขอให้เ ชื่ อ เถอะว่า ก ร ร มใครก ร ร มมัน ใครทำอะไรไว้ ก็ต้องได้อย่ างนั้น ไม่ต้องพย าย ามไปดิ้นรน เพื่อให้คนอื่น เขารับรู้ เรื่องของเร ามากก็ได้

ช่วงนี้ชี้ชัด มีเกณฑ์ที่จะได้เ งิ น ก้อนโตได้รถคันใหม่ ในเรื่องของหน้ า ที่การงาน จะเริ่มประสบความสำเร็จ ไปอีกระดับหนึ่งด้วย