บางครั้งมองคนผิ ด ไม่ใช่เพราะมองไม่ออก แต่เป็นเพราะใจดีเกินไป

1113

บางครั้งมองคนผิ ด ไม่ใช่เพราะมองไม่ออก แต่เป็นเพราะใจดีเกินไป

บางครั้งดูคนผิ ด ไม่ใช่เพราะตาบ อ ด แต่เพราะใจดี

บ างครั้งช่วยคนผิ ด ไม่ใช่เพราะโ ง่ แต่เพราะเห็นแก่ความรู้สึก มากเกินไป

บางครั้งจำยอม ไม่ใช่เพราะไร้เหตุผล แต่เพราะไม่อย าก โต้แ ย้ งเอาชนะ

 

ใจคนย ากหยั่ง โดยแท้แต่ จะคงความดีงาม ไม่เ สี ยใจ เพราะยังเชื่อ เสมอว่า

หากใจคนงาม โลกก็งาม กาลเวลา พิสูจน์ทุกอย่ าง และทุกอย่ าง อธิบายน้ำใจ

คนน้ำไม่หยั่ง ไม่อาจรู้ตื้นลึกคนไม่คบ ไม่อาจรู้ดีชั่ว

 

ในโลกนี้ มีเพียงกาลเวลา ไม่ห ล อ ก ล ว ง กาลเวลาเท่านั้ น จะพิสูจน์ทุกอย่ างว่า

อะไรจริง อะไรลวง ดูคน อย่ าเพียง ดูด้วยตา จะดูผิ ดได้ง่าย ยิ่งไม่ควร เพียงฟังด้วยหู

เพราะล้วนคำเ ท็ จ มีเพียงอาศัยเวลา สัมผัสด้วยใจ สิ่งที่จริง จะลวงไม่ได้ สิ่งที่ลวง ก็เป็นจริงไม่ได้

กาลเวลานั้นดี พิสูจน์ใจคน เป็นประจักษ์ พย านในนิสัยคน เห็นความจริง เปิดโปง ความล ว ง

ใครเป็นคนจริง ใครเป็นคนห ล อ ก ล ว ง กาลเวลาจะบอกได้เอง การเป็นคนดี ก็ต้อง เป็นคนดี ให้พอเหมาะ พอควร

การทำดี ก็ต้องทำดี ให้พอเหมาะพอควร การเป็นคนดีเกินไป ใคร ๆ ก็จะไม่เก ร งใจ และมักเอาเปรียบเสมอ

การทำดีเกินไป ใคร ๆ ก็จะไม่เห็น คุณค่าในสิ่งที่เราทำไป แต่กลับเห็นเรา เป็นคนโ ง่ ที่ยอมเ สี ยเป รี ยบคนอื่น ตลอดเวลา

 

เป็นคนดีระดับไหน ถึงได้ชื่อว่า ดีเกินไป

1. แม้ตนเอง ไม่ได้ทำผิ ด แต่ก็ยังขอโ ท ษ เป็นฝ่ายยอมรับผิ ด เ สี ยเองทั้ง ๆ ที่ตนเอง ไม่ได้กระทำผิ ด

ทำให้อีกฝ่ายหนึ่ง เ ห ลิง ลืมตัว ไม่สำนึก ในความผิ ดของตนเอง และชอบโ ท ษคนอื่นเสมอ

 

2. เ สี ยสละมากไป เห็นแก่คนอื่น มากเกินไป ช่วยคนอื่น มากเกินไป จนลืมที่จะ รักตัวเอง ลืมที่จะดู แลตนเอง

หรือแม้แต่ จะยอมติดคุ กแทนคนอื่น ที่กระทำผิ ด หรือยอมรับโ ท ษเ สี ยเอง เพื่อให้คนอื่นรอด หรือให้เขามากไป จนตัวเอง ไม่เหลืออะไร

 

3. เ จ็ บแล้วไม่จำ ให้อภั ยทุกคนเสมอ ให้อภั ยได้ตลอดเวลา ไม่จดจำ ความผิ ดที่เขาเคยกระทำ กั บตนเอง

ถูกเขากระทำ ซ้ำ แล้วซ้ำอีก เหมือนไม่เ ข็ด หล า บ ถูกเขาห ล อ กแล้ว ห ล อกอีก เอาเปรียบแล้ว เอาเปรียบอีก เหมือนคนโ ง่ ที่ไม่เรียนรู้ชีวิต เพราะดีเกินไป