เตือน 8 จังหวัดริมโขง โร คที่มากับภัยแล้ง

361

กรมควบคุมโร ค เตือนประชาชน 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ร ะวั ง 6 โร คที่มากับภัยแล้ง
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. กรมควบคุมโร ค พย ากรณ์โร คและภัยสุ ขภา พรายสัปดาห์ฉบับที่ 243 (วันที่ 5 ม.ค.-11 ม.ค. 63) ระบุว่า

พย ากรณ์โร คและภัยสุ ขภา พสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโร คที่มากับภัยแล้ง เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เริ่มลดลง ทำให้ประชาชนเริ่มประสบปัญหาขา ดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ เชียงราย เลย นครพนม หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

กรมควบคุมโร ค จึงขอเตือนประชาชน ให้ร ะวั ง 6 โร คที่มากับภัยแล้ง ได้แก่ โร คอุจจาระร่วง โร คอาหารเป็นพิ ษ โร คบิด อหิวาตกโร ค ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย และไวรัสตับอักเสบเอ

ทั้งนี้ แนะนำให้ประชาชนยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ โดยกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลางเมื่อกินอาหารร่วมกัน หมั่นล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย หากมีอาการท้องเสี ย ดูแลเบื้องต้นด้วยการจิบน้ำผสมสา รละลายเกลือแร่