ใส่บาตรแบบนี้ แก้กร ร ม ตัวเอ ง หลวงพ่ อจรัญ แนะเอง

658

ใส่บาตรแบบนี้ แก้กร ร ม ตัวเอ ง หลวงพ่ อจรัญ แนะเอง

การตักบาตร เป็นการทำบุญที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จัก และปฏิบัติมากกว่าการทำบุญประเภทอื่นๆ การตักบาตรนั้นยังถือว่าเป็นการทำบุญประจำวันของชาวพุทธ และชาวพุทธไทยเชื่อว่า การออกบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิ

การตักบาตร คือประเพณีอย่ างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑ บาตเพื่อรับอา หารหรือทานอื่นๆ ต ามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ

ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่ว ง ลั บไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถ วายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วย

ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ) ท่านแนะนำว่า

ก่อนใส่บาตรให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง ขอขมาก ร ร ม โดย ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า”ข้าพเจ้าขอขมาก ร ร ม ต่อเจ้าก ร ร มนายเวร ศั ต รู หมู่ ม า ร หมู่พ าล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิก ร ร ม ให้ข า ดจากกัน”

หลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้ง ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า
กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ

และขออุทิศให้ เจ้าก ร ร มนายเวร ทุกภพทุกชาติ (วิญ ญ าณ) ศั ต รูหมู่มารหมู่พาล (เช่น มนุษย์,หุ้นส่วน,เพื่อน,ในครอบครัว) ทุกภพทุกชาติ

(เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี) ขอให้อโหสิก ร ร ม ขอให้ข า ดจากกัน ณเดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

ถ้าทำบุญด้วยข้าวสา รเป็นกระสอบ หรือ ถมทราย ดิน ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า
“ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำร ว ย เหมือนเมล็ดข้าวสา ร เม็ดทราย ดิน เจ้าก ร ร มนายเวร ต ามเมล็ดข้าวสา ร ต ามเม็ดทรายดิน ขอให้ได้รับ

และขอให้อโหสิก ร ร ม หลุดข า ดจากกัน ณ บัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้า มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู”

กรณีที่ด ว งตกมาก ขอให้แผ่บุญให้ตนเอง ให้มาก ๆ บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่น จนลืมให้ตัวเอง ตัวเราเอง ต้องมีบุญบารมี แก่กล้า จริง ๆ จึงจะช่วย

และให้ผู้อื่นได้ ควรส ว ด อิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบ มีเวลาขอให้ไป ปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วย

จะเกิดผลเร็ว โทสะจะน้อยลง ควรแผ่เมตต าให้มากๆ วันละ 10 – 30 ครั้ง การแผ่เมตต าที่ได้ผลนั้น ทานพระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่า ถ้าจะกรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดิน ทุกครั้ง วันละ 100 ครั้ง เจ้าก ร ร มนายเวรจะหาย 100 เท่า 100 วิญ ญ าณ

หรือ ใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิต ด้วยความตั้งใจ ประกอบด้วยความมีสติ และสัมปชัญญะ แผ่เมตต าออกจาก ลิ้นปี่ แล้วอุทิศส่วนกุศล จากจักระ 6

หรือบริเวณต าที่สาม ที่กลางหน้าผาก ต่ำลงเล็กน้อย จะได้ผลมากขึ้นอุทิศบุญ ใช้กับผู้ต ายนำส่งบุญ ใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ถวายบุญกุศล ใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ก ร ร มให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้ น

วิบากก ร ร มของแต่ละคน ล้วนแต กต่างกันไป บางคนป่ ว ยโดยไม่ทราบสาเหตุ บางคนตกงานบ่อย บางคนลำบากมาก หากินไม่คล่อง

บางคนลูกเกเร วิบากก ร ร มนี้ ต ามมาหลายภพหลายชาติ ซึ่งมีส่วนทำให้เรา เกิดมาแต กต่างกัน แต่ อย่ าเพิ่งสิ้นหวัง หนทางในการบรรเทาวิบากก ร ร มนั้นมี ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้

เวลาที่เราทำบุญ หรือทำความดีทุกครั้ง นอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น การใส่บาตร การถือศึล ฯลฯ แล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธรรม การให้ธรรมทาน การร่วมบริจาค หนังสือธรรมะ ชี้แนะแนวทาง

แก้ไขปั ญห าชีวิต ให้กับผู้สิ้นหวัง การทำความสะอาดห้องพระ การถว ายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้ว ให้กับหิ้งพระพุทธฯ

การร่วมอนุโมทนา การทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้ จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ ทำสวน

ทำความสะอาด ห้องน้ำ หรือของส่วนรวม การดูแลคนแก่ เด็ ก การที่เรามีจิตใจดี หรือตั้งใจดี ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญทั้งสิ้น ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ

ข้าพเจ้า (บอกชื่อตัว) นามสกุลเกิดวันที่วันนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิต ถึงบารมีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ทั่วสากลโลก รวมถึง องค์เท พ องค์พ รหม ที่ปกปักรัก ษ ากายสังขารวิญ ญ าณลูกอยู่ วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย

(บุญที่ทำ เช่นใส่บาตร ถือศีล ส ว ดมนต์ ให้ทาน ฯลฯ) ลูกขอถวายบุญกุศลนี้ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์ นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้น

ทั้งการงานการเงิน และความรัก ให้ลูกมีเดช ปัญญาโภคะ

(ความสมบูรณ์) ทุกภพทุกชาติ และขออุทิศบุญกุศลนี้ ให้กับเจ้าก ร ร มนายเวรทุกภพทุกชาติ รวมถึงวิญ ญ าณที่ต ามมา ทุกผู้ทุกคน ศั ต รูหมู่มา ร

หรือหมู่พ าล คือมนุษย์ เช่น บริวาร ญาติมิตร คนรับใช้ สามี บุตร ธิดา ทุกภพทุกชาติ ขอให้ได้รับมหากุศลนี้

รับแล้วขอให้อโหสิก ร ร ม ซึ่งกันและกัน ให้ข า ดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้บัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้า มีบุญบารมีสูงขึ้นๆ เต็มขึ้น เพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้น และสร้างคนให้เป็นพระต่อไป และให้เกิด ปัญญาทางธรรม สมบูรณ์พู นผลทุกอย่ าง ด้วยบุญที่ทำนี้เทอญ สาธุ”