“หัวไชเท้ า” ประโยชน์ที่หลายคนไม่รู้ ใครไ ม่กินถือว่าพ ล า ด

415

“หัวไชเท้ า” ประโยชน์ที่หลายคนไม่รู้ ใครไ ม่กินถือว่าพ ล า ด

ประโยชน์ของหัวไชเ ท้า หรือที่ฝรั่ง เรียกว่า Chinese Radish หรือ White Radish ดังต่อไปนี้

1. ช่วยป้องกันม ะเ ร็ ง

เนื่องจากอุดม ไปด้วยส า รแอนตี้ ออกซิแดนซ์ จึงช่วยลด อัตราการเกิด ม ะ เ ร็ งหลายชนิด โดยเฉพาะ ม ะ เ ร็ ง กระเพ าะอาหาร

 

2. ช่วยลดน้ำหนัก

แม้จะเป็นประโยชน์ รองของการ กินหัวไชเ ท้า แต่ความที่มี คาร์โบไฮเดรต ที่ให้พลังงาน และคลอเรสเตอรอลต่ำ

แถมยังมี กากใยสูง มีส า รอาหารจำเป็น สำหรับร่างกาย มากมาย การกินหัวไชเ ท้าจึงช่วย ลดน้ำหนัก ไปโดยปริย าย

 

3. มีคุณค่าส า รอาหาร มากมาย

ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต เส้ยใย โปรตี น แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี 1 บี12 ไนอาซิน วิตามินซี น้ำมั นหอมร ะ เหย รวมทั้งส า รต้ า นม ะเ ร็ ง

 

4. ช่วยระบบ ทางเดินหายใ จ

เนื่องจาก มีคุณสมบัติดั ก จั บ ไวรั ส แบ คทีเ รีย และขับเส มห ะได้ น้ำคั้นหัวไชเท้ า จึ งช่วยให้ระบบ ทางเดินหายใ จ สะอาด

 

5. ช่วยระบบ ทางเดินอาหาร

เนื่องจ า ก น้ำคั้นหัวไชเท้ ามีเอนไซม์ ชนิดที่ใกล้เคียง กับเอนไซม์ที่พบ ในระบบทางเดิน อาหาร ของมนุษย์ รวมทั้งอะมี ล า ส และเอสเตอราส

ซึ่งช่วยย่ อ ยคาร์โบไฮเดรต โปรตี น และไขมั น เพื่อให้ร่างกาย นำไปใช้ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ น้ำคั้นไชเท้ ายังช่วยแ ก้ท้ องผู กอีกด้วย

 

6. ช่วยสร้างเสริมก ร ะดู ก

เนื่องจาก อุดมไปด้วย แคลเซียม ซึ่งสร้างเสริม สุ ข ภ าพ ก ร ะ ดู ก โดยเฉพาะ ในผู้สูงอายุ ที่เริ่มมี ภาวะก ร ะดู กผุ การกินหัวไชเ ท้ า จึงช่วยชะ ลอ ภาวะดังกล่าวได้

 

7. ช่วยล้างพิ ษ

หัวไชเท้ า เป็นย าขับปั สส าวะ ตามธร รมชาติ ช่วยทำความ สะอาดไ ต และมีคุณสมบัติ เป็นส า รขับพิ ษ และละลายไขมั น ให้ขับออก ทางปัสส าวะ

 

8. ช่วยระบบ ภูมิคุ้มกัน

เพราะอุดมไปด้วย มีวิตามินซี หัวไชเ ท้า จึงช่วยสร้าง เม็ดเลื อ ดขาว อีกทั้งยังช่วย ซ่ อ มแ ซ ม เซ ลล์และเนื้ อเยื่ อ ทั่วร่างกาย

นอกจากการ ดื่ มน้ำคั้นหัวไชเ ท้าแล้ว ใบของไชเท้ า ก็อุดมไปด้วย วิตามินซี ด้วยเช่นกัน

 

9. ช่วยรักษา อาการ อักเ ส บ

จากการวิจัย พบว่า น้ำคั้น จากหัวไชเ ท้า หรือการกิน หัวและใบของพืชชนิดนี้ ช่วยลดการอักเ ส บทั่วร่างกายได้

จึงช่วยระบบการทำงานของหัวใ จ ลดความเ สี่ ย งโ ร คข้ ออั กเ สบ เก๊ าต์ และช่วยบ ร รเทาความเ จ็ บ ป ว ด ของกล้ามเนื้ อจากการเล่นกีฬา

 

10. ช่วยลดเลื อ นริ้วรอย

น้ำมั นที่สกัด จากหัวไชเ ท้า สามารถนำไป ทาผิว เพื่อชะลอวัยได้ หรือวิธีที่ง่าย ที่สุดคือ การกินหัวไชเ ท้า ซึ่งมี แอนตี้ออกซิแดนซ์ ช่วยชะลอวัย และริ้วรอยบนผิว