หากใครมีอยู่ควรไปนำออก สิ่งของที่ไ ม่ควรเอาไว้ในรถ (เสี่ ย งเกิดอั นต ร า ย)

309

หากใครมีอยู่ควรไปนำออก สิ่งของที่ไ ม่ควรเอาไว้ในรถ (เสี่ ย งเกิดอั นต ร า ย)

ในช่วงหน้าร้อน ที่มีอุณหภูมิสูง ป ริ๊ ดแบบบ้านเรา หลายคนคง จะเคยได้ยินข่าว เกี่ยวกับ อุ บั ติ เ ห ตุ ภายในรถ จากสิ่งของ ที่วางไว้ในรถ

และจอดรถต า กแ ด ดทิ้งไว้ เป็นเวลานาน จนเกิดเ ห ตุ ไม่ค า ดคิดขึ้น วันนี้เราจะมาบอก ถึงสิ่งของ 5 อย่าง ที่ไม่ควรเอาไว้ บนรถในหน้าร้อน

 

โดยรายการ ชัวร์ก่อนแ ช ร์ สำนักข่าว อสมท. ก็ได้ไป สัมภาษณ์ผู้รู้ ศ.ดร. ธีรยุทธ์ วิไลวัลย์ เกี่ยวกับข้อมูล ของสิ่งของ ที่เป็นอั น ต ร า ย และไ ม่ควร เอาไว้บนรถ ว่า เป็นเพราะอะไร

1. อุปกรณ์ ที่มีแบตเตอรี่

สำหรับอุปกรณ์ แ บตเตอรี่ก็เช่นกัน เนื่องจากของพวกนี้ จะเป็นโลหะ ที่สามารถ นำความร้ อนได้ หากนำไป ชาร์จไว้บนรถ และจอดรถต า ก แด ด ไว้ในที่ความร้อ นสูง เป็นเวลานาน

ก็มีโอกาส ที่จะทำให้ เกิดความเสี ยห ายได้เช่นกัน ดังนั้นเพื่อความปล อด ภั ย ควรร ะมั ดร ะ วั งในการใช้ อุปกรณ์เหล่านี้ และควรเก็บลง ทุกครั้งที่ลงจากรถ

 

2. การบูร

หลายคนนิยม นำการบูร ห้อยติดรถไว้ เพื่อไว้ดั บกลิ่ นบนรถ แต่รู้ไหมว่า จริงๆ แล้วการบูร ไ ม่ควรเอาไว้บนรถ เพราะการบูรนั้น จะระเหย ออกมาเป็นไอ

และจะไป ต กค้ างตามท่อแอร์ เมื่อคนสูดด ม เข้าไปมากๆ ก็จะมีอาการ มึนงง และทำให้การขับขี่ รถยนต์มีความปลอดภั ยน้อยลง เพื่อความปลอดภั ย จึงไ ม่ควร นำการบูรมาไว้บนรถ

 

3. ไ ฟแ ช็ ค

เราจะเห็นได้ว่า ไ ฟแ ช็ ค มีของเหลวที่เป็น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ในการจุดไ ฟ และยังมีแก๊ ส เป็นส่วนประกอบ หากเรานำไปไว้ บนรถที่จอดต า ก แด ด ไว้เป็นเวลานานๆ ก็อาจจะเป็นสาเ ห ตุหนึ่ง

ที่ทำให้ เกิดเห ตุการณ์ ไ ม่คาดคิดได้เช่นกัน เนื่องจากความดัน ข้างในของไ ฟแช็ก จะเพิ่มขึ้นหลายเท่า และเมื่อหลอดไ ฟแช็กท นต่อแรงดัน ไ ม่ได้ก็จะแ ต ก และทำให้แ ก๊สกระจาย อยู่ภายในรถ และเกิดการ ร ะ เ บิ ด ในที่สุด

 

4. ขวดน้ำพลาสติก

มักจะเห็น กันอยู่บ่อยๆ เวลาขึ้นรถ แล้วจะมีขวดน้ำ พลาสติกติดรถไว้ แต่รู้ไหมว่า การวางขวดน้ำ พลาสติกไว้บนรถนั้น เป็นสิ่งที่ไ ม่ค ว รทำ เพราะเมื่อเวลา เราจอดรถ ไว้กลางแ ด ดนานๆ

เมื่อมีแสง ส่องเข้ามาในรถ จนหั กเ ห มาตรงกับ ขวดน้ำพอดี กลายเป็นจุดรวมแสง ทำให้เกิดการ ลุ ก ไ ห ม้ ได้ ซึ่งขวดพลาสติก เป็นวัสดุ ที่ติดไ ฟได้ง่าย ถึงแม้จะเป็นโอกาสน้อย ที่จะเกิด แต่เพื่อความปลอด ภั ย ควรเก็บให้พ้น แส งแ ดดจะดีกว่า

 

5. กระป๋องสเปรย์

คุณอาจ จะเคยเห็นข่าว ที่เอากระป๋องสเปรย์ ไว้ในรถ แล้วเกิด ร ะ เ บิ ด ขึ้น นั่นเป็นเพราะว่า ภายในกระป๋องสเปรย์นั้น มีแก๊ สอัดอยู่ ภายใต้ความดัน ในกระป๋อง

และเมื่อกระป๋อง สเปรย์เจอกับ ความร้อ นสูง จึงทำให้ เกิดการขย ายตัวของแรงดัน ในกระป๋อง

และเกิด การ ร ะ เ บิ ด ในที่สุด ดังนั้นไ ม่ควร นำกระป๋องสเปรย์ หรือกระป๋องแก๊ สใดๆ มาเก็บไว้บนรถ โดยเด็ ดขา ด

เพราะเวลาที่เราจอดรถ ไว้กลางแจ้ง เป็นเวลานาน จะทำให้กระป๋องพวกนี้ สร้างความเสี ยห ายแก่รถ ของคุณได้

 

ดังนั้น เวลาที่จะจอดรถ ไว้กลางแจ้ง เป็นเวลานานๆ ก็ควรจะตรวจสอบ สิ่งของภายในรถ ว่ามีอะไร ที่อาจทำให้เกิดเห ตุ ไ ม่คาดคิดได้บ้าง

เพื่อที่เราจะได้ ร ะ วั งตัว และควรเก็บลงรถ ทุกครั้งเสมอ เพื่อความปล อดภั ยต่อทรัพย์สิน และชีวิต ของเราทุกคน