ทำบุญด้วยการถวายน้ำ ง่ายๆ แต่ได้ผล

458

ทำบุญด้วยการถวายน้ำ ง่ายๆ แต่ได้ผล

ความเชื่อต่างๆที่เป็นความเชื่อเนิ่นนานตั้งแต่ในสมัยโบราณมีมาจนถึงในปัจจุบันนี้ เราได้มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลบุญผลอานิสงส์จากการที่ตัวเรานั้นทำบุญด้วยน้ำดื่ ม วิธีการทำบุญง่ายๆ แต่จะทำให้ตัวเราได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ ช่วยเสริมโชคชะตาได้มากเลยทีเดียว

การถวายน้ำเป็นการทำบุญอย่ างหนึ่ ง ที่ได้อานิสงส์มากถึงขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำให้ทุกท่านทำ ขา ดอาหาร 7 วันตัวเราอยู่ไม่ได้ แต่ถ้าขา ดน้ำเพียง 3 วันตัวเราก็อยู่ไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆต่ออัตภาพของสิ่งมีชีวิตและความเป็นมนุษย์ ด้วยเหตุนี้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการทำบุญถวายน้ำแด่พระภิกษุสงฆ์มาก

จากการที่ได้ศึกษาจาก อรรถกถา ขุททกนิกาย เ ป ต วั ต ถุ จูฬวรรคที่ 3

สานุวาสีเถร เ ป ต วั ต ถุ เราจะพบว่า พระพุทธเจ้าให้พ ร ะอานนท์ไปบอกกับสาม เ ณ รรูปหนึ่ งว่าให้ออกไปทำบุญตักน้ำดื่ มใส่หม้อไว้ให้เต็ม เพื่อที่จะให้พระภิกษุได้ฉันเป็นประจำเสมอ เพราะเนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงเห็นด้วยญาณทัศนะว่า สามเณรรูปนี้เป็นผู้ที่มีบุญน้อยมากทำให้กลายเป็นเด็ กไม่มีจะกิน เพราะเนื่องจากไม่เคยได้เข้าวัดทำบุญสร้างกุศลเอาไว้เลย หนำซ้ำในอดีตชาติยังมีก ร ร มหนัก ไว้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ชื่อ “สุเนตต์” จนลำบากมาหลายชาติ

แต่พอสามเณรได้เติมบุญให้ตัวเอง ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำ ด้วยอานิสงส์นี้ เลยส่งผลให้มีคนยอมมาถวายเครื่องบริโภค จนทำให้สามเณรมีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้ว สามารถบวชพระบรรลุอรหันต์ได้ในที่สุด เมื่อบรรลุธรรมแล้ว ญาติทั้ง 500 ของท่านที่ไป ความเป็นอยู่ดีขึ้น มีบ้ านมีเรือนอยู่แต่ยังขา ดน้ำดื่ ม

การถวายน้ำดื่ มเอาใช้ไว้ในพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์มาก เพราะถ้าไม่ใช่บุญใหญ่หรือเป็นบุญที่มีความสำคัญแล้ว ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงทรงแนะนำให้ทำ และบุญจากการถวายน้ำแด่พระภิกษุนี้จะยังช่วยพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวของท่านให้พ้นจากทุ ก ข์ต่างๆด้วย ดังนั้นให้เราปลื้มปิติเถิดที่การทำบุญค่าน้ำ ถวายน้ำ น้ำใช้ให้กับวัด เพราะการถวายน้ำเท่ากับเราจะช่วยต่ อชี วิ ตให้พ ร ะต่อ ชี วิ ตให้สา ม เ ณร และยังเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเราให้ดียิ่งๆขึ้นไป