ขอขมาเทวดาประจำตัว ทำก่อนสิ้นปี ปีหน้าท่านจะได้เจอแต่สิ่งดีๆ รับทรัพย์รั ว ๆ

631

ขอขมาเทวดาประจำตัว ทำก่อนสิ้นปี ปีหน้าท่านจะได้เจอแต่สิ่งดีๆ รับทรัพย์รั ว ๆ

สิ้นปีทำแล้วดี วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ปีต่อไปท่านจะได้เจอ แต่สิ่งดีสำหรับ บางคนนั้น เวลาที่อยู่ในช่วง ต กย า ก ลำบา ก ที่อยู่ในช่วง ที่มีวิ บ า ก ก ร ร มไม่ดี

ก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้น เดือ ดร้อ น เจอกับเคราะห์ ก ร ร ม มากมายเหลือเกิน หนักบ้าง เบาบ้าง ผสมผสานกันไป แ ต กต่างกัน จากการกระทำ

แต่ก็มีหลายครั้ง ที่ดูเหมือนว่า จะไปไม่รอ ด แต่ทำไมถึงร อ ด แต่ทำไม ถึงผ่านเคราะห์ ก ร ร ม นั้นมาได้ อย่างหวุ ดห วิ ด

 

ผู้แก่ที่เคย ร่ำเรียนเ รื่ อ งนี้มา ท่านก็จะพูด ถึงเ รื่ อ งของ เจ้าก ร ร มนายเ ว ร จะมีคนคอย ผลักดันเรา ให้ลงเ ห ว หรือว่าจะขึ้นสูงขึ้น

อยู่กับการกระทำ ข องตัวเรา คนเรานั้น จะมีพลัง 2 ทาง อย่างแรกนั่นก็คือ เทวดาคอย ปกป้องรั กษ า อ ย่ า ง ทีสองนั่นก็คือ เจ้า ก ร ร ม นายเ ว รที่คอยจ้องทำร้ า ยเรา

ฝ่ายไหนมีแ ร งมีกำลังมากกว่า วันนั้นเราก็จะเจอ กับสิ่งเหล่านั้น แต่ถ้าหากเรา ไปเพิ่มกำลัง ป้ องกันไปหัวหินส่วนบุญส่วนกุศล

ให้กับเจ้า ก ร ร ม นายเ ว ร ขอขมา ก รร ม เทวดารั กษ าตัว ก็จะพ้นภั ย วิธีขอขมาเทวดารั กษ าตัว เสริมให้เจริญรุ่งเรือง และ แ ค ล้ ว ค ล า ด ปลอดภัย จากอั น ต ร ายทั้งหลาย

 

ขอขมา เทวดาประจําตัว (ตั้งนะโม ๓ จบ)

“อิติสุขะคะโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะฐะวีคงคาพรหมะเทวา

อินทะเทวาอังคะเทวาอาคันตุกะเทวะตารุกขะเทวาพาลีชัยยะมังคะลา

อาจาริยังอาจาริยะเทวามุณีสิทธิมาตาปิตุโรอะโ ร คะเยนะ

สุขเขนะจะขะมามิหังสาธุสาธุสาธุ”

 

ด้วยอานุภาพ ของพ ร ะพุท ธ เ จ้า ด้วยอานุภาพของพ ร ะธร ร ม ด้วยอานุภาพของ พ ร ะ ส งฆ์ ด้วยอานุภาพของพ ร ะรัตนตรัยทั้ง (๓ ประการนี้) ขอจงดลบันดาลให้ บุญที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศ บุญนี้ให้แก่ เทวดาที่รั ก ษ าตัว ของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดา ที่รั กษ าบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ขอ

ข้าพเจ้า ให้แก่เทวด าที่รั ก ษ ากิจการ ค้าขายของข้าพเจ้า

ถ้าท่านตกทุ กข์ขอให้พ้นจากทุ กข์ถ้าท่านมีสุข ขอให้มีความสุข ยิ่งขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมี ภพมีภูมิที่สูงขึ้น

และเจริญยิ่งขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญ ขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโ ห สิก ร ร ม แก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโม ท นาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทน า บุ ญกับข้าพเจ้าแล้ว

ขอจงดลบันดาล ให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ ความสุขความเจริญรุ่ง เ รื อ ง และ แ ค ล้ ว ค ล า ด ปลอดภัย จากอั น ต ร ายทั้งหลาย จงมีความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน การเงิน

การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศั ต รู ห มู่ ม า รทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รัก ของมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้า จงมีแต่โชคลาภ อยู่เสมอ และสำเร็จ ดังที่ปรารถนา โดยเร็วพลันเทอญ