คนเข้าวัดบ่อยๆ รู้ไว้ วิธีกรว ดน้ำที่ถูก ได้ผลบุ ญใหญ่ เข้าวัดทำบุญ ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระ การถวายสิ่งของถวายสังฆทาน ทำบุญใส่บาตร สิ่งสำคัญที่เราคว รทำนั่นคือการกรวดน้ำ มือขวาของเราจับภาชนะ มือซ้ายช่วยประคองรินน้ำใส่ภาชนะที่รองรับ และนำน้ำไปเทบนต้นไม้ใหญ่ ทางพระพุทธศาสนารับรู้โดยทั่วไปว่าการทำแบบนี้เรียกว่าการกรวดน้ำ นั่นหมายถึง การแผ่ส่วนบุญกุศลที่เราได้ทำ ส่งไปให้ผู้อื่นที่เราตั้งใจจะทำบุญให้ ตามความเชื่อของคนโบราณนั้น การกรวดน้ำเป็นการแผ่บุญกุศลที่เราได้ทำให้กับผู้ที่จากไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าก ร ร มนายเวรหรือผู้ที่กระทำร่วมกันมา เคยทำอะไรผิ ดพลาด กันเอาไว้ เมื่อเราตั้งใจทำบุญไปให้เขา การกรวดน้ำก็จะเป็นสิ่งห นึ่ งที่เขาเหล่านั้นจะได้รับผลบุญจากเรา แต่การกรวดน้ำนั้นหากอ ย า กที่จะให้ผลบุญส่งไปถึงจิ ต วิญ ญ า ณที่แท้จริงได้ อานิสงส์ผลบุญที่สูงสุด...
สวัสดีเพื่อ น ๆทุกคน สำหรับใครที่ เคยได้ฟังธรรมะแล้ว จะได้ยินบ่อยครั้งใน เรื่องของการสวดมนต์ ก่อนนอน ซึ่งในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์โบราณเคยสอน ให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเนื้อหาในเรื่องของ การตั้งจิตประมาณว่ า ขณะที่เราหลับ ขออย่าให้อกุศล ทั้งหลาย กามทั้งหลาย ไหลไปตามกระแส การรับของข้าพเจ้า ซึ่งในวันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของวิธีการอธิษฐาน เป็นการอธิษฐานก่อนนอน อย ากให้ท่านได้สละเวลาสักวันละ 3นาที ทำติดต่อกัน3-5วัน เพื่อเป็นสิริมงคล และ หลุดพ้นบ่วงก ร รมของตัวเอง วิธีการอธิษฐาน ก่อนนอนฝันดี อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน นะโม3จบ “ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัต ตะเยนะ กะตัง...
บทสว ด อิติปิโส พุท ธคุณศั กดิ์สิ ทธิ์ ที่สุด การสวดมนต์ก่อนนอนนั้นเป้นสิ่งที่ทำให้ผ่อนคล า ยความเครียดก่อนนอน อีกทั้งยังช่วยให้จิตใจสงบ และทำให้ชีวิตมีความสุข เป็นคนใจเย็นขึ้น วันนี้เรามีบทสวน มนต์ก่อนนอน 1 บท ที่ศักดิ์สิทธิ์มาก มาแนะนำให้ทุกๆ คนได้สวนก่อนนอน อานิสงส์จากการสวดมนต์ สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ บทสวดพุทธมนต์นั้น มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าที่ได้ทรงสอนสั่งสาวกและมีการจำและท่องสืบกัน มา จนถึงมีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ผู้ที่ได้มีโอ กาสสวดมนต์ในชีวิต เป็นการเปล่งคำศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นพุทธเจ้า เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและย่อมได้บุญกุศล เกิดผลดีต่อร่างกาย คนที่สวดมนต์เป็นประจำนั้น ทางการแพทย์สมัยใหม่รับรองแล้วว่า การสวดมนต์ทำให้เกิดความสุขได้จริงในจิตใจ ส่ งผลต่อร่างกายให้หลั่งสา รความสุขออ กมา ร่างกายก็จะแข็งแรง ใบหน้าสดใส ครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณถึงปัจจุบันทราบถึงเคล็ดลับลับสำคัญ ให้สังเกตว่าท่านจะมีอายุยืน มาก และบรรพบุรุษของเรานั้น ท่านสวดมนต์เป็นประจำอายุท่านจึงยืนย าว ไม่เหมือนคนในปัจจุบันที่ห่างเหินการสวดมนต์มาก...
พ ร ะผู้สมถะ หลวงปู่เหลือง ดำรงชีวิตเรียบง่าย ไม่หลงในลาภย ศ หลวงปู่เหลือง พระราชาคณะ วัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ วัย 92 ปี  ยังคงทำหน้าที่ของพระสงฆ์เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความเลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมากราบท่านอย่างไม่ข า ดสาย   หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม หรือ พระราชปัญญาวิส ารัท วัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์  เป็นพระเถราจารย์ชื่อดังแห่งแดนอีสานใต้รูปหนึ่ง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง  ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต) หลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง ได้พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมของชาวบ้าน  ขณะเดียวกัน ได้นำพระภิกษุ-สามเณร ตลอดจนถึงประชาชนชาวบ้านพัฒนาวัดวาอาราม จนทำให้วัดมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน อาทิ มีศาลาอเนกประสงค์ชั้นเดียว ใช้สำหรับฉันภัตตาหารเช้า...
สำหรับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นั้น ถือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งมีการขุดพบโดยบังเอิญที่หมู่บ้านหนองตาโล่ต.คชสิทธิ์อ.หนองแคจ.สระบุรี ตัววิหารที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ไว้นั้นมีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรร ม เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนเป็นอย่างมากอีกทั้งยังถือเป็นแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์นอกห้องเรียนที่ดีที่สุดอีกหนึ่งแห่งเลยก็ว่าได้ สาธุ ตามประวัติหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปดินประดิษฐานอยู่ริมคลองคลองระพีพัฒน์ฝั่งขวา ที่เป็นคลองชลประทานที่ขุดพบอย่างบังเอิญเมื่อวันจันทร์ที่2ขึ้น12ค่ำปีกุนเดือน12พ.ศ.2502 ตั้งอยู่บนคันคลองระพีพัฒน์ฝั่งขวาซึ่งคลองระพีพัฒน์ถือเป็นสายน้ำสำคัญที่ขุดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าในอดีตที่ว่าก่อนจะพบ องค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นั้นที่นี่เคยเป็นเนินดินที่มีระดับสูงกว่าองค์หลวงพ่อมีเฉพาะทางเดินแคบๆเท่านั้นหลังจากนั้นก็มีคนงานชลประทานประตูระบายน้ำพระเอกาทศรถมาขุดดินที่เป็นเนินนั้นไปถมริมตลิ่งบริเวณที่น้ำกัดเซาะพังขุดอยู่หลายวันจนไปถึงบริเวณที่หลวงพ่อประดิษฐานอยู่ซึ่งเป็นดินที่แข็งมากผิ ดไปจากบริเวณอื่นๆจนขุดดินต่อไปไม่ได้แต่ก็มีการขุดดินบริเวณรอบๆที่พอจะขุดได้จากนั้นดินที่แข็งก็แต กเป็นรูปองค์พระชาวบ้านที่ได้ทราบข่าวบ้างก็ว่าก็พูดว่าพระพุทธรูปมาเกิดบ้างก็ว่าเป็นคนงานของชลประทานที่ปั้นพระองค์ขึ้นมาเอง ความอัศจรรย์ของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตอนเย็นนางฝอยชาวบ้านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่หลังตลาดหนองตาโล่ได้เดินผ่านมาทางองค์หลวงพ่อนางฝอยไม่ได้คิดว่าที่เห็นนั้นเป็นพระพุทธรูปนั้นและไม่คิดว่าจะเป็นองค์พระจริงๆจึงเอาเปลือกอ้อยเป็นธูปและเอาใบมะขามเทศเป็นทองมาไหว้เป็นการล้อเลียนแล้วก็เดินทางกลับบ้านแต่ยังไม่ทันถึงบ้านนางฝอยเกิดอาการปวดหัวอย่างรุ นแร งจึงนึกขึ้นได้ว่าไปไหว้ล้อเลียนองค์ พระนั้นเข้าจึงจุดธูปกราบขอขมาอภัยหลวงพ่ออาการปวดหัวก็หายทันที เมื่อเดินเข้าไปยังตัววิหารที่ตั้งอยู่ติดริมถนนเราจะพบกับสถาปัตยกรร มการตกแต่งวิหารที่สวยงามสามารถเดินเที่ยวรอบตัววิหารก่อนเข้าไปภายในได้และเมื่อเดินเข้ามายังภายในวิหารที่นี่ก็มีความกว้างแถมยังมีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านให้ความศรัทธาเดินทางเข้ามาสักการะแบบไม่ขา ดสายทุกวันเลยก็ว่าได้แม้ที่นี่จะไม่ใช่วัดดังก็ตามและเมื่อมองไปโดยรอบของวิหารจะมีการนำบทความเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระวิหารมา ติดไว้ทั่วบริเวณให้คนทั่วไปได้อ่า นและศึกษาข้อมูลความรู้ประวัติความเป็นมาของวิหารฯมากขึ้นอีกด้วย อีกทั้งปัจจุบันมีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบวิหารมีร้านจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนปล่อยนก-ปลาตามความเชื่อมีตู้บริจาคเงินซื้ออาหารปลา ซึ่งที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนแบบชิลๆตามสไตล์สายธรรมะเป็นอย่างมากโดยส่วนตัววิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จะตั้งอยู่ริมถนนโดยมีส่วนด้านหลังติดกับคลองระพีพัฒน์มีโป๊ะลอยน้ำที่สามารถลงไปให้อาหารปลาได้แถมบริเวณใกล้เคียงกันสามารถมองเห็นประตูระบายน้ำพระเอกาทศรถได้ในบรรย ากาศร่มรื่นและสวยงาม พระคาถาบูชาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ครับ ตั้งนะโม3จบ พระพุทธัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์ พระธัมมัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์ พระสังฆัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์
ร่ว มอนุโมทนาบุ ญกับหนึ่ง บางปู ถวายเงินล้า น ช่ว ยวัดพ ระบาทน้ำพุ นับเป็นเรื่อ งราวที่ดี ที่ได้เกิ ดขึ้นอีกหนึ่งเรื่อง ขออ นุโมทนากับ หนึ่ง บางปู มา ณ ที่นี้ด้วย กับการทำบุ ญใหญ่ในครั้งนี้ ที่ได้บริจ าคเงินให้กับวั ดพระบาทน้ำพุ เป็นจำนวนเงิน 2 ล้าน จากเฟสบุ๊ค หนึ่งบางปู ได้แ ชร์เรื่องรา วนี้ว่า วันนี้ หนึ่งมีความสุขมากค่ะ ที่ได้นำเงิ นมาทำบุญช่ว ยเหลือผู้ป่ วย HIV ที่วัดพระบาทน้ำพุ...
คาถ า หลวงปู่ทวด เก็บไว้ใช้ตอนเดินทางทางไก ล ให้แคล้ วคลาด ปลอด ภัย สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (สมเด็จเจ้าพะโคะ,หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ,ท่านองค์ดำ,ท่านลังกา) เป็นพระมหาเถระผู้ทรงอภิญญาที่รู้จักกันดีในประเทศไทย ประวัติที่พิมพ์เผยแพร่กล่าวว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธ ย า ผู้ที่ ศ รั ท ธ า ในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านจะมีอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพระเครื่องหลวงปู่ทวดในครอบครอง ปัจจุบันหลวงปู่ทวดถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาในประเทศไทยที่มีผู้ ศ รั ท ธ า จำนวนมาก เป็นรูปสำคัญ 1 ใน 2 มหาเกจิอาจารย์ของเมืองไทย คู่กับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) (หลวงปู่โต) ซึ่งเป็นพระที่มีผู้เคารพ...
บุญบว ชชายผ้าเหลือง พ่อแม่ที่มีลู กเป็นอภิชาติบุ ตร ไม่มีตกนร ก ทำไมการบวชถึงตอบแทนบุญคุณบิดามารดาได้ เพราะการบวชคือทางลัด เมื่อผู้บวชตั้งใจบวช ฝึกฝนตนเองตามคำสั่งสอนของพระพุท ธ ศ า ส น า ตามหลักธรรมวินัย บุญย่อมส่งผลท่านทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือแม้ละโลกไปแล้วก็ตาม อานิสงส์ของการบวชนี้ มิเพียงแต่ส่งผลถึงบุพการีในชาตินี้เท่านั้น ยังส่งผลถึงพ่อแม่ในภพชาติก่อนอีกด้วย ตัวอย่างในพระสูตรที่มีมา ในเรื่องของเณรสุบิน ท่านกล่าวว่า เณรสุบินคนนี้ปรากฎว่าบิดามารดาเป็นพราน แต่ว่าลูกชายมีจิตใจเลื่อมใสใน ศ า ส น า ขององค์สมเด็จพระ พิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุท ธ เจ้ามีคติไม่ตรงกัน พ่อชอบทำลา ย สั ต ว์ ตัดชีวิต...
“ดีหรือชั่ ว” มันอยู่ที่กา รกระทำ ไม่ได้อยู่ที่วันเดือ นปี โดยพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต บนโลกออนไลน์ ได้มีเพจเฟซบุ๊ก วัดป่า ดอทคอม ได้โพสต์ข้อความทั้งหมดเอาไว้ดังนี้ ถาม : แก้ปีชง แก่กรร ม แก้ได้จริงหรือไม่ พระอาจารย์ : ปีชงมันไม่มีหรอก ชงกันขึ้นมาเอง สมมุติกันขึ้นมาเอง ปีนี้กับปีที่แล้ว มันก็ปีเดียวกันนั่นแหละ มีมืดกับมีแจ้ง มี 365 วันเหมือนกัน ดีหรือชั่ว ไม่ได้อยู่ที่วันเดือนปี มันอยู่ที่การกระทำ ความดี ความชั่ว มันอยู่ที่การกระทำของเรา ถ้าเราทำความดีใว้ ต่อให้มันจะปีชงกี่ชง มันก็ไม่เกี่ยวกัน ส่วนบาปกรร มที่ทำใว้ก็ไปล้างไปกลบมันไม่ได้ ทำบาปแล้วมันก็ต้องส่งผลไม่ช้าก็เร็ว พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต ธรรมะบนเขา ณ จุลศาลา เขตปฏิบัติธรรมเขาชีโอน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ชลบุรี วันที่ 3...
สำหรับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นั้น ถือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งมีการขุดพบโดยบังเอิญที่หมู่บ้านหนองตาโล่ต.คชสิทธิ์อ.หนองแคจ.สระบุรี ตัววิหารที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ไว้นั้นมีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรร ม เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนเป็นอย่างมากอีกทั้งยังถือเป็นแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์นอกห้องเรียนที่ดีที่สุดอีกหนึ่งแห่งเลยก็ว่าได้ สาธุ ตามประวัติหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปดินประดิษฐานอยู่ริมคลองคลองระพีพัฒน์ฝั่งขวา ที่เป็นคลองชลประทานที่ขุดพบอย่างบังเอิญเมื่อวันจันทร์ที่2ขึ้น12ค่ำปีกุนเดือน12พ.ศ.2502 ตั้งอยู่บนคันคลองระพีพัฒน์ฝั่งขวาซึ่งคลองระพีพัฒน์ถือเป็นสายน้ำสำคัญที่ขุดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าในอดีตที่ว่าก่อนจะพบ องค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นั้นที่นี่เคยเป็นเนินดินที่มีระดับสูงกว่าองค์หลวงพ่อมีเฉพาะทางเดินแคบๆเท่านั้นหลังจากนั้นก็มีคนงานชลประทานประตูระบายน้ำพระเอกาทศรถมาขุดดินที่เป็นเนินนั้นไปถมริมตลิ่งบริเวณที่น้ำกัดเซาะพังขุดอยู่หลายวันจนไปถึงบริเวณที่หลวงพ่อประดิษฐานอยู่ซึ่งเป็นดินที่แข็งมากผิ ดไปจากบริเวณอื่นๆจนขุดดินต่อไปไม่ได้แต่ก็มีการขุดดินบริเวณรอบๆที่พอจะขุดได้จากนั้นดินที่แข็งก็แต กเป็นรูปองค์พระชาวบ้านที่ได้ทราบข่าวบ้างก็ว่าก็พูดว่าพระพุทธรูปมาเกิดบ้างก็ว่าเป็นคนงานของชลประทานที่ปั้นพระองค์ขึ้นมาเอง ความอัศจรรย์ของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตอนเย็นนางฝอยชาวบ้านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่หลังตลาดหนองตาโล่ได้เดินผ่านมาทางองค์หลวงพ่อนางฝอยไม่ได้คิดว่าที่เห็นนั้นเป็นพระพุทธรูปนั้นและไม่คิดว่าจะเป็นองค์พระจริงๆจึงเอาเปลือกอ้อยเป็นธูปและเอาใบมะขามเทศเป็นทองมาไหว้เป็นการล้อเลียนแล้วก็เดินทางกลับบ้านแต่ยังไม่ทันถึงบ้านนางฝอยเกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจึงนึกขึ้นได้ว่าไปไหว้ล้อเลียนองค์ พระนั้นเข้าจึงจุดธูปกราบขอขมาอภัยหลวงพ่ออาการปวดหัวก็หายทันที เมื่อเดินเข้าไปยังตัววิหารที่ตั้งอยู่ติดริมถนนเราจะพบกับสถาปัตยกรร มการตกแต่งวิหารที่สวยงามสามารถเดินเที่ยวรอบตัววิหารก่อนเข้าไปภายในได้และเมื่อเดินเข้ามายังภายในวิหารที่นี่ก็มีความกว้างแถมยังมีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านให้ความศรัทธาเดินทางเข้ามาสักการะแบบไม่ขา ดสายทุกวันเลยก็ว่าได้แม้ที่นี่จะไม่ใช่วัดดังก็ตามและเมื่อมองไปโดยรอบของวิหารจะมีการนำบทความเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระวิหารมา ติดไว้ทั่วบริเวณให้คนทั่วไปได้อ่า นและศึกษาข้อมูลความรู้ประวัติความเป็นมาของวิหารฯมากขึ้นอีกด้วย อีกทั้งปัจจุบันมีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบวิหารมีร้านจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนปล่อยนก-ปลาตามความเชื่อมีตู้บริจาคเงินซื้ออาหารปลา ซึ่งที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนแบบชิลๆตามสไตล์สายธรรมะเป็นอย่างมากโดยส่วนตัววิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จะตั้งอยู่ริมถนนโดยมีส่วนด้านหลังติดกับคลองระพีพัฒน์มีโป๊ะลอยน้ำที่สามารถลงไปให้อาหารปลาได้แถมบริเวณใกล้เคียงกันสามารถมองเห็นประตูระบายน้ำพระเอกาทศรถได้ในบรรย ากาศร่มรื่นและสวยงาม พระคาถาบูชาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ครับ ตั้งนะโม3จบ พระพุทธัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์ พระธัมมัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์ พระสังฆัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์
error: Content is protected !!