แนะนำพญานาค ใน พ ระ พุ ท ธ ศ า สนา และความเ ชื่ อ พญานาคเป็นสัญลักษณ์ของน้ำ จึงปรากฏความ เ ชื่อเรื่อง พญานาคที่เกี่ยวกับน้ำไว้ในด้านต่างๆ ในตำนานสิงหนวัติ กล่าวว่า เมื่อเจ้าเมืองสิงหนวัติ อพยพคนมาจากทางเหนือ พญานาคได้แปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่ และขอให้เจ้าเมืองปฏิบัติตนอยู่ในทศ พิธราชธรรม พอตกกลางคืน ก็ออกมาช่วยสร้างคูเมือง 4 ด้าน เป็น เมืองนาคพันธุ์สิงหนวัติ ต่อมาเมื่อยกทัพปราบเมืองอื่นได้ และรวมดินแดนเข้าด้วยกัน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น แคว้ นโย นกนาคราช ณ ปราสาทพนมรุ้ง ก็มีพญานาคประดับตกแต่งอยู่รอบตัวปราสาท และยังมีสระน้ำ 4 ด้าน...
เป็นอีกหนึ่งสาระประโยชน์ดีๆ สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่เคยได้ฟังธรรม แล้วได้ยินว่า ก่อนที่จะนอน พ ระพุ ทธเจ้า เคยสอนให้ ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเ นื้ อหา ที่ตั้งจิ ตก่อนที่จะหลับนอน ประมาณว่า ขณะที่หลับ ขออย่ าให้ อกุศลทั้งหลาย ก ามทั้งหลาย ไหลไปตามการหลับของ ข้าพเจ้า วันนี้เราขอนำเสนอวิ ธีการอ ธิษฐานก่อนนอน ขอให้ท่านสละเวลา แค่วันละ 3 นาที ส ว ดก่อนนอน เพื่อเป็นศิริมงคล และช่ วยให้ห ลุดพ้นบ่วงกร รมตัวเอง   วิ ธี การอธิ ษฐานก่อนนอน อธิ...
ได้บุญมากจนล้นจาก 5 ทานที่ไม่ได้ใช้เงิน ทานที่ไม่ใช้เงินแต่ได้บุญมาก ทุกคนทำได้เลยวันนี้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญมากชีวิตดีมาก ในย ามที่เราลำบา กเราแทบไม่มีกิน งานที่ทำทุกสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญห า แต่จิตยังเป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล หวังใจให้บุญที่ทำกรร มดี ที่สร้าง หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญาพบทางสว่าง และ อานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิต ขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี ดังที่พ ระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งของ 5 ประการ ทาน 5 ประการ ได้แก่ 1. ด ว งต าเป็นทานหมายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น ด ว งตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของสรรพสั...
แนะนำคำว่า สาธุ เพียงแค่คำสั้นๆ คำเดียว ได้รับผลบุญอย่างมหาศา ล  บุญนั้น มีความมหัศจร รย์มาก ในเรื่ องการสร้างบุญ ทำบุญเอง ก็ย่อม ได้บุญ ชวนผู้อื่น ทำบุญ ก็ได้บุญ แต่บางคน แม้จะ ไม่ได้ ส ล ะทรัพย์ เป็นเจ้าของ วัตถุทาน ไม่ได้เป็น ผู้ถวายทาน ด้วยมือ อีกทั้ง ไม่ได้ อยู่ร่วมในการ ให้ท า น กับเข า ด้วย แต่มารู้ ทีหลังว่า คนอื่นเขา ให้ทาน  รู้แล้วก็รู้สึก...
นอนฟังธรรมมะจนหลั บ ก็เกิดอานิส งส์ใหญ่ได้ ผู้ถาม : ผมอยู่บ้านเปิดเทปธรรมะของหลวงพ่อฟัง แต่เวลาฟังนอนฟัง อย่ างนี้จะเกิด โ ท ษ หรือไม่ครับ หลวงพ่อ : เดี๋ยวก่อนต้องถามก่อน ผมอยู่บ้าน แล้วตัวไปไหนล่ะ ผู้ถาม : ? หลวงพ่อ : ผมเปิดเทปฟังได้เรอะ ผู้ถาม : (หัวเราะ) อ้อ จริงแหะ คือตัวอยู่ด้วยครับผม หลวงพ่อ : เกิดแน่ มี โ ท ษ ม หันต์เลย ถ้าฟังเรื่อยๆไปกระทั่ง ต า ย จะไ...
เคยสังเกตกันไหม คนที่สวดมนต์ เจริญภาวนา มักจะมีผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใส   1. ช่วยให้ความจำดี และสมองทำงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือแม้แต่ คนวัยทำงาน ที่จะต้องใช้สมอง ในการคิด วางแผนและ ใช้ไอเดียมากๆ นั้น การหมั่นทำสมาธิบ่อยๆ ย่อมช่วยเสริมสร้าง ทั้งความจำดี ช่วยกระตุ้นให้ เกิดสมาธิ ทำให้สมองทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้นได้ เพราะจิตที่ผ่าน การฝึกมาจนเกิดสมาธิ จะทำให้ความคิดของเรา ที่คิดและทำ กลั่นออกมาจากลมหายใจ อันประณีต สติจะสอนสั่ง ให้เราดำเนินชีวิต อย่างละเมียดละไมมากขึ้น ดังนั้นแล้ว หากใครอยากให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทุกด้าน ให้การทำงาน ของศักยภาพส ม อ งเป็นไปอย่าง...
เช้านี้คุณเป็นคนโชคดีกว่าใคร ที่ได้อ่ า น 10 ข้ อ คิ ด วันนี้เราได้รวบรวมหลากข้อค้ดดี ที่คุณถือเป็นผู้โช ค ดี ได้อ่ า นก่อนใครเลยค่ะ เชื่อว่าหลายคนคงเป็นกัน สำกรับการตื่นเช้าอาจเป็นเ รื่ อ งย ากสำหรับใครหลายคน เพราะคงไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขได้เท่ากับการซุกตัวอยู่ในผ้าห่มอุ่น แล้วล่ะค่ะ แต่หากคุณสามารถเอาชนะตัวเองโดยการตื่นเช้าได้ล่ะก็ คุณจะพบว่ามันมีประโยชน์ต่อชีวิตมากทีเดียว 1 อาจไม่ร ว ยล้นฟ้าเหมือนเศ ร ษ ฐีมีเงิน แต่ เราสามารถมีความสุขอันเรียบง่าย ที่เศ ร ษ ฐีโหยหาก็เป็นได้ สุ ขภา พแข็งแรงมากกว่าคนที่นอนอยู่ตามโรงพย าบาล ก็นับว่าโชคดีกว่าคนอื่น...
หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็นผู้ทรงศีลที่มีฌานสมาบัติขั้นสูง ຍากที่จะเข้าถึงได้จะนำเสนอเรื่องราวของท่านพอสังเขป การบำเพ็ญเพียรภาวนาปกติหลวงพ่อกบจะอยู่ในท่านั่งยอง ๆ เป็นเวลาย าวนานติดต่อกัน คราวละ 7 – 14 วัน โดยที่ท่านจะไม่ ลุกไปไหน ไม่ฉันอาหาร น้ำ หรือแม้แต่การถ่ายหนัก ถ่ายเบา เป็นเรื่องที่สร้างความอัศจรร ย์ใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอัuมาก ปฏิปทาอันเหลือเชื่อของท่านเกิดขึ้นได้ เพราะท่านสามารถถอดจิตออกจากกายได้ ทำให้ไม่รับรู้ต่อสภาพความหิว และความ เ จ็ บ ปวดใด ๆ การนั่งยองๆไม่ว่าจะสวดมนต์ หรือทำกิจวัตรใด ๆ และจะจำวัตรด้วยท่าตะแคงขวาเป็นประจำ หลวงพ่อท่านจะนุ่งสบงเก่า ๆ ผืนเดือuไม่ห่อจีวร ที่คอจะแขวนลูกกระพรวน อยู่แต่ในวัดไม่เคยเดินออกไปไหนเลย...
การทอด กฐินคื อการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่ างต่ำห้ารูปแล้วให้พระสงฆ์ รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับ มอบหมาย จากคณ ะสงฆ์ทั้ งนั้นเป็นเอกฉันท์ ให้เป็นผู้รับ กฐินนั้นถื อว่าเป็นการสร้า งบุญใหญ่ ที่สมควร ทำเป็นอย่าง ยิ่งหากเกิດเ ป็นคนในชาตินี้ หากอย า กให้มีวาส นาดีเงินทองคล่องมื อไม่มีวันตก ต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้า ภาพในการท อดกฐิน ผ้าป่าติดต่อกั นอย่างน้อย 3ปีติดกัน การร่วม เป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้ห มายความว่าต้องเ ป็นถึงประธานห รือกร รมการที่สมัยนี้มีกา รกำหนด กันว่าต้องบริจ าคเงินเท่านั้นเท่านี้ แต่การร่ว มเป็นเจ้าภาพนั้ นหมาย ถึงเป็นกฐินสามัคคี ที่ทุกคนร่วม เป็นเจ้าภาพไ...
ถือว่าเป็นบุญครั้งใหญ่ที่อย ากให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาด้วยกัน เมื่อเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงการถวายที่ดินให้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดปทุมธานี โดยสมเด็จพระสังฆราช ได้เสด็จพร้อมประทานพระสัมโมทนียกถา แก่ผู้มีจิตศรัทธาด้วยคติธรรมสอนใจที่มีคุณค่าเป็นอย่ างยิ่ง จึงเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้มีคุณประโยชน์ที่ดีต่อประชาชน ชาวพุทธขอนำมาเผยแพร่ต่อดังนี้ วันพุธ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้สาธุชนเฝ้าถวายที่ดินบริเวณอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นธรณีสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช อมฺพรมหาเถร โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า ท่านทานบดีผู้มีกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ อุทิศถวายที่ดินเนื้อที่กว่าร้อยไร่ แด่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อดำเนินการสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม เป็นเกียรติในนามของอาตมภาพ นับเป็นบุญกิริย าอันประเสริฐ เตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อพระเจ้าพิมพิส าร ถวายพระอารามเวฬุวัน เป็นปฐมอารามในพระศาสนา ครั้งนั้น...
error: Content is protected !!