ขอให้คุณเข้าใจ เมื่อต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ย ากลำบาก มันเป็นเวลาแห่งผลกรร มไม่ดีนั้นส่งผลมาจากการกระทำของเราเองในปัจจุบัน และในอดีตที่ส่งผลหนักมากกว่าบุญที่เรามี ในช่วงที่กรร มไม่ดีส่งผลนั้นทำอะไรดูแย่ไปหมด การงานมีปั ญหาการเงินติดขัดอย่ างหนัก บางคนต้องคดีความ ความสัมพันธ์คนในครอบครอบ รอบข้างพังพินาศไร้การเหลียวแลช่วยเหลือ ไม่ใช่ปีชง ไม่ใช่ดว งดาวเคลื่อนย้ายไม่ใช่ราหูทับซ้อนอะไรทั้งนั้น มาจากเหตุจากการกระทำของเราล้วนที่เราสร้างมาเอง และจากที่เราไปสร้างเจ้ากรร มนายเว รเอาไว้ เพื่อชีวิตข้างหน้าจะดีกว่าที่เป็นอยู่สร้างบุญง่าย ด้วยการแผ่เมตตา เริ่มจากสร้างบุญใหม่ที่ไม่ใช่เงินทำสมาธิให้นิ่งสบายเสี ยก่อนสมาทานศีล 5 และสวดมนต์ หลังจากสวดมนต์แล้วให้ทำสมาธิต่อ ให้คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกช่วงในชีวิตที่เราจะได้รู้จักกฏแห่งกรร มอย่ างแท้จริง และได้ตื่น ได้เข้าใจว่าเราต้องเร่งพัฒนาคนเองให้อยู่ในกรร มดีมากขึ้น เมื่อพิจารณาแล้ว ให้ตั้งจิตรวมบุญใหม่ที่ทำในวันนี้และบุญที่เคยทำมาทุกภพทุกชาติเป็นมหาบุญกุศล พิจารณาถึงเกิด แก่ เจ็ บ ตา ยก ารเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรเลย อุทิศแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรร มนายเว รที่เราไปเบียดเบียนเขาที่เรานึกได้ไม่ว่าจะเป็นใคร สัตว์...
"หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์" พุ ท ธรูปเก่าแ ก่จังหวัดสระบุรี กราบขออะไร ได้สมหวังดังขอ สำหรับประวัติ ความเป็นมา ของหลวงพ่อ สำเร็จศักดิ์สิทธิ์นั้น ถือเป็นพ ร ะพุทธรูปเก่าแ ก่ ซึ่งมีการขุดพบ โดยบังเอิญ ที่ห มู่บ้านหนองตาโล่ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ตัววิหา ร ที่ประดิษฐาน องค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ไว้นั้น มีความงดงาม ทางด้านสถาปัตยก ร รม เป็นที่เคารพ สักการะ ของประชาชน เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังถือ เป็นแหล่งความรู้ ทางประวัติศ า สตร์...
ทำบ้านให้เป็นวัด แค่ทำตามนี้ บรรลุธรรมง่ายๆ ได้เหมือนอยู่วัด ลูกสาวของคุณย ายท่านหนึ่ง ได้ถามพ ร ะอาจารย์ว่า "แม่อายุก็มากแล้ว จะเดินทาง ไปวัดก็ลำบ า ก ไม่ค่อยสะดวก เดินทาง อย ากจะปฎิบัติธรรม อยู่ที่บ้าน ได้ไหมคะ" พ ร ะอาจ ารย์ได้ให้คำตอบว่า "หากไม่สะดวกมาวัด ก็เปลี่ยนบ้าน ให้เป็นวัด คนส่วนใหญ่ มักจะคิดว่า การทำบุญ จะต้องเข้ามาทำ ที่วัดอย่ างเดียว การนั่งสมาธิ ภาวนาศี ลจะต้องมาทำที่วัดอย่ างเดียว" จริงแล้วเรา ต้องคิดใหม่ ให้ธร ร มะสามารถ...
บุญเป็นสิ่งที่มีแก่นสา ร มีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น เราต้องตั้งใจทำจึงจะเกิดขึ้น แต่บาปเป็นสิ่ง ที่มีโท ษแก่ตนและผู้อื่น มักเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องตั้งใจทำ พม่ามีคำพังเพยว่า ในคนผู้หนึ่ง มีศลอย่ างเดียว หมายความว่า ถ้ากุศลเกิดขึ้น อกุศลก็ไม่ เกิด เหมือนความมืดไม่เกิดในที่มีแสงสว่าง แต่ถ้ากุศลไม่เกิด อกุศลก็เกิดขึ้นเอง เหมือนความ มืดที่เกิดขึ้นเองเมื่อแสงสว่างดับไป บุญเหมือนไม้ดอกไม้ผลที่มีค่า ต้องตั้งใจปลูกและหมั่นดูแลรักษา จึงจะเจริญงอกงามผลิดอก ออกผลได้ ส่วนบาปเหมือนวัชพืชที่ไร้ค่า ไม่ต้องตั้งใจปลูกก็งอกขึ้นเอง แถมยังขุดรากถอน โคนกำจัดให้หมดสิ้นไปได้ย าก ดังพระพุทธพจน์ว่า เย เกจิ ภิกฺขเว กุสลา ธมฺมา กุสลภาคิย า กุสลปกฺขิกา, สพฺเพ เต โยนิโสมนสิการมูลกา โยนิโส มนสิการสโมสรณา. (สํ.ม. ๑๙/๒๑๓/๘๒) ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล เป็นส่วนกุศล เป็นฝ่ายกุศล...
ทาน 5 อย่าง ที่ได้บุญมากล้น โดยไม่ต้องใช้เงิน ทานที่ไม่ใช้เงิน กลับได้ บุญมาก ทุกคนทำได้ ไม่ต้องรอ ยิ่งทำ ยิ่งได้บุญ เมื่อเราลำบ า ก งานที่ทำตรงหน้า มีแต่ปัญหา แต่จิตเป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล หนุนให้จิตนั้น สะอาด เกิดปัญญา เกิดสมาธิ และอา นิ ส งส์บุญนั้น หนุนนำเปลี่ยนแปลง ชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น   ดังที่พ ร ะพุ ท ธองค์ตรัสว่า บุคคล ถึงแม้ไม่มี ทรัพย์สิน เงินทอง แต่สามารถ...
ใส่บาตรแบบนี้ แก้กร ร ม ตัวเอ ง หลวงพ่ อจรัญ แนะเอง การตักบาตร เป็นการทำบุญที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จัก และปฏิบัติมากกว่าการทำบุญประเภทอื่นๆ การตักบาตรนั้นยังถือว่าเป็นการทำบุญประจำวันของชาวพุทธ และชาวพุทธไทยเชื่อว่า การออกบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิ การตักบาตร คือประเพณีอย่ างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑ บาตเพื่อรับอา หารหรือทานอื่นๆ ต ามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่ว ง ลั บไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถ วายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วย ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ) ท่านแนะนำว่า ก่อนใส่บาตรให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง ขอขมาก ร ร...
ทำบุญด้วยการถวายน้ำ ง่ายๆ แต่ได้ผล ความเชื่อต่างๆที่เป็นความเชื่อเนิ่นนานตั้งแต่ในสมัยโบราณมีมาจนถึงในปัจจุบันนี้ เราได้มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลบุญผลอานิสงส์จากการที่ตัวเรานั้นทำบุญด้วยน้ำดื่ ม วิธีการทำบุญง่ายๆ แต่จะทำให้ตัวเราได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ ช่วยเสริมโชคชะตาได้มากเลยทีเดียว การถวายน้ำเป็นการทำบุญอย่ างหนึ่ ง ที่ได้อานิสงส์มากถึงขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำให้ทุกท่านทำ ขา ดอาหาร 7 วันตัวเราอยู่ไม่ได้ แต่ถ้าขา ดน้ำเพียง 3 วันตัวเราก็อยู่ไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆต่ออัตภาพของสิ่งมีชีวิตและความเป็นมนุษย์ ด้วยเหตุนี้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการทำบุญถวายน้ำแด่พระภิกษุสงฆ์มาก จากการที่ได้ศึกษาจาก อรรถกถา ขุททกนิกาย เ ป ต วั ต ถุ จูฬวรรคที่ 3 สานุวาสีเถร เ ป ต วั ต ถุ เราจะพบว่า พระพุทธเจ้าให้พ...
3 คาถา สวดบูชาพ่อแม่ ท่องทุกวันก่อนนอน พบเจอแต่ความเจริญ เราจะเห็นได้ว่าบางช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆจะทำให้เรามีความรู้สึกระลึกถึงความสำคัญ เพื่อที่จะรำลึกถึงผู้มีพระคุณอยู่เสมอ แต่ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถแสดงออกความรักความห่วงใยได้ในทุกวัน โดยที่ไม่ต้องรอในช่วงเทศกาล และในวันนี้เราได้มีความเชื่อเป็นคาถาบทสวดสำหรับการบูชาพ่อแม่ผู้ที่มีบุญคุณ ผู้ที่เป็นเหมือนพระในบ้ าน ให้สวดทุกวันก่อนที่เราจะทำการนอน ความเชื่อของคนโบราณว่าเอาไว้ว่า จะทำให้คุณมีแต่ความก้าวหน้า ความเจริญยิ่งขึ้นไป บทสวดคาถาบูชาพ่อแม่ทำทุกวันก่อนนอน อานิสงส์ที่ตัวคุณจะได้รับจะทำให้ตัวคุณและครอบครัวมีความสุขมีความสงบ ชีวิตของคุณดำเนินไปอย่ างราบรื่น ไม่มีปั ญหาหรืออุ ปสรร คใดๆเข้ามา จะทำให้มีการก้าวหน้าในทุกๆด้าน ชีวิตดีขึ้น หากว่าจะทำการสวดนั้นอย ากที่จะนำพวงมาลัยไปกราบไหว้พ่อแม่ก็สามารถทำได้ บทสวดจำไม่ได้ก็สามารถจดใส่กระดาษเล็กๆเอาไปท่องได้เ ท่านี้เราก็จะสามารถตอบแทนบุญคุณของพ่อกับแม่ได้ 3 คาถาสวดบูชาพ่อแม่ 1 อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม...
พ ร ะธุดงค์ เดินเท้าเปล่า จากเชียงราย "หลวงตาบุญชื่น" ไม่รับปัจจัย ธุดงค์ถึงนครพนมแล้ว อีกหนึ่งเรื่องราว ที่ได้รับ ความประทับใจ อย่างมาก จากเรื่องราว ของหลวงตาท่านหนึ่ง ที่มีการแ ช ร์ ลงบนโซเชี ย ล ก่อนหน้านี้ จากกรณี ผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่ง ได้มีการโ พ สต์ภาพ ของพ ร ะธุดงค์ ระบุว่า "ผมกำลัง ขับรถเดินทาง ไปงานที่อำเภอศรีบุญเรือง มองเห็นหลว งพ่อ อายุประมาณ 70 กว่าปี กำลังเดินเท้าเปล่า มุ่งหน้าจะไป...
ขอขมาเทวดาประจำตัว ทำก่อนสิ้นปี ปีหน้าท่านจะได้เจอแต่สิ่งดีๆ รับทรัพย์รั ว ๆ สิ้นปีทำแล้วดี วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ปีต่อไปท่านจะได้เจอ แต่สิ่งดีสำหรับ บางคนนั้น เวลาที่อยู่ในช่วง ต กย า ก ลำบา ก ที่อยู่ในช่วง ที่มีวิ บ า ก ก ร ร มไม่ดี ก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้น เดือ ดร้อ น เจอกับเคราะห์ ก ร ร ม มากมายเหลือเกิน หนักบ้าง เบาบ้าง ผสมผสานกันไป แ...
error: Content is protected !!