ถึงลู กสาวจะบวชให้พ่อแม่ไ ม่ได้ แต่ไม่ได้หมายึวามว่าจะพาพ่อแม่ขึ้นส วร รค์ ไม่ได้ ทำได้อย่างไร   พ ร ะอาจารย์มีคำตอบ "ถ้าหากการบ ว ช คือการสร้างกุศ ล เ พื่อให้พ่อแม่ได้ขึ้ น สว รร ค์ ถ้าเช่นนั้น ลู กสา ว บ วชไ ม่ได้ ก็ไ ม่สามารถสร้างกุศ ล ใ ห้ พ่อแม่ขึ้นสวร รค์ได้สิ"   พ ร ะอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ตอบ "สร้างได้สิ เพราะสวรรค์ หมายถึง ความไ...
ฝึกทำสมาธิ สามารถช่วย ให้ชีวิตดีขึ้นได้ หากต้องการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ท่ามกลางความผ าสุ ขคุณรู้ไหมคะว่า…การทำสมาธิ…นั้นช่วยได้มากทีเดียว ว่าแล้วก็อย่ ารอช้า เรามาทำสมาธิกันบ่อยๆ ดีกว่าโดยทำง่ายด า ยมากเพียงแค่กำหนดล มห า ยใ จเข้าอ อ กหรือที่เรียกว่า อานาปานสติ นั่นเอง สำหรับประโยชน์ที่ได้จากการทำสมาธินั้นมีหลายอย่ างทีเดียว ว่าแต่มีอะไรบ้าง ตามเรามาดูไปพร้อมกันเลย 1.ช่วยให้ผิ วพ รรณอ่อ นเย าว์ ผ่ องใส ดูเด็ กกว่าวั ย 2.ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพให้สง่าผ่าเผย 3.สุขภา พดี บำบั ดโ รคได้ 4.ช่วยลดน้ำห นักได้ 5.ทำให้มีความสุ ข 6.ทำให้เราได้บุญ 7.ช่วยให้จิตใจผ่องใส อ่อนโย น 8.ช่วยผ่ อ...
  1. แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพรามณ์หรือบวชพระ อย่ างน้อย 9 วันขึ้นไป อานิสงส์ - ได้ตอบแทนคุณ พ่อแม่อย่ างเต็มที่ - ผ่อนปรนหนี้ กรร มอุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรร มนายเวร - สร้างปัจจัย ไปสู่นิพพานในภพต่อๆไป ได้เกิดมา อยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนา จิตเป็นกุศล 2. บริจาคเลือ ดหรือร่างกาย อานิสงส์ - ผิวพรรณ ผ่องใส สุ ขภา พแข็ง แรง ช่วยต่ออายุ - ต่อไปจะมีผู้ คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ย าก เทพยดาปกปัก รักษา - ได้เกิดมามี ร่างกายที่งดงามในภพหน้า ส่วนภพนี้ก็ จะมีราศีผุดผ่อง 3. ปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อย สัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆ อานิสงส์ - ช่วย...
ทำบุญให้ท าน 5 อย่ าง นี้ ที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาท แต่กลับได้บุ ญใหญ่มหาศา ล ท า นที่แป ลว่า การให้ การแ บ่ งปัน การเ สี ยส ละ การเอื้ อเฟื้ อ หม ายถึงการให้ท านด้ว ยจิต ใจที่ดีงาม มุ่งเพื่ อบู ชาพ ร ะคุณ  เช่นที่ให้แก่บิ ด า มารดา ถวายแก่พ ระส...
ข้อคิดที่ดีๆ คนมีบุญจะไม่เลื่อนผ่าน อ่ า นทุกวันตอนเช้า โชคดี มีสุขไปตลอดทั้งวัน คนที่เขามีบุ ญ บ า รมีสูงนั้น เขาจะมีใจ เมตตา กรุณา ต่อทุก ส ร รพสิ่ง ให้ อภั ย ต่อทุกอย่ าง ได้แบบง่ายดาย  สามารถ อโหสิ ให้ ผู้อื่น ได้เสมอ รู้จักทำตัว ให้มีคุณ ค่ า กับ เวลา ที่เหลือ อ ยู่ อดทนสู้ โชคชะตา...
ห ล ว งปู่ดู่ มาบอกทางบุญ เวลาไปทำบุ ญ ให้อธิ ษฐานแ บบนี้ จะสมหวัง ในการตั้งจิตอธิ ษฐานแ บ บนี้มักพบเห็นกัน มากในสั งค มปัจจุบัน แต่ละคนก็จะมีค ว า มเชื่อในสิ่งศั กดิ์ สิ ท ธิ์ที่แ ต กต่างกันออ กไป  ซึ่งการอธิ ษฐ านกับสิ่งศั กดิ์ สิ ท ธิ์นั้นจุดป ร ะ สงค์ก็เพื่อเป็นการขอให้สิ่งศั กดิ์ สิ...
บุญ คือ คุณงามความดี เป็นเครื่องชำระล้างใจให้ใสสะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ว่ากันว่าอานิสงค์ของการทำบุญจะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีอย่ างไม่น่าเชื่อ หลายท่านคิดว่ายิ่งมีเงิน มีทุนทรัพย์มากๆ ยิ่งได้อานิสงค์จากการทำบุญมาก ซึ่งในหลักความเป็นจริงแล้ว แม้ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว ก็สามารถทำบุญให้ได้บุญมากได้ด้วย ดังคำสอนของ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ที่เคยกล่าวเอาไว้ ดังนี้ 1. การสวดภาวนา ให้ได้บุญมากขึ้น การสวดภาวนา คาถาศักดิ์สิทธิ์ หรือมนตราอันศักดิ์สิทธิ์นั้น ถ้าได้ทำอย่ างถูกวิธีนั้น จะเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเอง เพราะพลังบุญ พลังอำนาจของพระคาถาและมนตรานั้น จะถูกดึงเข้าสู่ตัวผู้สวดด้วย เคล็ดวิธีมีอยู่ว่า โดยก่อนสวดนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิที่พร้อมจะสวดแล้ว ขอให้ตั้งจิตให้มั่นแล้วอุทิศบุญทั้งหมดที่ตนเคยทำมานั้น ส่งให้แด่ครูบาอาจารย์ ผู้เป็นเจ้าของคาถาหรือมนตรานั้น ๆด้วย ซึ่งเป็นการเชื่อมบุญรูปแบบหนึ่ง และหลังจากนั้น ก็อธิฐานขอมีส่วนร่วมในบุญของท่าน และขอมีส่วนร่วมในบุญของผู้อื่นที่ได้สวดคาถาและมนตราศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วย...
ตำราพรหมชาติ เสริมสิริมงคล ผู้หญิงนับเวียนซ้าย ผู้ชายนับเวียนขวา เรื่องของการเสริม สิริมงคล ในชีวิตนั้น ถือได้ว่าเป็นอี ก ห นึ่งความเชื่อส่วนบุคคล วันนี้เราจึงได้นำเคล็ดดี ๆ  จาก ตํารา พรหมชาติ มาให้ได้ดูกัน ไม่ว่าคุณจะเป็น ชาย หรือหญิงก็ตาม ถ้าอย ากทร า บ ว่าในระยะปีนี้ โช คชะตาจะ ต กที่ใด  จะดีหรือว่าไ ม่ดีอย่างไร แนะนำว่ า ใ ห้ท่านถือ หลัก ทำนาย ตามห้วงระยะปีที่ ตกนั้ น   ถ้าหากเป็นชาย เริ่มต้นนับอายุ จากเจดีย์...
ศาสนาพุทธเท่านั้น ที่มี คำสอน ทั้ง 19 อย่ างนี้ ที่ไม่สามารถพบจากศาสนาอื่นได้ 1. กฎแห่งกรร มของทุกสรรพสัตว์ เป็นตัวอธิบายว่า เหตุใดคนถึงเกิดมาแต กต่างกัน กฎแห่ง ก ร ร ม เป็นตัวอธิบายถึงภพภูมิที่สัตว์พากันไปเกิด 2. พระพุทธศาสนา เน้นให้แผ่เมตตากรุณาไปยังสรรพสัตว์ ทุกภพภูมิ ทรงสอนให้ละจากการประพฤติ ชั่ ว ทั้งปวง คือ อ กุ ศ ล ก ร ร ม บท ๑๐ และให้ประพฤติปฏิบัติแต่ กุ ศ...
ต่อให้ชีวิต ทำบุญตักบาตรมาเป็นล้านครั้ง บุญก็ไม่เท่า ทำดีกับพ่อแม่เพี ยงครั้ งเดี ยว เคยได้ยิน คำกล่าวนี้หรือไม่ เชื่อว่าหล า ยคนคงเคยได้ยิน สำนวนที่ว่า ทำบุญตักบาตรร้อ ยครั้ง ไม่เท่าทำบุญ กับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว อาจมีหล า ยคนสงสัย ว่าทำไมถึงกล่าว เช่นนั้น จริงๆ แล้วการทำบุญตั กบ า ตรเป็นสิ่งที่ดี  แต่การทำบุญ ไม่ได้จำกัดว่า จะต้องตักบาตรเท่านั้น ถึงจะได้บุญ หล า ยคนเข้าใจผิ ดเวลาทำบุญส่วนใหญ่ จะนึกถึง เฉพาะการตักบ า ตร  จนบางครั้งหล า ยท่าน อ าจ...
error: Content is protected !!