ทำบุญวันเกิด อย่ างไร ให้เสริมโชคเสริมลาภ ให้กับตัวเอง ในวันครบรอบวันเกิดในแต่ละปีก็เหมือนการเริ่มปีใหม่ๆ ที่เราจะตั้งเป้าหมายกับชีวิตได้ บางคนก็จะเน้นการทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง วันนี้ อ.นำ เสขบุคคล มี 7 วิธีทำบุญวันเกิดเสริมโชคให้ตัวเองมาฝากทุกคนค่ะ 1. ทำบุญใส่บาตร ให้ทานแก่ผู้ย ากไร้หรือสั ตว์ ทานจะเป็นผลทำให้เกิดความคล่องตัวในการหาทรัพย์ ทำให้ร่ำรวย 2. ตอบแทนบุญคุณ นอกจากจะทำให้เป็นที่รักของคนรอบข้างแล้ว ยังเป็นคุณธรรมหนึ่งที่เทวดาท่านสรรเสริญ 3. สมาทานศีล ตั้งใจรักษาศีล 5 ให้ครบถ้วน เมื่อมีศีลที่ดี โชคลาภก็เกิดขึ้นได้ และทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง 4. หมั่นสวดมนต์ สวดพระปริตรด้วยศรัทธา สมาธิ เทวดาจะช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขสมหวังอย่ างไม่คาดคิดไม่คาดฝัน 5. เลี้ยงดูบิดามารดา พระคุณที่ดูแลพ่อแม่มีผลมาก ชีวิตของผู้นั้นจะไม่ต กต่ำถึงที่สุด และในคราวต...
ควา มคิดคุ ณจะสูงขึ้นไปต ล อดก า ล ด้วยำส อ นเห ล่ านี้ 1. ใ ค ร ตั้งใจ ทำดี อย่ าไปกังวลเรื่อง ปากคน เพราะ ต่ อใ ห้เรา ดี ขนาดไหน หากไม่ถูก กิเลส เขา เขาก็ไม่ชอบ ไม่เข้าใจ เขาก็ตำหนิ ดังนั้น ดี-ชั่ ว ไ ม่ ไ ด้อยู่ที่เขาว่าเรา...
หมั่ นทำเมื่ อมีโ อ กา ส เ ติ มน้ำมันตะเกี ย ง ดึงพาชี วิ ตพบแ ส งสว่ า ง “เติมน้ำมันตะเกียง” ชีวิตสว่างไสวดั่งแสงตะเกียง การเติมน้ำมันตะเกียง เ ป็ น ก ารทำบุญที่ได้รับอานิสงส์มาก “เติมน้ำมันตะเกียง” นั้นก็เปรียบเสมือนการเ ติ ม เชื้ อ ไ ฟ เ พื่ อหล่อเลี้ยงพลัง แ ห่ ง ชี...
เพียง 5 นาทีทุกเช้า แผ่เมตตา ให้เจ้ากร รมนายเ วร ในการสวดมนต์นั้น เป็นสิ่งที่ดี หากเราสวดมนต์ได้เป็นประจำทุก วันนั้น จะทำให้เรานั้น มีสมาธิมีสติ ในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่หลายคนอาจจะคงเจอ ปัญหาในเวลา ที่ไม่ค่อยมีมากนัก ในการสวดมนต์ตอนเช้า เพราะมีสิ่งที่ต้องทำมากมาย ไม่ว่าจะออกไปเรียน หรือทำงาน ซื้อไปทำอะไรต่าง ก็ตามจึงทำให้มีเวลาน้อย และค่อนข้างที่จะจำกัด วันนี้เราจึงแนะนำให้คุณนั้น หันมาสวดมนต์กัน ตอนเช้า แต่ก่อนที่จะสวดมนต์นั้น เราต้องนอนหลับพักผ่อนให้ เพียงพอเสียก่อน ระยะในการสวดก็สั้นประมาณ 5-10นาที หลังจากที่เราสวดเสร็จนั้นก็นั่งสมาธิสักหน่อย ประมาณ 5 นาทีก็เพียงพอ ให้เรานั้นเริ่มต้นด้วยกันกราบพระ 3 ครั้ง และระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คำบูชาพระ อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะย...
เพี ย งตั้ ง นะโม 3 จบ ห า กคิดว่าชีวิ ตกำลั งตกต่ำ ทำต า มนี้ บ า ปบุญคุณ โ ท ษ เรื่องราวของความเชื่อในบุญทำก ร ร มแต่งมีมาแต่โบราณนานปี ชาวพุทธทุกคน ย่ อ ม มี การปลูกฝังความคิดเช่นนี้มาตั้งแต่เ ด็ ก ตั ว เล็กๆ กันเลยทีเดียว โดยเรื่องนี้ เ ป็ น เ...
สวด ม น ต์ตอนเช้า ใช้เวลา 5 นาที ดีเสริมสิริมงคล ให้ชีวิตຣาบรื่นตลอดทั้งวัน การสวดมนต์ตอนเช้า เรียกได้ว่าเป็นอีกขึ้นหนึ่งของการสวดมนต์ก็ว่าได้ เพຣาะตอนเช้าเຣาต่างก็มีกิจวัตรปຣะจำวันต่าง ที่ต้องทำມากມาย ก่อนที่จะออกไปเรียน หรือทำงาน นั่นหມายความว่า เຣามีเวลาค่อนข้างจำกัด และเร่งรีบ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มสวดมนต์ตอนเช้า ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ຣะยะเวลาที่ใช้ปຣะມาณ 5-10 นาที หลังจากที่สวดจบแล้วให้นั่งสມาธิอีกปຣะມาณ 5 นาที บทสวดมนต์ ถือเป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้เຣาผ่อนคลายจากสิ่งที่พบเจอในแต่ละวัน ไม่ว่าจะ วันພຣะ หรือวันไหน ก็ตาม เพຣาะนอกจากจะช่วยให้จิตใจสงบเป็นสມาธิ ไม่ฟุ้งซ่านแล้ว ยังเป็นกาຣຣะลึกถึงພຣะพุทธ ພຣะธຣຣม ພຣะสงฆ์ และสิ่งดี อันเป็นกุศลอีกด้วย เริ่มต้นด้วยการทำจิตใจให้สงบ กຣาบພຣะ ๓...
ค ว ามเ ชื่อต า มฮวงจุ้ ย วางให้ถูกที่ มีติดบ้าน เรียกเงิ นทองเข้าบ้ าน   1. นา ฬิ ก า ติ ด ผ นัง ส่วนการติดนาฬิกาบนผนังนั้น ถ้าจะให้ดีควรเช็กทิศที่จะนำไปตกแต่งควบคู่กันไปด้วย โดยตามหลักฮวงจุ้ยเชื่ อว่า ควรแขวนนาฬิกาไว้ที่ผนังฝั่งทิศตะวันออก ทิศตะวันตก แ ล ะ ทิ ศ เหนือ มี 2 จุดที่ไ ม่ควรใช้คือ ผนังบ้านฝั่งทิศใต้และเหนือประตูด้วย 2. ข้าวสา ร ช่วยในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ คนโบราณมักจะสอนลู...
ชๅวพุทธมักจะถูกสอนให้สวดมนต์ไหว้พระกันมาตั้งแต่ยังเป็น เ ด็ ก รวมทั้งก่อนเวลาเข้าเรียนในทุกเช้าก็จะมีการเคารพธงชาติและสวดมนต์ การสวดมนต์ช่วยให้จิตใจสงบ มีสมาธิ และไม่ฟุ้งซ่าน ยังมีผลวิจัยระบุด้วยว่าการสวดมนต์ช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้น เพราะจิตใจเราสงบ คิดดี ส่งผลรวมไปถึงร่ า งกาย นอกจากนี้สำหรับใครที่นอนไม่หลับการสวดมนต์ยังช่วยให้คุณหลับง่ายยิ่งขึ้น และการสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันเพียงวันละ 9 นาที ก็จะส่งผลดีในหลาย อย่าง เป็นเ รื่ อ งที่มีแม่ชีท่านหนึ่งได้ อ อ ก มารับรองว่าจะช่วยเปลี่ยนชีวิตให้ไปในทางที่ดีขึ้น ก่อนสวดมนต์ทุกครั้ง สำรวมกาย วาจา กายใจ พนมมือรวบรวมจิต เปล่งเสียงดัง ตั้งใจ อาราธนาศีล 5 และ สมาทานศีล...
ถ้ารู้สึกว่าชีวิตเหมือนติด ขัด ทำอะไรไม่ค่อยขึ้น มีปัญหาเข้ามาไม่เว้นแต่ละวัน ทั้งปัญหาจากการงาน ผู้คน รวมไปถึงปัญหาการเงิน โชคลาภไม่ค่อยมีเข้ามา แนะนำให้ลองสวดคาถาของหลวงปู่ทวด พุทธคุณครอบจักรวาล ใครไม่เคยสวดให้สวดเป็นประจำ จะเหมือนเปลี่ยนวงจรชีวิต จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ สวดไปสักพักแล้วคุณจะพบว่าชีวิตดีขึ้น อยๅกให้ลองมาฟังเ รื่ อ งเล่าต่อไปนี้ หากกล่าวถึง หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ ที่มาของสมญานาม หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เกิດจากในอดีตการเดินทางจากสงขลามาอยุธยๅนั้น จะต้องเดินทางทางเรือและใช้เวลาเป็นปี ครั้งนั้นลูกเรือชาวมุสลิมของเรือลำที่หลวงปู่ทวดเดินทางมาด้วย มัวแต่ตั้งวงเล่นไพ่จนลืมเตรียมน้ำจืดไว้กินไว้ใช้บนเรือ เมื่อ อ อ ก เดินทางจึงไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้กัน แล้วพาลมากล่าวหาว่าเหตุการณ์นี้เกิດขึ้นเพราะมีภิกษุร่วมเดินทางมาด้วย ทำให้พวกเขาจะพากันอดน้ำ คิดได้ดังนั้นจึงคิดไล่หลวงปู่ทวดลงจากเรือ หลวงปู่ท่านจึงได้อ ธิษฐ านว่า “หากแม้ข้านี้สามารถที่จะสืบต่ออายุพุทธศาสนา ทำงานให้ศาสนารุ่งเรือง ขอให้น้ำทะเลบริเวณที่เท้าเหยียบลงไปนี้จงกลายเป็นน้ำจืดเถิด” แล้วท่านก็เอาเท้าจุ่มลงทะเล น้ำบริเวณที่ท่านจุ่มเท้าลงไปนั้นกลายเป็นน้ำจืด...
คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้ เวลาทำบุ ญต้องทำอธิษฐานแบ บนี้ เชื่อว่าคนไทยหลาย คนนั้นคงจะชอบการไปทำบุญ ต ามสถานที่ต่าง นา ไม่ว่าจะไปขอพรเ รื่ อ งง า น เ รื่ อ งความรักเ รื่ อ งสุ ขภ าพ แต่จริง แล้วคุณรู้มั้ยว่าการไปทำบุญนั้นเราจะต้องอธิฐานแบบไหนถึวจะดี กับตัวเราวันนี้จะมาบอ ก วิธีการอธิษฐานเวลาไปทำบุญ กันว่าจะต้องทำอย่างไร คำอธิษฐานเวลาทำบุญหลาย คน คงหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกัน คุณรู้ไหมว่าอธิษฐานแบบไหนถึงจะส่งผลดีกับตัวเรา มาดูกัน คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทานนี้ จงถึงแก่เจ้าก ร ร มนายเวรและผู้ปกปักรัก ษ...
error: Content is protected !!