คนโ สด ต้ อ งไป สถ า นที่ศั กดิ์สิ ทธิ์ ขออ ะไ รมักส มหวั งโด ยเฉพ าะค วามรั ก เมื่ อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันวาเลนไทน์ คนมีคู่อาจจะพากันไปสวีทหวาน แ ต่ สำ หรับคนโสดที่อย า กมีคู่ ไม่ต้องเ สี ย ใจไป ในวันนี้ไ ด้ ร วบรวมส ถ านที่ศักดิ์สิทธิ์ ใ...
อีกหนึ่งวิถีการปฎิบัติของไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ คือการ สวดมนต์ การสวดมนต์ก่อนนอน เชื่อว่าจะทำให้นอนหลับฝันดี เทวดาคุ้มครอง ปกป้องรักษาผู้ที่คอย า สวดมนต์อยู่เป็นประจำ วันนี้จึงขอนำเสนอ บทสวดมนต์ คาถาบูชาเทวดา อานิสงส์ผลบุญจะทำให้เรามีความสุข ร่ำรวยเงินทอง เริ่มบทสวด อะ ระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ 1ครั้ง สะ วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ 1ครั้ง สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบ 1ครั้ง พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา...
เก็บเอาไว้ท่องป้องกัน ก่อนออกจากบ้าน ของหลวงพ่อโอภาสี คาถาศักดิ์สิทธิ์ที่บอกต่อกันมาซึ่งมีการคัดลอกมาจากบทสวดของ หลวงพ่อโอภาสี เจ้าอาวาสวัดดัง วัดพุทธบูชา ซึ่งหลวงพ่อโอภาสีได้เผยแพร่และแนะนำให้สวดกันในทุกเวลา การสวดมนต์จะช่วยให้ปัญหาที่เผชิญอยู่บรรเทาและเปลี่ยนจากเรื่องร้ า ยๆให้กลายเป็นสิ่งที่ดีได้ บทค า ถ าเ จ ริญสมาธิภาวนา อะระหังพุทโธ เมตตาธัมโม สังโฆ รั ก ษ า นะโมพุทธายะ ช่วยข้า ดินน้ำลมไฟ สร้างกายขึ้นมา บิดามารดา ชุบเลี้ยงอินทรีย์ร่างกาย กายี ปะฐะพี เอาไป ใช้บูชา เจริญภาวนา ระลึกถึงพระพุทธคุณและพระคุณของบิดามารดา อันหาที่สุดมิได้ เจริญภาวนาไว้ ทุกลมหายใจเข้าออก ให้รู้สภาวะ รู้จักตัวตน ถึงซึ่งอนัตตา ค า ถ...
ก้ า วผ่ านชีวิตแย่ กลั บมาดีได้ ด้ ว ยกา รหมั่ นแผ่เ มตตา สิ่ ง ที่ เ ร า หวังให้เกิดขึ้นต ามมานั้นก็คือความสุข ถึงแม้ว่าความสุขของคนเราจะมีหน้าตา แ ล ะ ม า ใ น รูปแบบที่แ ต ก ต่างกัน แต่ไม่ว่า ความสุข จะมาในรูปแบบไหนเชื่อเลย ว่ า ทุ กคนต้องเต็ มใจรับมันอย่างแน่นอน ขอให้คุณเข้าใจ...
ต า มค นโ บร าณบอกต่ อกันมา หมั่ นทำแล้ วเงิ นทองไม่รั่ วไหล   1. ทำ บุ ญ ห นุน ขึ้ น สู ง โ ด ย ใ ห้ทำบุ ญเกี่ยวกับการสร้างแท่นประทับพ ร ะ พุทธรูป รองเท้า ถวายเสื่อ สาด อาสนสงฆ์ เ ค รื่ องลาดปู ถนน สะพานเป็นต้น ซึ่งทำให้จะส่งผลให้หลุด...
หมั่ นทำ 3 บุ ญ บุ ญใ หญ่ส่งผ ล พาทุ กค นพ้ นวิกฤ ษชี วิ ต   1. บุ ญ จ า ก ก า ร กตัญญู กตัญญูใคร พ่ อแ ม่เ ป็นอันดับแรก ท่านมีบุญคุณอันประมาณมิได้ ทั้งให้กำเนิ ด ทั้งอุ้มชู ทำให้เราจากวิ ญ ญ า ณ...
ทำอ ะไ รก็ดีขึ้ น ล้ างเท้ าให้พ่ อแ ม่ ท่ า นคือสิ่ งสูงสุ ดในชีวิ ต ค น เ ร าเกิดมาย่อมต้องเจอเรื่องราวในชีวิตมากมาย ซึ่งเร่องราวต่างๆ ก็มีทั้งดี่และไม่ดี ปนๆ กันไป แ ต่ กั บ บางคนก็ยังแอบสงสัยอยู่ภายในใจเสมอมาว่าทำไมตัวเองนั้น ทำมาหากินอะไรก็ไม่ขึ้น ทำ อ ะ ไ ร ก็ไม่ดี เหมือuจะดีแต่มันยังไม่ดีมาก มันยังมีอะไรบางอย่างคอยดึงขาเอาไว้   ห า กเ...
ใช้ชี วิ ตสุ ดเรี ยบง่ า ย หล วง ต าบุญชื่ น พ ร ะผู้ส ม ถ ะ สำห รั บ หล วงตาบุญชื่น เดิมเป็นชาวบ้านเสาเล้า ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เคยเป็นทหารเกณฑ์ แ ล ะ ไ ป สู้ ร บในสงครามเวียดนาม ประมาณปี 2512 สังกัดพลกองพันปื น ใหญ่...
ส ว ดทุ กวั น เสริมบ า รมีชี วิ ต ค าถาเงินล้ านหล ว งพ่ อฤาษีลิ งดำ ห ล ว ง พ่อเป็นภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดท่าซุง จังหวัด อุทัยธานี ท่ า น มี ชื่ อเ สี ย งในเรื่องการบำเพ็ญวิปัสสนาก ร ร ม ฐานจนได้วิชามโนยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ) หลั ง...
ลุ ยน้ำแจกข อ งญ าติโ ยม หล วงพี่ออ กช่ ว ยเห ลือน้ำท่ ว ม ก ร า บส าธุ หลั ง จ า ก ที่ได้เกิดฝนตกหนัก จนทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ หลายอำเภอในจังหวันครศรีธรรมราช ล่ า สุ ด นั้น น้ำได้เข้าท่วม ครบทั้ง 23 อำเภอ แต่อำเภอที่หนักสุดได้แก่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.พ ร...
error: Content is protected !!