เก็บเอาไว้ท่องป้องกัน ก่อนออกจากบ้าน ของหลวงพ่อโอภาสี คาถาศักดิ์สิทธิ์ที่บอกต่อกันมาซึ่งมีการคัดลอกมาจากบทสวดของ หลวงพ่อโอภาสี เจ้าอาวาสวัดดัง วัดพุทธบูชา ซึ่งหลวงพ่อโอภาสีได้เผยแพร่และแนะนำให้สวดกันในทุกเวลา การสวดมนต์จะช่วยให้ปัญหาที่เผชิญอยู่บรรเทาและเปลี่ยนจากเรื่องร้ า ยๆให้กลายเป็นสิ่งที่ดีได้ บทค า ถ าเ จ ริญสมาธิภาวนา อะระหังพุทโธ เมตตาธัมโม สังโฆ รั ก ษ า นะโมพุทธายะ ช่วยข้า ดินน้ำลมไฟ สร้างกายขึ้นมา บิดามารดา ชุบเลี้ยงอินทรีย์ร่างกาย กายี ปะฐะพี เอาไป ใช้บูชา เจริญภาวนา ระลึกถึงพระพุทธคุณและพระคุณของบิดามารดา อันหาที่สุดมิได้ เจริญภาวนาไว้ ทุกลมหายใจเข้าออก ให้รู้สภาวะ รู้จักตัวตน ถึงซึ่งอนัตตา ค า ถ...
ก้ า วผ่ านชีวิตแย่ กลั บมาดีได้ ด้ ว ยกา รหมั่ นแผ่เ มตตา สิ่ ง ที่ เ ร า หวังให้เกิดขึ้นต ามมานั้นก็คือความสุข ถึงแม้ว่าความสุขของคนเราจะมีหน้าตา แ ล ะ ม า ใ น รูปแบบที่แ ต ก ต่างกัน แต่ไม่ว่า ความสุข จะมาในรูปแบบไหนเชื่อเลย ว่ า ทุ กคนต้องเต็ มใจรับมันอย่างแน่นอน ขอให้คุณเข้าใจ...
ต า มค นโ บร าณบอกต่ อกันมา หมั่ นทำแล้ วเงิ นทองไม่รั่ วไหล   1. ทำ บุ ญ ห นุน ขึ้ น สู ง โ ด ย ใ ห้ทำบุ ญเกี่ยวกับการสร้างแท่นประทับพ ร ะ พุทธรูป รองเท้า ถวายเสื่อ สาด อาสนสงฆ์ เ ค รื่ องลาดปู ถนน สะพานเป็นต้น ซึ่งทำให้จะส่งผลให้หลุด...
หมั่ นทำ 3 บุ ญ บุ ญใ หญ่ส่งผ ล พาทุ กค นพ้ นวิกฤ ษชี วิ ต   1. บุ ญ จ า ก ก า ร กตัญญู กตัญญูใคร พ่ อแ ม่เ ป็นอันดับแรก ท่านมีบุญคุณอันประมาณมิได้ ทั้งให้กำเนิ ด ทั้งอุ้มชู ทำให้เราจากวิ ญ ญ า ณ...
ทำอ ะไ รก็ดีขึ้ น ล้ างเท้ าให้พ่ อแ ม่ ท่ า นคือสิ่ งสูงสุ ดในชีวิ ต ค น เ ร าเกิดมาย่อมต้องเจอเรื่องราวในชีวิตมากมาย ซึ่งเร่องราวต่างๆ ก็มีทั้งดี่และไม่ดี ปนๆ กันไป แ ต่ กั บ บางคนก็ยังแอบสงสัยอยู่ภายในใจเสมอมาว่าทำไมตัวเองนั้น ทำมาหากินอะไรก็ไม่ขึ้น ทำ อ ะ ไ ร ก็ไม่ดี เหมือuจะดีแต่มันยังไม่ดีมาก มันยังมีอะไรบางอย่างคอยดึงขาเอาไว้   ห า กเ...
ใช้ชี วิ ตสุ ดเรี ยบง่ า ย หล วง ต าบุญชื่ น พ ร ะผู้ส ม ถ ะ สำห รั บ หล วงตาบุญชื่น เดิมเป็นชาวบ้านเสาเล้า ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เคยเป็นทหารเกณฑ์ แ ล ะ ไ ป สู้ ร บในสงครามเวียดนาม ประมาณปี 2512 สังกัดพลกองพันปื น ใหญ่...
ส ว ดทุ กวั น เสริมบ า รมีชี วิ ต ค าถาเงินล้ านหล ว งพ่ อฤาษีลิ งดำ ห ล ว ง พ่อเป็นภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดท่าซุง จังหวัด อุทัยธานี ท่ า น มี ชื่ อเ สี ย งในเรื่องการบำเพ็ญวิปัสสนาก ร ร ม ฐานจนได้วิชามโนยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ) หลั ง...
ลุ ยน้ำแจกข อ งญ าติโ ยม หล วงพี่ออ กช่ ว ยเห ลือน้ำท่ ว ม ก ร า บส าธุ หลั ง จ า ก ที่ได้เกิดฝนตกหนัก จนทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ หลายอำเภอในจังหวันครศรีธรรมราช ล่ า สุ ด นั้น น้ำได้เข้าท่วม ครบทั้ง 23 อำเภอ แต่อำเภอที่หนักสุดได้แก่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.พ ร...
ห ล ว งพ่อกบ วัดเขาสาริกา คาถ าสุกขลั ง เรียกเ งิ นท อ งเข้ าหา หลวงพ่อกบ เป็นพ ร ะ ภิกษุสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ให้ความเคารพ และเลื่อมใสศรั ท ธ า ชีวป ร ะ วั ติ ของท่านไม่ได้บันทึกไว้ชัดเจน เป็นแต่เพี ย งการเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ท่ า น ธุ ด งค์มาปักกลดอยู่ที่ชายป่าด้านเขาสาริกา เมื่อประมาณปลายปี 2530 โดยที่ไม่มีใครทราบวาท่านมาจากไหน...
ส วดก่ อ นขาย สว ดก่อ นเปิดร้า นสวดแล้ วข า ยดีเป็นเทน้ำเ ทท่าตล อดวั น ผู้คนสมัยโบราณมักมีคว ามเชื่ อต่างหลากหลาย บ้างก็เพื่อกุศโลบายบางประการ เพื่ อ เ อ า ไว้สอนลุกสอนหลานของคนรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ถือปฏิบัติมา และอีกทั้ ง อา จ จ ะเพื่อเสริมมง ค ล แ ล ะ โ ชคลาภให้แก่ชีวิต ซึ่งวันนี้เราได้นำบทสวดมนต์ “คาถาค้าขายดี” ให้กับพ่อค้า-แม่ค้า ที่...
error: Content is protected !!