การทอด กฐินคื อการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่ างต่ำห้ารูปแล้วให้พระสงฆ์ รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับ มอบหมาย จากคณ ะสงฆ์ทั้ งนั้นเป็นเอกฉันท์ ให้เป็นผู้รับ กฐินนั้นถื อว่าเป็นการสร้า งบุญใหญ่ ที่สมควร ทำเป็นอย่าง ยิ่งหากเกิດเ ป็นคนในชาตินี้ หากอย า กให้มีวาส นาดีเงินทองคล่องมื อไม่มีวันตก ต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้า ภาพในการท อดกฐิน ผ้าป่าติดต่อกั นอย่างน้อย 3ปีติดกัน การร่วม เป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้ห มายความว่าต้องเ ป็นถึงประธานห รือกร รมการที่สมัยนี้มีกา รกำหนด กันว่าต้องบริจ าคเงินเท่านั้นเท่านี้ แต่การร่ว มเป็นเจ้าภาพนั้ นหมาย ถึงเป็นกฐินสามัคคี ที่ทุกคนร่วม เป็นเจ้าภาพไ...
แนะนำเผยหลวงปู่แสง ใช้ชีวิตสมถะ เรียบง่าย เกจิผู้หยั่งรู้อายุ 108ปี เปิดประวัติหลวงปู่แสง ผู้มีวิชาหยั่งรู้ พระชาย นันทโส อายุ 64 ปี ลูกศิษย์หลวงปู่ เผยว่า หลวงปู่แสง ท่านเกิดเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2454 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นพระเกจิรูปหนึ่งในภาคอีสาน ที่ยังดำรงชีวิตอย่ างสมถะ หลังบวชเณรหน้าไฟให้คุณตาตอน 7 ขวบ ที่วัดศรีสำราญจิต เจ้าอาวาสวัดขณะนั้นไม่ยอมให้สึก ก่อนเล่าเรียนนักธรรมตรี โท-เอก จนสำเร็จในยุคที่ผู้ก่อการ ร้ า ย คอมมิวนิสต์ชุกชุม ก่อนเดินธุดงค์ไปที่ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด วกมาที่ อ.เขมราฐ...
5 วัดดังภาคเหนือ ต้องไป ภาคเหนือของไทยขึ้นชื่อเรื่องวัดสวยงามผสมผสานศิลปวัฒนธรรมและมีความเป็นมาเก่าแก่หลายร้อยปี หากมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนืออย่ าลืมแวะสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ไปจังหวัดไหนไหว้จังหวัดนั้น 5 วัดดังภาคเหนือที่ต้องไปมีอะไรบ้าง มาดูกัน ลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา เป็นวัดที่มีการจัดวางแผนผังอย่ างสมบูรณ์แบบ มีประธานเป็นองค์พระธาตุทรงล้านนาผสมลังกา ก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่หุ้มด้วยทองจังโกทั้งองค์ มีบันไดนาคนำขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขงฝีมือของช่างหลวงโบราณ ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอ่อนช้อย ถัดเข้าไปเป็นวิหารหลวงรูปแบบล้านนาแท้หลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้น ภายในประดิษฐานมณฑปพระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุลำปางหลวงนี้เป็นโบราณสถานเก่าแก่และมีความสำคัญยิ่ง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่ครั้งโบราณ ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองลัมภกัปปะซึ่งเป็นเมืองโบราณ มีจารึกเก่าบันทึกไว้ว่าพระนางจามเทวีเคยเสด็จมานมัสการและทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ จุดท่องเที่ยวที่เป็น Unseen Thailand คือพระธาตุหัวกลับที่วิหารพระพุทธ น่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงตี๊ด กิ่ง อำเภอภูเพียง สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี ตามที่มีบันทึกในพงศาวดาเมืองน่าน โดยกล่าวไว้ว่าพญาการเมืองโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระธาตุขึ้นเมื่อราว พ.ศ....
เตรียมตัวไว้ "ปีชง 2563" มีปีไหนชงตรง ปีไหนชงร่วม พร้อมวิธีแก้ปีชง ปีชง 2563 หรือ ปีนัก ษั ตร ปี ช ว ด ถือเป็นความเชื่อ ทางโหร า ศ า ส ตร์ของจีน มีความหมาย ดังนี้ คำว่า "ชง" ในภาษาจีนนั้น หมายถึง "การปะทะ"  ฉะนั้น คำว่าปีชง จึงหมายถึงปีที่ อาจมีการปะทะ เกิดขึ้น ซึ่งความเชื่อ เรื่องปีชงนี้ เกี่ยวข้อง กับ "องค์เทพไท้ส่วย" หรือที่รู้จักกันดี...
หลังจากที่ออกพรรษาแล้ว ก็จะเข้าสู่ช่วงการทอดกฐิน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 จึงถือว่าเป็นบุญเฉพาะกาล ไม่เหมือนการทอดผ้าป่า การทอดกฐิน ถือเป็นสังฆทานชนิดหนึ่ง หลายคนยังไม่ทราบเรื่องอานิสงส์การทอดกฐิน การทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่ างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมคว รทำเป็นอย่ างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้ หากอย ากให้มีวาสนาดี เงินทองคล่องมือ ไม่มีวันตกต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน ผ้าป่าติดต่อกันอย่ างน้อย 3 ปีติดกัน การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรือกรร มการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้ แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึง เป็นกฐินสามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้ จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาท...
เชื่อว่านอกจากมุกตลกหลวงปู่เค็ม วัดเขาอีโต้ขว้างเป็ดเหยียบกองไฟ ใครหลายคนคงเคยได้ยินตำนานของหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้เหยียบน้ำทะเลจืดกันมาบ้าง แต่ทราบหรือไม่ว่ารูปปั้นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่วัดห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีหน้าตักกว้างถึง 9.9 เมตร สูงถึง 11.5 เมตร เมื่อเห็นครั้งแรกเราก็รู้สึกได้ถึงความปลอดภัย ราวกับอยู่ในร่มโพธิ์ร่มไทรของหลวงปู่ทวดท่าน ที่กำลังเฝ้ามองและให้ความสงบร่มเย็นกับเราเมื่ออยู่ในวัดห้วยมงคลนี้ เดิมวัดนี้ชื่อ วัดห้วยคต แต่ได้รับพระราชทานนามใหม่โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และได้ใช้ชื่อว่า วัดห้วยมงคล เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเลื่อมใสในเรื่องราวอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ทวด ซึ่งพุทธศาสนิกชนภาคใต้ให้เคารพนับถือมานาน จึงเกิดการร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่วนทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยกันจนสามารถสร้างประติมาก รร มองค์จำลองหลวงปู่ทวดซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้ โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร และเททองหล่อองค์หลวงปู่ทวด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547 ในช่วงวันแม่แห่งชาติของทุกๆ ปี จะมีงานทอดผ้าป่าสามัคคีห่มผ้าหลวงปู่ทวด โดยมีนักท่องเที่ยวมากมายเข้ามาร่วมบุญห่มผ้าขนาดความกว้าง...
"หลวงพ่อสมหวัง" แห่งนครชัยศรี ขออะไรก็สำเร็จ สมหวังทุกประการ วัดดัง พ ร ะพุ ท ธรูปศัก ดิ์สิท ธิ์ ที่กำลังเป็นที่ พูดถึงอย่างมาก ในช่วงที่ผ่านมา นั่นก็คือ วัดกลางบางพ ร  นครชัยศรี หากพูดถึง ชื่อวัดอาจจะยัง ไ ม่คุ้นหูนัก แต่ถ้าเอ่ยถึง หลวงพ่อสมหวัง พ ร ะพุ ท ธ รูปศัก ดิ์สิ ทธิ์ ที่บันดาลความสมหวัง ให้หลายต่อหลายคน มาแล้ว เชื่อว่าสายบุญ คนที่ชอบไหว้พ ร ะขอพร ต้องเคยได้ยิน กันอย่างแ...
หลวงพ่อจรัญแนะนำวิธีลดกรร ม ด้วยวิธีใส่บาตรให้ถูกวิธี พร้อมอธิษฐานให้รวยทันตาเห็น ก่อนใส่บาตร ให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง ขอขมากรร ม โดย ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมากรร ม ต่อเจ้ากรร มนายเวร ศั ตรู หมู่มาร หมู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกรร ม ให้ขา ดจากกัน หลังใส่บาตรเสร็จ ทุกครั้ง ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5...
ผลบุญอานิสงก์ ของการถวายน้ำ เวลาทำบุญนั้นเราจะหาของถวายแต่ละอย่างก็ต้องเลือกให้ดี เพราะหากถวายอะไรที่ไม่ดีแทนที่จะได้ บุ ญ กลับได้ บา ปแทนแบบที่เราไม่รู้ตัวเลย และหนึ่งในของถวายพระที่ทำให้ได้อานิสงส์เยอะ คือการถวายน้ำดื่ ม และพ ระ สัมมาสัมพุทธเจ้าได้แนะนำเอาไว้ด้วยว่า คนเรานั้นหากข า ดอาหาร 7 วันถึงจะ ต า ย แต่ถ้าขา ดน้ำ 3 วัน ก็ ต า ย แล้ว ฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญ การถวายน้ำ สำคัญมาก ต่อพ ร ะภิ กษุ สง ฆ์ และหากศึกษาจากอรรกถาขุท ท...
บูชาเทวดา ประจำตัว ยังไง ให้รวย ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1ขวด และ นำจรด ระหว่างคิ้ว กล่าวคำอ ธิษ ฐานจิต ดังต่อไปนี้นะคะ นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะ ระ หะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พ ระพุทธเจ้าทั้ง 5 พ ระองค์ โปรดเสด็จมาเ ป็ นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ...
error: Content is protected !!