ผู้ที่ไม่มีวา สนาจะไม่เข้าใจ เว้นแต่ผู้ที่มีแต้ มบุญสู งจะเข้าใจ การดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาช่วงอายุ ก็ล้วนมีความคิด การกระทำคำพูดคำจาที่แต กต่างกันออกไป และเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของบุญวาสนาความคิดที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่แข่งขันกันไม่ได้ แต่การสร้างบุญใหม่ได้ด้วยตัวเองเรา สามารถทำได้ในชาตินี้ วาสนาไม่ได้อยู่ที่ว่ารถที่คุณขับจะมีความสวยหรูราคาแพงมากเพียงใด แต่อยู่ที่ว่าคุณกลับบ้ านได้อย่างป ล อ ด ภั ยหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณอาศัยอยู่ในบ้ านหลังใหญ่โตดูสวยดูดีกว่าคนอื่นแ ต่อยู่ที่ว่าเมื่อคุณอยู่ในบ้ านหลังนั้นแล้วคุณมีความสุขดีหรือไม่ เวลาที่คุณพูดอ ว ดว่ามีเงินทองมากมายเต็มกระเป๋า แต่ในเวลาที่คุณลำบากมีใครยื่นมือเข้ามาช่วย เหลือคุณอย่างเต็มใจหรือไม่ อย่าพย าย ามอ ว ดในสิ่งที่เรามีเหนือกว่าคนอื่นๆเขา เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน มันจะสร้างความสุขให้คุณแค่ครั้งคราวก็เท่านั้น สิ่งที่คุณจะต้องมีและสะสมนั่นคือบุญวาสนา การสร้างบุญได้ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ดีและพึงปฏิบัติทำบุญ คิดดีทำดีช่วย เหลือผู้อื่นที่เขาลำบากกว่าเรา เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้และยังเป็นการสะสมบุญให้กับตนเอง ผลบุญที่ทำแล้วชีวิตจะดี – ในข้อแรกบุญที่ทำเกิดจากการให้ทาน...
" ผู้หญิงมีบุญ " ส่งผล มีวาสนาที่ดี มีเงินใช้ มีทรัพย์สิน คุณอาจไม่เคยรู้ หลาย ๆ คนคงอาจยังไม่รู้ว่า ผู้หญิงมีบุญมาก นั้น เป็นอย่างไร ลองต้องมาดู กั น เลย ซึ่งสาวๆ หลายคน อาจจะยังไม่ รู้ ม า ก่อนเเน่   1. อดได้ ทนได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปร ส ภ าพให้เป็น พลังงานเ ข้ ม แข็ง ตามกำลัง ของบุญฤทธิ์  ทำให้ มีความอดทน ที่เป็นหนึ่งเ...
ครั้งหนึ่งในชีวิต ไม่คิดว่าจะได้เจอ จากนี้ไปโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เรื่องจริงที่ต้องบัน ทึ กไ ว้ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ทำให้เราเห็นภาพ ไ ด้ชัดเจนมาก เมื่อผู้ใช้เฟส บุ๊ ค ชื่อว่า เก็ต พัฒน์รดิศ ได้โพสต์ร ะ บุ ข้ อความว่า  โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ตลอดชีวิ ต ตั้ งแต่เกิดมา อะไรที่ไม่เคยเห็น ไม่เคยเจอ ก็ได้เจอ ได้เห็น กันในคร า ว นี้แหละ  ปีที่ไม่มีสงกรานต์ ไม่มีเช็งเ ม้ ง เครื่องบินหยุดบิน เกือบหมด 7-11...
ถึงลู กสาวจะบวชให้พ่อแม่ไ ม่ได้ แต่ไม่ได้หมายึวามว่าจะพาพ่อแม่ขึ้นส วร รค์ ไม่ได้ ทำได้อย่างไร   พ ร ะอาจารย์มีคำตอบ "ถ้าหากการบ ว ช คือการสร้างกุศ ล เ พื่อให้พ่อแม่ได้ขึ้ น สว รร ค์ ถ้าเช่นนั้น ลู กสา ว บ วชไ ม่ได้ ก็ไ ม่สามารถสร้างกุศ ล ใ ห้ พ่อแม่ขึ้นสวร รค์ได้สิ"   พ ร ะอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ตอบ "สร้างได้สิ เพราะสวรรค์ หมายถึง ความไ...
  1. แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพรามณ์หรือบวชพระ อย่ างน้อย 9 วันขึ้นไป อานิสงส์ - ได้ตอบแทนคุณ พ่อแม่อย่ างเต็มที่ - ผ่อนปรนหนี้ กรร มอุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรร มนายเวร - สร้างปัจจัย ไปสู่นิพพานในภพต่อๆไป ได้เกิดมา อยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนา จิตเป็นกุศล 2. บริจาคเลือ ดหรือร่างกาย อานิสงส์ - ผิวพรรณ ผ่องใส สุ ขภา พแข็ง แรง ช่วยต่ออายุ - ต่อไปจะมีผู้ คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ย าก เทพยดาปกปัก รักษา - ได้เกิดมามี ร่างกายที่งดงามในภพหน้า ส่วนภพนี้ก็ จะมีราศีผุดผ่อง 3. ปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อย สัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆ อานิสงส์ - ช่วย...
ทำบุญให้ท าน 5 อย่ าง นี้ ที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาท แต่กลับได้บุ ญใหญ่มหาศา ล ท า นที่แป ลว่า การให้ การแ บ่ งปัน การเ สี ยส ละ การเอื้ อเฟื้ อ หม ายถึงการให้ท านด้ว ยจิต ใจที่ดีงาม มุ่งเพื่ อบู ชาพ ร ะคุณ  เช่นที่ให้แก่บิ ด า มารดา ถวายแก่พ ระส...
ห ล ว งปู่ดู่ มาบอกทางบุญ เวลาไปทำบุ ญ ให้อธิ ษฐานแ บบนี้ จะสมหวัง ในการตั้งจิตอธิ ษฐานแ บ บนี้มักพบเห็นกัน มากในสั งค มปัจจุบัน แต่ละคนก็จะมีค ว า มเชื่อในสิ่งศั กดิ์ สิ ท ธิ์ที่แ ต กต่างกันออ กไป  ซึ่งการอธิ ษฐ านกับสิ่งศั กดิ์ สิ ท ธิ์นั้นจุดป ร ะ สงค์ก็เพื่อเป็นการขอให้สิ่งศั กดิ์ สิ...
อย ากรู้ว่าใครที่คุณจะพึ่ งได้ในอนาคต ลอ งเลือ กต้นไม้สักต้นสิ หลายคนลองเล่นแล้วค่อนข้างจะแม่นจริง มาเล่นดูนะ โดยเราจะมีภาพต้นไม้ให้เลือก 4 ภาพ คุณชอบภาพต้นไหนมากที่สุด ก็เลือกภาพนั้นเลยแบบไม่ต้องคิดเยอะ และห้ามแอบไป อ่ า นเฉลยคำทำนายก่อนนะ เพราะจะทำให้ไม่แม่น ถ้าพร้อมแล้วลองดูภาพด้าน ล่ า ง นี้ได้เลย เลือกภาพที่ 1 จะแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ใส่ใจครอบครัวเสมอ สำคัญสุดคือครอบครัวมาก่อน เพราะว่าคนที่คุณจะพึ่งได้มากที่สุด เวลามีปั ญหาก็คือคนในบ้านนี่เอง ฉะนั้นก็จงดูแลพวกให้ดี ไม่ว่าจะมีปั ญหาหนัก ไหนพวกเขาก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณ คุณนั้นมีคว ามเชื่ටมั่นในตนเองสูง ชีวิตจะเปลี่ยนไปตามความชอบ และคุณจะเ บื่ อง่ายกับอะไรที่จำเจ คุณมีฝันที่ยิ่งใหญ่ แถมยังทำมันสำเร็จ อี ก ด้ ว ย ตอนแรกอาจจะต้องลำบากหน่อยแต่ก็ ผ่ า น...
ตำราพรหมชาติ เสริมสิริมงคล ผู้หญิงนับเวียนซ้าย ผู้ชายนับเวียนขวา เรื่องของการเสริม สิริมงคล ในชีวิตนั้น ถือได้ว่าเป็นอี ก ห นึ่งความเชื่อส่วนบุคคล วันนี้เราจึงได้นำเคล็ดดี ๆ  จาก ตํารา พรหมชาติ มาให้ได้ดูกัน ไม่ว่าคุณจะเป็น ชาย หรือหญิงก็ตาม ถ้าอย ากทร า บ ว่าในระยะปีนี้ โช คชะตาจะ ต กที่ใด  จะดีหรือว่าไ ม่ดีอย่างไร แนะนำว่ า ใ ห้ท่านถือ หลัก ทำนาย ตามห้วงระยะปีที่ ตกนั้ น   ถ้าหากเป็นชาย เริ่มต้นนับอายุ จากเจดีย์...
ศาสนาพุทธเท่านั้น ที่มี คำสอน ทั้ง 19 อย่ างนี้ ที่ไม่สามารถพบจากศาสนาอื่นได้ 1. กฎแห่งกรร มของทุกสรรพสัตว์ เป็นตัวอธิบายว่า เหตุใดคนถึงเกิดมาแต กต่างกัน กฎแห่ง ก ร ร ม เป็นตัวอธิบายถึงภพภูมิที่สัตว์พากันไปเกิด 2. พระพุทธศาสนา เน้นให้แผ่เมตตากรุณาไปยังสรรพสัตว์ ทุกภพภูมิ ทรงสอนให้ละจากการประพฤติ ชั่ ว ทั้งปวง คือ อ กุ ศ ล ก ร ร ม บท ๑๐ และให้ประพฤติปฏิบัติแต่ กุ ศ...
error: Content is protected !!