สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุกเสก ปาฏิหาริย์ "ชาย ผ้า ถุ ง ของแม่" หา ก จ ะ กล่าวถึงพ ร ะในบ้าน พ่อกับแม่ นี่แหละ คือ สิ่งที่ ศัก ดิ์ สิท ธิ์มาก สำหรับลูกๆ เพราะท่าน คือ ผู้ประ เสริ ฐ ผู้ยอดเยี่ยม ทำทุกอย่าง ด้วยด ว งใจ  ที่มีแต่ความรัก อันเปี่ยมล้น เหมาะแก่การ ที่เราที่จะ ยกมือขึ้นไห ว้ บูช...
สวดทวงหนี้ ได้แน่นอน พระคาถาอีกาวิดน้ำ ต้อ งเ จอ พระ คาถ าท วง หนี้ ตามหา ขอ ง หาย ได้คื น ชั วร์ เพื่อนคน ไห น ญาติพี่น้องคนไหนชอบยืมเงิน พอถึงเ วลาที่ จะคื นก็ไม่คืน ชอบหนีหน้า ชอบปิดมื อถือ ไม่รับ โท รศัพท์ ส่ง ไลน์ ไปก็ไ ม่ต อบ ในวันนี้เรามีพ ระคา ถา ทวง...
ดว งของคนเกิด 7 วัน ท่านใดมีโชคการเงินมาก ท่านใดความรักมีมือที่สาม เกิดวันพุธ ควรมีความรอบคอบในการใช้จ่าย รายจ่ายส่วนมากจะเป็นเรื่องเพ ศตรงข้าม การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ ทรัพย์สินเงินทองที่เก็บออมไว้มักต้องถูกนำออกมาใช้ จะได้หุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานที่ดี ผู้ใหญ่ให้ลาภ มีความเห็นขัดแย้งกับคนใกล้ชิด ระวั งเรื่องอาหารการกิน ได้อยู่ท่ามกลางคนมีความรู้ จะพูดจาอะไรมักมีคนเข้าใจผิ ด เกิดวันพฤหัสบดี การงานประสบความสำเร็จ มีผลงานนำมาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ มีการเดินทางเร่งด่วน มีงานที่จะต้องทำให้เรียบร้อยภายใต้เวลาที่จำกัด จะได้พบเพื่อนเก่าในอดีต ควรรักษาผลงานเก่าๆ เอาไว้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามคำพูดของเพื่อน การงานจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นมีลาภที่คนให้ด้วยความศรัทธา คนทางไกลมาหาเพื่อขอความช่วย เหลือ จะได้แสดงความรู้ความสามารถ การงานดำเนินไปได้ด้วยดี เกิดวันศุกร์ การบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินที่ดีทำให้มีเงินทองไหลมาเทมา มีโอกาสได้ช่วยบุคคลอื่นบ้ าง ไม่ควรให้ใครยืมเงินโดยไม่มีหลักประกันที่มั่นคง การใช้จ่ายควรประหยัดและเก็บออมไว้บ้ าง จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานด้วยดี การงานมีลู่ทางแจ่มใส จะได้รับของมีค่าโดยไม่คาดฝัน เกิดวันเสา ร์ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ...
พ ญ านาคท่านให้โชคผู้ที่เกิ ด 4 วันนี้ ให้รับโชคใหญ่ ได้เงินเข้า ก ร ะ เป๋า ในต้นเดือน วันพุธ คนวันนี้จะเป็นคนที่มีม นุ ษย์สัมพันธ์ดีสุด เจรจาต่อรองเก่ง วาทศีลป์เป็นเลิศจนผู้คนต้องยอมรับ เหมาะที่จะทำเกี่ยวกับการค้าข าย ทำธุรกิจ ฉ ล า ด แต่ความจำไม่ดีเอาเสี ยเลย ลืมอะไรง่ายดายมาก ความรู้เยอะ อ่ านใ จคนเก่งมาก แต่เก็ บ เ งิ น ไม่ค่อยอยู่เพราะสิ่งเร้ ามันเยอะ แต่ก็ช่วงนี้ก็เป็นด วงดีรับทรัพย์ของผู้ที่เกิดวันพุธ ถ้าเก็...
ท่านใดตำแหน่งการงานสูงขึ้น ท่านใดมีโชคดาวการเงิน ธนู วันนี้ท่านมีความกังวลใจกับเรื่องที่อยู่ห่ างไกล ซึ่งความจริงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านยุ่งย ากได้เลย การที่ท่านถูกนิน ท าต่างๆ แก่ท่านนั้น จะกลับเป็นผลดีในไม่ช้า ได้ลาภเป็นพืชผักที่อยู่ในดินและพืชผลต่างๆ ผู้มีชื่อเสี ยงและความดีเด่นต่างๆ จะไปมาหาสู่ มังกร วันนี้ท่านได้รับข่าวว่าจะมีโชคดีอย่ างนั้นอย่ างนี้ ดาวแห่งโชคลาภยังโคจรอยู่ในเรือนอริ ท่านต้องรอคอยไปสักหน่อย แต่ลาภลอยและลาภที่เกิดขึ้นจากงานอดิเรกยังมีมากมาย สัตว์เลี้ยงเล็กๆ จะเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้ านท่าน ญาติมิตรที่เป็นผู้ใหญ่จะแนะนำความก้าวหน้าให้แก่ท่าน กุมภ์ วันนี้ท่านทำงานด้วยความตั้งใจอย่ างเต็มที่ มีผู้ชักนำท่านให้หยุดงานไปเที่ยวในที่ต่างๆ ซึ่งไม่ถูกกับนิสัยใจคอของท่าน จะมีญาติมิตรที่ดื่ มไปมาหาสู่ ทำความเดื อด ร้ อ นให้แก่ท่าน จะดุบริวารที่เป็นคนใกล้ชิด ผู้ที่ถูกลงโ ท ษจะเสี ยใจและเดินทางออกไปจากท่าน ได้ลาภลอยจากงานอดิเรก มีน วันนี้ท่านรู้เรื่องราวต่างๆ...
มีคนพาโชคให ญ่มาให้ จะได้ “จับเงินล้าน” กลายเป็ นเศรษฐี รว ยย าวยันปีหน้าไปกับ 5 ร าศีนี้ ​สำหรับค​นที่เกิดใ​น 5 ร า​ศีโคตรเฮ​งนี้​จากที่เคยลำบากในครึ่งแรกข​อ​งปี 62 จะได้รับ​ทราบว่าใ​นครึ่งปีห​ลังนี้ 5 ร าศีที่จะไ​ด้​รับทรั​พย์​มีโช​ค​ที่จะโชค​ดีรั​บทรัพย์แบบย า​วตั้งแ​ต่ครึ่ง​ปีหลัง 62 – ปี 63 มี​ดัง​นี้ ร าศีเ​มษ ​สำหรับ​คนที่เกิดในร าศีนี้ไม่​ค่​อยดีเท่าไหร่​มาตั้​งแต่ปี​ที่แล้​วย่า​งเ​ข้าปีให​ม่ 2562 เ รื่ อ ​งร้ า ยที่เข้า​มา​พอได้ค​ลี่คลายไ​ปบ้า​งแ​ต่ก็ยัง​มีเ รื่ อ ​งใ​ห้กลุ้มใ​จอีกมากในใจแต่มักไม่ก​ล้าจะ​บอกกั​บใค​รมั​กเ​ก็​บไว้ใ​นใจคนเดีย​วทั้งเ รื่ อ งค​วา​มมั่น​คงในชี​วิตที่​ยังไ​ม่แน่ไม่น​อน ​ง า...
แนะนำเผยหลวงปู่แสง ใช้ชีวิตสมถะ เรียบง่าย เกจิผู้หยั่งรู้อายุ 108ปี เปิดประวัติหลวงปู่แสง ผู้มีวิชาหยั่งรู้ พระชาย นันทโส อายุ 64 ปี ลูกศิษย์หลวงปู่ เผยว่า หลวงปู่แสง ท่านเกิดเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2454 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นพระเกจิรูปหนึ่งในภาคอีสาน ที่ยังดำรงชีวิตอย่ างสมถะ หลังบวชเณรหน้าไฟให้คุณตาตอน 7 ขวบ ที่วัดศรีสำราญจิต เจ้าอาวาสวัดขณะนั้นไม่ยอมให้สึก ก่อนเล่าเรียนนักธรรมตรี โท-เอก จนสำเร็จในยุคที่ผู้ก่อการ ร้ า ย คอมมิวนิสต์ชุกชุม ก่อนเดินธุดงค์ไปที่ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด วกมาที่ อ.เขมราฐ...
ท่านใดจะมีคนรักนำโชคลาภมาให้ ท่านใดจะโสดไร้คู่ มาดูโชค 12 ปีเกิด พิจิก วันนี้ท่านจะมีความคิดอยู่ในใจว่าคำบอกเล่าที่มีผู้บอกกล่าวมักเป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้เสี ยทีเดียว แต่ความจริงแล้วยังมีความจริงเป็นอันมากที่จะนำมาเปิดเผยสู่ท่าน รวมถึงผลประโยชน์รายได้ต่างๆมากด้วย ผลประโยชน์รายได้ที่เกิดจากรายได้ทางการเกษตรที่ปลูกไว้ไม่เสี ยเปล่า ธนู วันนี้ท่านจะได้สายสร้อยคอ แหวน และเครื่องประดับต่างๆ ที่ขะมุกขะมอมเพราะจมดินจมโคลนมานาน การได้รับเครื่องหมายของการมีลาภ หมายถึงการนำลาภใหญ่มาสู่ชีวิตของท่าน การนำเรื่องราวเหล่านี้เล่าสู่กันฟังอาจนำภัยมาสู่ชีวิตของท่านก็ได้ โปรดอยู่ในความสงบดีกว่า มังกร วันนี้ท่านจะทำงานหนักและเหน็ดเหนื่อยมาก แม้กระนั้นก็ไม่ยอมพักผ่อนหรือหยุดงานตามที่ควรจะเป็น ส่วนมากเป็นงานที่ทำแข่งขันกันระหว่างเพื่อนๆ ที่อยู่ต่อหน้าต่อตาผู้ใหญ่ การงานจะทุ่มเทกันอย่ างเต็มที่ ในสังคมของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงกันเล็กๆ น้อยๆ เช่น มีร้านอาหารเปิดใหม่ และมีผลกระทบต่อการงานของท่านโดยเฉพาะ กุมภ์ วันนี้ท่านมีอารมณ์ดีจิตใจเยือกเย็นได้รับผลดีจากญาติมิตรและผู้ร่วมงาน ถ้ามีการเดินทางไกลก็ได้รับความสะดวกราบรื่นและปลอดภัย แต่สถานการณ์ระหว่างท่านและผู้ร่วมงาน หุ้นส่วนไม่ราบรื่น การเงินรายจ่ายมากหาสาเหตุไม่พบหรือแม้จะพบก็เป็นการลูบหน้าปะจมูก มีน วันนี้ท่านใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ างกะทันหัน เช่น การล้มเลิกของเรื่องหนึ่ งไปสู่การเริ่มต้นในเรื่องหนึ่ ง อย่ างเช่น การมีโทรศัพท์มือถือ...
ผู้ที่เกิดปีชวด ควรจัดตั้งรูปง่วนป้อ เป็นเงินแท่งหรือทองแท่งสมัยโบราณ สองข้างนูนขึ้นมา หันไปทางทิศเหนือ ของมงคลบนโต๊ะทำงาน ปีมะโรง ผู้ที่เกิดปีมะเส็ง ควรจัดตั้งปลาหลีฮื้อหรือปลาคาร์ปจีนหันทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นตำแหน่งทิศมงคลของปีนี้ ปลาหลีฮื้อทะย านข้ามประตูมังกร หมายถึงหลังจากกระโจนข้ามสายนํ้าเชี่ยว จะไขว่คว้าความสำเร็จมาครอง ของมงคลบนโต๊ะทำงาน ปีมะเส็ง ผู้ที่เกิดปีมะเมีย ควรจัดตั้งรูปกวาง หันไปทางทิศใต้ ซึ่งเป็นทิศมงคลของปีนี้ จะช่วยให้ท่านปลอดจากโร คภัย ของมงคลบนโต๊ะทำงาน ปีมะเมีย ผู้ที่เกิดปีมะแม ควรจัดตั้งรูปหมู หันทางทิศเหนือซึ่งเป็นตำแหน่งมงคลที่สุดของปีนี้จะช่วยให้เพิ่มทรัพย์ ของมงคลบนโต๊ะทำงาน ปีมะแม ผู้ที่เกิดปีวอก ควรจัดตั้งรูปมังกรหันไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศมงคล และ เป็นทิศแห่งโชคลาภในปีนี้ ของมงคลบนโต๊ะทำงาน ปีวอก ผู้ที่เกิดปีระกา ควรจัดตั้งคางคกคาบเหรียญหันทางทิศใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสองทิศมงคลของปีนี้ คางคกมีพลังธาตุวิเศษในตัวสามารถกวักทรัพย์รับสมบัติ ทั้งป้องกันมิให้สิ่งชั่วร้า ยกล้ำกรา ย ของมงคลบนโต๊ะทำงาน ปีระกา ผู้ที่เกิดปีจอ ควรจัดตั้งรูปม้า หันไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศมงคลที่สุดของปีนี้ เพื่อช่วยเสริมดว ง...
ก ร รมของคนต อแ ห ล คนที่ชอบนิ น ท าว่าร้ า ยผู้อื่น เราควรนิ่งไว้ ก ร รมจากคำพูด เ รื่ อ งเล็ก ที่ใคร ก็ทำได้ ใครพูดดี ก็จะเกิดผลดี แก่ตัว ส่วนใครพูดชั่ ว ก็จะมีแต่เ รื่ อ งชั่ ว เข้ามาในชีวิต ทั้งนี้คนที่ชอบพูดไม่ดี ชอบโ กห กนิ น ท าว่าร้ า...
error: Content is protected !!