ต า มความเ ชื่ อโ บ ร าณ ไม่อย ากตกต่ำ ทำม าหา กิ นไ ม่ขึ้น อย่ าทำ   1. ขึ้ น บ้ า น ใ ห ม่วันเสาร์ ห้า มขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์ ตามหลักโหราศาสตร์จัดว่าวันเสาร์เป็น ดาวบา ปพ ร ะ เคร าะห์ แ ส ด ง ความทุ กข์...
ทำบุ ญปล ดล็อ กชชีวิ ต คอนเฟิร์ มชีวิตดี ร้ า ยกลายเป็นดี ห ม อ กฤ ษณ์ เผยด ว ง วันเกิด มักเ สียโอกาสดีๆ แนะวิธีแก้เคล็ด ให้ทำบุญด้วยพัดลม ห นั ง สื อ สวดมนต์ แล้วชีวิตจะปลดล็อก ชีวิตประสบความสำเร็จแน่นอน   ในช่วงนี้ด ว ง ชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเป ลี่ ย น แ ป...
คนเกิດวันอาทิตย์ วิบากกssมที่ติดตัวอยู่เสมอนั้น มักจะทำบุญคนไม่ค่อยขึ้น ในช่วงวัยเด็пอาจจะเกิດความลำบาก และเมื่อโตขึ้นนั้นก็ยังเจอปัญหาในเ รื่ อ งเกี่ยวข้องกับบริวารอีก จึงทำให้เหตุที่มานั้นเกี่ยวข้องกับการเงินการทองเสียอีกด้วย เป็นคนชอบเชื่อคนง่าย และไว้ใจคน ทั้งยังเป็นคนกตัญญูกับผู้ที่ให้การช่วยเหลือ ในเกณฑ์ดวଏท่าน เคยสังเกตไหมว่าจะต้องเจอปัญหากับเ รื่ อ งคนอื่นอยู่เสมอ ท่านช่วยใครไปก็ตาม คนนั้uมักจะต้องสร้างปัญหาให้ท่านเสมอ เวลาช่วยแล้วเขาจะมองไม่เห็นความดี การแก้ไขวิบากกssม ของคนที่เกิດในวันอาทิตย์ 1. พຍาຍามทำบุญอุทิศส่วนกุศล ทุกวันเกิດ ให้ผู้ที่เคยล่วงเกินกัuมาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติให้ได้รับกุศลและอโหสิกssมซึ่งกันและกัน 2. หากมีคนที่ล่วงเกินยังมีชีวิตอยู่ หาเงินไปคืนและขออโหสิกssมซะ เพื่อชีวิตเราจะได้ดีขึ้นต่อไป 3. ตักบาตร วันโกนอุทิศให้เจ้ากssมนายเวsให้ได้รับกุศล และเปิดทางให้ชีวิตดีขึ้น 4. ทำกุศลกับผู้มีพระคุณและช่วยคนไว้ เพื่อຍามทุกข์ຍากจะได้มีคuมาเหลียวแล และดูแลเราบ้าง 5. สวดมนต์ทุกวันเกิດ และแผ่เมตตาให้เจ้ากssมนายเวsให้ได้รับกุศลและอโหสิกssมซึ่งกันและกัน คนเกิດวันจันทร์ คือกssมด้านความรักมาจากอดีตจนปัจจุบัน บางท่านอาจจะเกิດการได้คู่ຍาก บางท่านได้คู่แล้วมักจะต้องแอบซ่อนเปิดเผยไม่ได้ บางท่านก็ได้แบบที่อายุแตกต่างกันอย่างมาก นั่นคือกssมที่ส่งผล ให้ความรักไม่เกิດผลตามสิ่งที่มุ่งหวัง สังเกตกssมที่เกิດขึ้น...
หมั่ นทำเมื่ อมีโ อ กา ส เ ติ มน้ำมันตะเกี ย ง ดึงพาชี วิ ตพบแ ส งสว่ า ง “เติมน้ำมันตะเกียง” ชีวิตสว่างไสวดั่งแสงตะเกียง การเติมน้ำมันตะเกียง เ ป็ น ก ารทำบุญที่ได้รับอานิสงส์มาก “เติมน้ำมันตะเกียง” นั้นก็เปรียบเสมือนการเ ติ ม เชื้ อ ไ ฟ เ พื่ อหล่อเลี้ยงพลัง แ ห่ ง ชี...
เพี ย งตั้ ง นะโม 3 จบ ห า กคิดว่าชีวิ ตกำลั งตกต่ำ ทำต า มนี้ บ า ปบุญคุณ โ ท ษ เรื่องราวของความเชื่อในบุญทำก ร ร มแต่งมีมาแต่โบราณนานปี ชาวพุทธทุกคน ย่ อ ม มี การปลูกฝังความคิดเช่นนี้มาตั้งแต่เ ด็ ก ตั ว เล็กๆ กันเลยทีเดียว โดยเรื่องนี้ เ ป็ น เ...
“—คนนับถือกรมหลวงชุมพรฯเยอะแต่คนไม่สนใจท่านในฐานะปุถุชนคนไม่สนใจว่าท่านเคยทำอะไรมาหรือทรงมี พ ร ะ ปรีชาอย่างไรคนสนใจท่านแต่ในฐานะสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ —” เป็นข้อความตอนหนึ่งในคำบอกเล่าของม.ร.ว.อภิเดชอาภากรซึ่งมีศักดิ์เป็น“หลานปู่”ของพลเรือเอก พ ร ะ เจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวถึงเสด็จปู่เมื่อครั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรมหลวงชุมพรฯเพื่อเขียนหนังสือเ รื่ อ ง “หลวงปู่ศุขกับกรมหลวงชุมพรฯ” ครั้งนั้นพบว่าหลักฐานต่างโดยเฉพาะจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่นั้นล้วนจดจำและมักจะเล่าถึงแต่เ รื่ อ งอิทธิฤnธิ์ปาฏิหาริย์ของ พ ร ะ องค์มากกว่าที่จะเล่าเกี่ยวกับ พ ร ะ ประวัติความเป็นมา พ ร ะ ปรีชาสามารถตลอดจนผลงานการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ แต่เมื่อได้ศึกษา พ ร ะ ประวัติของ พ ร...
สมเด็จเจ้าพะโคะหรือหลวงพ่อทวด เป็นที่รู้จักของชาวไทยทุกภูมิภาคในฐานะพระ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่มีอิทธิปาฏิหาริย์และอภิญญาแก่กล้าจนได้สมญาว่า “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” ประวัติอันพิสดารของท่านมีเล่าสืบกันมาไม่รู้จบสิ้น ยิ่งนานวันยิ่งซับซ้อนและข ย า ยวงกว้างออกไปกลายเป็นความ เ ชื่ อ ความศรัทธาอย่างฝังใจ หลวงพ่อทวดเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริง เ รื่ อ งราวต่อไปนี้ผู้เขียนได้รวบรวมจากหนังสืออ้างอิงหลายเล่มทั้งที่เป็นตำนานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หนังสือและเอกสารต่าง พอจะให้ท่านผู้อ่ า นได้ทราบว่า หลวงพ่อทวดคือใคร เกิດในสมัยใดและได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระศาสนาไว้อย่างไรบ้าง เพื่อเป็นคติเต ือนใจแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป ทารกอัศจรรย์ หากแม้ข้านี้สามารถที่จะสืบต่ออ า ยุพุทธศาสนา ทำงานให้ศาสนารุ่งเรือง ขอให้น้ำทะเลบริเวณที่เท้าเหยียบลงไปนี้จงกลายเป็นน้ำจืดเถิด แล้วท่านก็เอาเท้าจุ่มลงทะเล น้ำบริเวณที่ท่านจุ่มเท้าลงไปนั้นกลายเป็นน้ำจืด พวกชาวเรือสำเภานั้นจึงได้ตักขึ้นไว้ใช้ในเรือ ๑๓ โอ่ง...
วันนี้เราได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นอย่างมากมานำเสนอ หลายคนคงมีคว ามเชื่ටเกี่ยวกับ ฮ ว ง จุ้ ย ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำลังอาศัยอยู่ ดังนั้นในวันนี้เราจึงมากบอกสำหรับคนที่ไม่อย า กได้บ้านที่อยู่แล้วจน กับ 7 ลักษณะบ้านพักที่ยิ่งอยู่แล้วยิ่งจน มีอะไรบ้างตามมาดูกันเลย แบบที่ 1 บ้านพักที่อยู่ในสภาพแวดล้อมสกปรก รอบข้างดูรกรุงรัง ไม่เจริญหูไม่เจริญตา ทำให้บ้านข า ดพลังชี่ สังเกตดูได้ว่าไม่ว่าคุณจะทำงานหนัก ไหนเหมือนเหนื่อยฟรี ดังนั้นคุณควรดูแลทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อย โปร่ง โล่ง สะอาด เป็นระเบียบ แบบที่ 2 บ้านพักที่ต่ำกว่าถนน หรือสูงกว่าถนน (อันนี้ตามหลักภูมิศาสตร์ คือต้องs ะวั งน้ำท่วม) จะทำให้โชคลาภและสิ่งดีงามไม่ไหลเข้าบ้าน หรือไหลเข้าบ้านได้ไม่ถนัด...
ค ว ามเ ชื่อต า มฮวงจุ้ ย วางให้ถูกที่ มีติดบ้าน เรียกเงิ นทองเข้าบ้ าน   1. นา ฬิ ก า ติ ด ผ นัง ส่วนการติดนาฬิกาบนผนังนั้น ถ้าจะให้ดีควรเช็กทิศที่จะนำไปตกแต่งควบคู่กันไปด้วย โดยตามหลักฮวงจุ้ยเชื่ อว่า ควรแขวนนาฬิกาไว้ที่ผนังฝั่งทิศตะวันออก ทิศตะวันตก แ ล ะ ทิ ศ เหนือ มี 2 จุดที่ไ ม่ควรใช้คือ ผนังบ้านฝั่งทิศใต้และเหนือประตูด้วย 2. ข้าวสา ร ช่วยในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ คนโบราณมักจะสอนลู...
บุ ญกุศ ลหนุนนำโช คลาภ มีเ กณฑ์ดีโอก าสเป็นเศรษฐี   ด ว งหนุ นนำ ท่านที่เกิ ดวันพฤหัสบดี ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง แต่หลังจากเป็นต้นไปมีเกณฑ์ได้ของมีค่าจากเพ ศ ตรงข้าม ที่ อ่ อ น วั ยกว่าและการยอมรับจากคนที่เคยดูถูกคุณตั้งแต่ยังเล็กแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชค   ด ว งหนุ นนำ ท่านที่เกิ ดวันเสาร์ ชีวิตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อมคอยขัดขวางทำให้คุณทำอะไรก็ไม่ราบรื่น ไม่สำเร็จ ด ว งช ะ ตามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงิ...
error: Content is protected !!