ต่ อใ ห้ทำบุ ญทำท า น ตั ก บ า ตร ม า เป็ น พั น ครั้ ง ไม่เท่ า ทำดีกับพ่อแม่เพี ย ง ค รั้ ง เ ดี ย ว หล า ยค น มักเข้ า ใจว่ า ก...
ไม่หมิ่ น เงิ น น้อ ย ใจสู้ข า ย ส้ มตำจ น ส่งลู กเ รี ย น จบป.ตรี มีค น เคยพูดเอ า ไว้ว่ า พ่อแม่บ า งค น เรีย น จบแค่ ป.4 แต่ส า ม า ร ถส่งลูกสองส า มค...
1. มั่นใจในตัวเอง เพราะความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญที่ช่ว ยให้เราประส บความสำเร็จได้ สำหรับใครที่เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองก็ต้องพย าย ามปรับเปลี่ยนความคิดเสี ยใหม่ ค่อยๆ เพิ่มความเชื่ อมั่นในตัวเองว่าเรามีความรู้คว ามสามา รถมากพอจะทำสิ่งต่างๆ 2. คิดบวก แม้ชีวิตจะไม่เป็นอย่างที่หวัง 100% หรืออาจมีอุปสร รคปัญหาเข้ามาให้เราต้องตามแก้ แต่หากเรารู้จักมองโลกในแง่ดี โดยอยู่บนพื้นฐานความเป็น จริง ก็จะมองพวก นี้เป็นเรื่องปกติและใช้ชีวิตได้อย่าง มีความสุขมากขึ้น 3. กระ ตุ้นตัวเอง ใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นและพย าย าม m o t i v a t e ตัวเอง พัฒนาความรู้ความสา มารถที่มีให้ดียิ่งขึ้นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 4. ทักษ ะด้านการพูด แม้ชีวิตประจำวันของเราอาจจะไม่ต้องใช้สกิ ลการพูดมาก เช่น พนักงานขาย พ...
อี กไม่กี่ปีข้างห น้ า หุ่นย นต์จะมาแทนที่ หากคนเหล่ านี้ยังไม่เปลี่ยนนิสั ยการทำงาน   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ตลาดแรง ง า น ไทยมีแนวโน้มการปรับค่าแรงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหก ร รม ที่มีราคาถูกลง ทำให้แรง ง า น ไทยมีโอกาสที่จะถูกหุ่นยนต์แทนที่ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า   ทั้งนี้ พบว่าในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา ไทยเริ่มมีการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหก ร รม เพิ่มขึ้น และใช้หุ่นยนต์มากเป็นอันดับ...
วาสนามี ไหนจง พอใจใน ว า ส น า ของตัวเอง จงพอใจใน วาสนา ของตัวเอง จาก หลวงตามหาบัวนับว่าเป็นบุญวาสนาที่ คน อ ย่ า ง เราได้เกิ ดมาในทางกลาง พุ ท ธ ศ า ส น าและยังได้นับถือปฏิบัติ ตามแนวทางนนี้ ยังมีช่องทางมีความ หวังที่จะไปตางทางของ พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า จนกระทั่งถึงความสำหวังสมบูรณ์ได้ เพราะการปฏิบัติตาม ศ า ส น...
พื้นฐานการใช้ชีวิต ให้มีเงินเหลือมาก เรื่องเช่นนี้นะ มันอาจจะทำย ากในช่วงแรก ๆ และที่สำคัญเลยคือต้องมีวินัย หากเรามีวินัยแล้ว อะไรก็ไม่ย ากเกินที่จะทำหรอกนะ 1. อย่าหมุนเงิน แล้วสร้ างหนี้ ไม่ต้องไปหาเงินจากแหล่ งอื่น เพื่อมาหมุนไปเรื่อย ๆ และไม่ต้องสร้างภาระใหม่ให้ตัวเอง เพราะมันจะไม่จบไม่สิ้น ต้องดิ้ นรนหาเงินมาเพื่อหมุนตลอด ไม่รู้จบสักที ฉะนั้น พย าย ามประหยัด และอย่าสร้างหนี้เพิ่ม 2. การใช้เงิน ต้องรู้ขี ด จำกั ด นิสัยที่ทุกคนควรฝึกไว้ ก็คือการจำกั ดการใช้เงินในแต่ละเดือนนั่นเอง หรืออาจจะจำกั ดว่า วันนี้สามารถใช้เงินได้แค่ไหน ห้ ามให้ในกระเป๋ามีเงินมากกว่า จำนวนที่กำหนดไว้ เพราะนั่น เป็นการบังคับตัวเอง ไม่ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือย เพราะเรากำลังจำกั ด...
ไม่มีที่ไ ห นเหมื อ น โ บ สถ์เ ดี ยวของโ ล ก ที่แสนจะส ว ยส ะดุ ด ต า วัดหญ้าปล้อง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ฐานโยนิที่วัดหญ้าปล้องได้ถูกค้นพบที่เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ร้างในตำบลดอนตะโก มีแต่ซากอิฐโบราณ และมีร่องรอยของการสร้างวัดขึ้น แต่ต่อมาได้ ก ล าย เป็นวัดร้างในป่ารก มีชาวบ้านไปพบฐานโยนิที่สร้างด้วยหินศิลาภูเขาโบราณ ช า ว บ้ านจึงได้นำไปไว้ที่วัดหญ้าปล้อง จนถึงบัดนี้ก็ยังอยู่ที่วัดหญ้าปล้อง   โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายไปไว้ในสถานที่อื่น ในสมัยที่พ ร ะ...
ขนมค ร กไร้เสี ย ง แม้ต้ นทุ นชีวิ ตจะไม่เท่าคนอื่ น แต่ก็ไม่ยอ มแพ้ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสู้ชีวิต ของพ่อค้าแม่ค้าคู่หนึ่ง ที่พิการทางด้านการได้ยิน แต่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา เขาได้ขายขนมครกหารายได้เลี้ยงชีพตนเอง โ ด ย ท างเพจ เ ช็ คอิน กินกับสามพราน ได้โพสต์ว่า แ ช ร์ ใ ห้ กำลังใจคนพิการหู แ ต่ ใ จแข็งแกร่ง ถ้าขนมครกพี่แขกใช้ปากเพื่อพูดเล่ น กั...
ให้พ ลั ง งานน้อ ย น้ำฟั กท อ ง ช่ วยเ ผาผ ลาญ มีประโยช น์มาก ฟั กท อ ง 100 กรัม จะให้พลังงาน 20 กิโลแ ค ล อ รี่ เท่านั้น อุ ด มไปด้วยคุณค่าจาก ส า รอาหาร เพื่อสุ ข ภ า พ และความงาม...
เรื่องราวที่คนประสบความสำ เร็จทั้งหลาย จำได้เป็นอย่ างดี คือเรื่องของการเริ่ม ต้น ไม่ว่าจะเป็นนัก ร้องที่ประสบความสำเร็จ เขายังคงจำ เพลงแรกที่เขาร้องออก อัลบั้มครั้งแรกได้เสมอ นักฟุต บอลค่าตัว แพงที่สุดในโลก เขาจะจำ ชื่อทีม ทีมแรกที่เขาลงเล่นให้ได้เสมอ การเดินทางไกลนับหมื่ นลี้ ต้องเริ่มต้นด้วยการก้าวเท้าก้าวแรก การจะทำอะไรให้สำเร็จ ต้องมีการเริ่มต้น และเริ่มลงมือทำ หลายๆคนมีความฝัน แต่ไม่กล้า เริ่มต้น กลัวว่าจะล้มเห ลว กลัวว่าถ้าไม่สำเร็จแล้วจะถูกคนดูห มิ่นดูแคลน เป็นความจริงที่ว่า ไม่มีใครทำอะไรแล้วสำเร็จไปเสี ยทุกครั้ง แต่การได้ลงมือทำ แม้จะไปไม่ถึงฝั่งฝัน แต่ก็ยังได้ระยะทางที่เข้าใกล้ ฝันนั้นมากขึ้น หลายๆคนฝันอย ากเป็นเศรษฐี มีเงินล้าน ก็มัวแต่นั่ง วางแผน และรอต้นปีหรือรอให้ถึงปีใหม่ก่อน เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย ไม่ยอมเริ่ม เก็บ เงินหรือหารายได้ เสริมตั้งแต่วันนี้...
error: Content is protected !!