คนโ สด ต้ อ งไป สถ า นที่ศั กดิ์สิ ทธิ์ ขออ ะไ รมักส มหวั งโด ยเฉพ าะค วามรั ก เมื่ อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันวาเลนไทน์ คนมีคู่อาจจะพากันไปสวีทหวาน แ ต่ สำ หรับคนโสดที่อย า กมีคู่ ไม่ต้องเ สี ย ใจไป ในวันนี้ไ ด้ ร วบรวมส ถ านที่ศักดิ์สิทธิ์ ใ...
ต้องการเป็นเถ้าแก่ ควรมี7 ข้อนี้ติดตัวไว้ ในสังคมการทำธุรกิจทุกวันนีมีการแข่งขันที่สูงมาก งานประจำก็หาย า กแ ถ มยังมีรายได้ไม่พอเพียงกับรายจ่าย การที่ใครสักคนจะก้าวจากลู ก น้ อง ขึ้นเป็นเจ้าของกิจการนั้นต้องอาศัยทักษ ะต่างๆและมุมมองที่ค่อนข้างแต กต่าง และก ล้ าหาญมากกว่าคนทั่วไป ดังนี้ 1 มองการณ์ไกล คนส่วนมากไม่ค่อยมองอะไรให้กว้างไกล มักมองแต่เพียงตรงหน้า ณ วันนี้ ลูกจ้างรายวันส่วนมากได้รับเงินแค่ 300 บาทต่อวัน ลูกจ้างประจำก็สนใจแต่เงินเดือนหลักหมื่น แต่ถ้าเป็นเถ้าแก่จะมองถึงผลตอบแทนจากธุรกิจแบบรายปี เพื่อหาวิธีในการหาเงินหลักล้าน 2 มีวิธีการพูดที่ทำให้ข า ย ข อ งได้ หากคุณไม่มีทักษะในการพูดเพื่อเจรจาขายของก็ย า กที่จะก้าวขึ้นเป็นเถ้าแก่ได้ หรือคุณควรมีหุ้นส่วนหรือคนที่คุณสามารถใช้งานให้ทำหน้าที่แทนได้ เพราะการทำธุรกิจนั้นการติดต่อสื่อส า...
แ ก้ก ร รมให้พ้ นตั ว เ งินท องไม่พ อใช้ เพี ยงหาเห รี ยญมาตั้งจิต ก า ร แ ก้ไขปัญหาหนี้สินเบื้องต้นนั้นใน ส่วนนี้สำคัญมากสำหรับผู้ที่ตกทุกข์ได้ย า ก ก า รเ งิ น ย่ำแย่ในช่วงนี้ ครูบาอาจารย์และแม่ชีได้สอนมา   ข อ อนุ โมทนาบุญก่อน ในการทำบุญนั้นให้เราระลึกไว้เสมอว่าเราจะเพียรทำความดีละเว้นความชั่ว จ ะ ไ ม่ กลับไปทำสิ่งที่ผิ ด พลาดอีกแล้ว ทั้งแม่ชีได้บอกมาว่าหาใครที่เป็นหนี้มากๆ ห ลั...
จำไว้ สิ่งไม่ควรพูดกับพ่อแม่ 5 ข้อสำคัญ บ ท ค ว า มนี้สำหรับผู้ที่ยั งมีโอกาสได้ดูแล เลี้ยงดู และตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราได้อยู่ เพราะอาจมีบางคนที่ไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆให้กับพ่อแม่ของเราเลยจนถึงวันที่สายเกินไป หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ ก็ขอให้ปฏิบัติกับพวกท่านให้ดีที่สุดและจงจำไว้ว่าอ ย่ าได้โ ท ษท่านในเรื่องเหล่านี้ 1 โ ท ษพ่อแม่ว่าทำอะไรชักช้า เมื่อถึงวัยที่พ่อแม่แก่ชรา ก็เหมือนตอนที่เราเป็นเ ด็ กน้อยที่ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองถนัดนัก ซึ่งพ่อแม่คือคนที่คอยยื่นมือเข้ามาช่วยและเลี้ยงดูเรามาตลอด เมื่อวันที่พ่อแม่แก่ตัวลงเรี่ยวแรงน้อยลง เราก็ควรดูแลท่านอย่ างที่ท่านเคยเลี้ยงดูเรามา 2 โ ท ษพ่อแม่เมื่อพวกท่านเ จ็ บ ป่ ว ย โ ร ค ภั ย...
ฝึกเพื่อให้ไม่ทุกข์ ด้วย 8 อย่างนี้ การฝึกจิตใ จของตัวเองไ ม่ให้ฟุ้งซ่าน หลงคิดหมกมุ่นไปกับความทุ กข์ และมีสมาธิและสติอยู่ตลอดเวลานั้น สามารถทำได้ไ ม่ย าก เพียงฝึก 8 ข้ อนี้ รับรองชีวิตคุณจะมีความสุขอีกเยอะ 1. ฝึกให้ตัวเองเสี ยสละ และยอมเสี ยเปรียบ หมายความว่า คนๆหนึ่งยอมเ สียเปรียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องจำเป็น ใครก็ตามที่คิดมากความถูกต้อง คิดมากเรื่องเห ตุผล ไ ม่ยอมเ สียเปรียบอะไรเลย ไ ม่นานนักคนๆ นั้นก็จะสติแ ตก กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไ ร้มีความสุข เพราะต้องต่อสู้กับคนรอบข้างเต็มไปหมดเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเอง 2. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้...
ไม่ว่าใคร ตื่นเช้าลืมตาขึ้นมาก็เพื่อออกทำงานหาเงิน เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว ยังไม่พอนะ ต้องใช้หนี้ที่ตามหลอ กหลอนทุกวี่วัน อย่าได้ถามถึงเรื่องเงินเก็บ เพราะทุกวันนี้หาเงินได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาไปจ่ายหนี้หมด วันนี้ก็ควรต้องแบ่งเงินเก็บไว้ด้วย เพราะผมพบตัวอย่างคนใกล้ตัวผม มีหนี้แต่ไม่มีเงินออม เรื่องมีอยู่ว่า วันนึงลูกชายเพื่อนผม ขับมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถหรูคันหนึ่ง และโชคดีที่เจ้าของรถยนต์เขาเห็นบาดเจ็ บหนักก็เลยไม่เอาเรื่อง แต่ก็ต้องเสี ยค่ารักษากับค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นหมื่น เพื่อนผมเล่าไปก็ร้องไห้ไป เพราะมันทุกข์ใจว่า หนี้เก่ายังใช้เขาไม่หมด แล้วต้องกู้เงินเพิ่มมารักษาลูกอีก ทุกวันนี้ไม่ได้คิดถึงเงินออมเลย หาเงินแทบตา ยเอาไปจ่ายหนี้หมด เมื่อชีวิตนี้เป็นหนี้ไม่จบ และนั่นเป็นจุดเริ่มต้น ทำให้ผมต้องเริ่มคิดใหม่ซะแล้ว ผมเริ่มคิดว่าตัวเอง มองอะไรพลาดไปไหมนะ นอกจากความรับผิ ดชอบ ในเรื่องของการใช้หนี้ แล้วสิ่งที่ผมพลาดคือ ลืมนึกถึงแผนสำรองเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น การเกิดอุบัติเหตุ มันทำให้ผมรู้ว่าคนที่มีหนี้อย่างน้อย ๆ ก็ต้องมีเงินออม ที่เรียกว่า เงินฉุกเฉิน ไว้ด้วย เพราะเงินก้อนนี้สำคัญกับเรา มาถึงตรงนี้หลายคนคงคิดว่า “มันเป็นไปไม่ได้ คนที่ไม่เคยมีหนี้ถึงพูดกันแบบนี้” งั้นเรามาดูวิธีแบ่งเงินใช้หนี้ และมีเงินเก็บแบบง่าย...
ข อ งดี ตามตำร าโ บรา ณ มีติดบ้ านไว้ เสริ มโ ชค เสริ มลาภ   1. รูป ปั้น ช้ าง ช้ า ง เป็นสั ต ว์ฉลาด และมีความแน่วแน่ นี่จึงเป็นอีกสัญลักษณ์ที่ทำ ใ ห้ ค นนิ ย ม แ น ะ นำ ว่ าค ว รวางตุ๊กต าช้างตัวเล็กๆ...
บุ ญทานอั นยิ่ งให ญ่ หมั่ นทำอ ย่ าให้ข า ด สร้ างป า ฏิ ห าริย์ ชีวิ ต   วั ต ถุ ท าน วั ต ถุท า นนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก เอาที่ไม่เดือดร้อน จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้ว ย ใ จ บ ริ สุทธิ์ จ ะ ใ ห้...
ถึงแม้จะรักกันมากเท่าใด เมื่อหมดบุญวาสนาต่อกัน สุดท้ายก็ต้องจากกันไป เมื่อช่วงชีวิตหนึ่ง เราอาจจะได้เจอ คนรักที่ดี กับเราทุกอย่าง แต่ด้วยบุญวาสนา ที่เราไม่ได้เกิดมาคู่กัน เมื่อหมดบุญวาสนา ที่มีต่อกันสุดท้าย เราก็ต้องเดินจากกันไป อยู่ดี วันนี้เรามีบทความมาเตือนใจ คนที่ยังมีความรักที่ดี หมั่นสร้างบุญร่วมกัน ให้มากๆ บางที ความรักก็เหมือนกับ การชดใช้กรร ม ร่วมกัน เพราะใช่ว่าความรัก นั้นจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป บางคู่ แรก ๆ ก็รักกันดี แต่พอมีปัญหา ก็กลายเป็น ไม่ถูกชะตากัน กลายเป็นคู่แค้น คู่ อ า ฆ า ต กันไป ซะอย่างนั้น ทั้ง ๆ ที่เคยรักกัน เพราะเมื่อถึงเวลาบางครั้ง คนเราก็ต้องแยก...
1. ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับภารกิจออมเ งินคือ 90 วัน สาเหตุที่ภารกิจออมเงิ นแต่ละช่วงของคุณโยโกย ามะใช้เวลา 3 เดือน เริ่มจากวันที่เงิ นเดือนออก เพราะว่าระยะเวลาไม่สั้นไป ทำให้สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ และไม่ย าวไป ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายครั้งต่อไปได้ง่ายในระหว่างที่ทำภารกิจนั้น สิ่งที่คุณโยโกย ามะแนะนำให้ทำ เช่น ทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้เรารู้ว่า เราใช้เงิ นไปทำอะไรบ้าง อยู่ในสัดส่วนที่เราต้องการหรือไม่ไม่ใช้บัตรเครดิต เพื่อให้รู้ว่า เรามีปัญห าเรื่องการชักหน้าไม่ถึงหลังหรือไม่ และอาจช่วยให้เราประหยัดเงิ นเนื่องจากการ ต้องคิดไตร่ตรองก่อนเขียนบันทึกสิ่งที่ตนเองนึกคิด 3 บรรทัดทุ กวัน เพื่อให้เข้าใจอ ารมณ์และ ความรู้สึกของตนเองมากขึ้น ลิสต์รายการห นี้สินและจ่ายคืน ฯลฯ 2. สร้างนิสัยการออมเ งิน เมื่อจบ 3 เดือนแล้ว ให้ทบทวนเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ได้ สังเกตพฤติกร รมการใช้เงิ นของเรา โดยดูจากสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายและทำโปรแกรมออมเงิ...
error: Content is protected !!