โ ค รงก ารเ ราช นะ บัตรค นจนรั บสิทธิ์เ ล ย แอปเป๋าตั งรอผ่ า นเก ณฑ์กดยืนยันสิ ท ธิ์ ก ระ ท ร วงการคลัง แจงเงื่อนไขผู้ร่วมโครงการ "เราชนะ" ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com เ พื่ อ รั บเงินช่วยเหลือคนละ 7,000 บาท ในระยะเวลา 2 เดือน ที่สำคัญคือ คุ ณ...
คนล ะ ค รึ่ ง ไม่เ พิ่ มแล้ ว คลั งยืนยั นไม่ขย า ยเปิ ดรอบให ม่แล้ ว น า ยกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การลงทะเบียนคนละครึ่งที่เต็มอย่างรวดเร็ว เ นื่ อ ง จ ากมีคนสนใจมารอลงทะเบียนมากกว่า 3 ล้านคน สูงกว่าสิทธิที่มี 1.34 ล้านคนเป็นเท่าตัว ทำใ ห้ มี ค นผิ...
ต้มไข่ยังไงให้ปอกง่าย ไม่ต้องแกะให้เสี ยเวลา เคล็บลับที่หลายคนมองข้ามไป การต้มไข่อาจดูเป็นเรื่องง่ายๆไม่ว่า ใครก็สามารถต้มได้ แต่ การจะปอกเปลือกให้ไข่ออกมาสวยงามไม่ติดเปลือกหรือเป็นทรงไม่สวยงามก็เป็นปัญหาที่หลายคนต้องเจอ เพราะเวลาที่เปลือกไข่ติดกับไข่เมื่อแกะออกได้ย ากก็จะทำให้ไข่ขาวหลุดออกมาทำให้ไข่ต้มไม่สวย ไม่เป็นฟองกลมใสเหมือนที่เห็ นต ามร้านอาหาร วันนี้เราได้เอาวิธีการต้มไข่แบบง่ายๆ และช่วยให้แกะไข่ออกได้เป็นฟองสวยได้ เริ่มจากการเตรียมไข่ หากเป็นไข่เก่าก็นำมาต้มได้เลยแต่ถ้าเป็นไข่ใหม่ ให้เรานำไปตากแดดก่อนประมาณ 1 ชั่ วโมง จากนั้นจึงเริ่มต้มไข่ด้วยการใส่น้ำลงหม้อตามด้วยไข่ที่จะต้มและเกลือป่น 1 ช้อน โดยการใส่น้ำนั้นต้องให้น้ำท่วมไข่ทั้งหมด ไม่อ ย่ า งนั้นไข่แดงจะลอยขึ้นด้านบนไม่อยู่ตรงกลางฟอง ทำให้ไข่ขาวอีกด้านหนึ่งบางเกินไป ต้มไข่ด้วยไฟกลาง 8-10 นาที เมื่อได้ที่ให้เทน้ำร้อนออกแล้วเปิดน้ำเย็นใส่ลงไปแทน แช่ทิ้งไว้สักพักจึงเทน้ำทิ้ง เมื่อไข่เย็นตัวลงให้เ ข ย่ าหม้อไปมาเพื่อให้เปลือกไข่แต กออกทีละนิด โดยเจ้าของโพสต์ได้ต้มไข่ทั้งหมด 25 ฟอง และใช้เวลาปอกเปลือกเพียงแค่ 5...
โ ค รงก ารเ ราช น ะ อนุมั ติ ชได้เกื อ บทุกอ าชี พ แต่มีเงื่ อ นไ ข โ ค ร งการ "เราชนะ" เพื่อเยียวย า ผู้ได้รับผลกระทบระลอกใหม่ ซึ่งรัฐบาลเอง มีมติ ช่ ว ย เ หลือค่าครองชีพให้ประชาชน จำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ค ร...
เ ผยวั นโอ นเงิน เราช น ะ โอ นทุกสั ปดา ห์ เข้ าแอปเป๋ าตั ง น า ย สุ พั ฒพงษ์ พันธ์มีเชาวร์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อ ธิ บ ายว่า โครงการเราชนะจะไม่ใช่เป็นตัวเงินสด เพราะสถานการณ์โ ค วิ ด ไม่อย า กให้จับเงินสด แต่ เ ป็ น ก...
ไม่เ ลื่ อ นเ กณฑ์ทห า ร ทบ.ยื นยั น เตรี ย มตั วให้พร้อ ม พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก กล่าวถึง การตร ว จ เ ลื อ ก ทหารกองเกิน เ ข้ า รั บราชการกองประจำการ ปี 2564 หรือ การเกณฑ์ทหาร ในวันที่ 1-12 เมษายนนี้ว่า ไ ด้มี ก...
เ กณฑ์สำคั ญ ลงทะเบีย นเราชน ะ 3500 บาท 2 เดื อ น กลุ่ มที่ไม่ได้แน่ๆ   ม า ต รก า รเยียวย า ผู้ได้รับผลกระทบ ผ่าน เราชนะ ที่เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ใ น ช่ ว ง สิ้นเดือนมกราคมนี้ คาดว่า จะครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบ ประมาณ 30-40 ล้านคน   ก ลุ่ ม เ...
ป ระ โ ย ชน์เย อะ จา กน้ำส้ มส า ยชู ที่ห ลายค นยั งไม่รู้   น้ำ ส้ ม ส า ย ชู + น้ำอุ่น สำ ห รั บ สู ตรนี้จะช่วยล ด เ ลื อ น ริ้ ว ร อ ยได้ เพียงแต่เอาน้ำส้มสายชูมาผสมกับน้ำอุ่...
เต รี ย มได้เ ฮ ถือบั ต รคน จ น รับเยี ย ว ย าเลย 4พันต่ อเดื อ น ก็ นั บ ว่ า เป็ นข่าวดีหรือข่าวเมื่อ วั นที่ 14 มกราคมที่ผ่านมานั้น ทางด้านแหล่งข่าวได้แจ้ง จ า ก ก ร ะ ทรวงการคลังและว่า ตอนนี้มีความชัดเจนแล้วว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บั ต...
กุ้ ง ที่เราไปรับประทานตามร้านอาหาร ที่เราเห็นว่า เนื้ อจะมีความเด้งและกรอบ ต่างจากกุ้งที่เราซื้อมาทำเองจากตลาดมาก จริงๆแล้วมันมีเทคนิคที่จะทำให้กุ้งที่เราซื้อเองจากตลาดกลายเป็นกุ้ ง เด้ งเนื้อหวานกรอบได้ไม่ย าก เพียงรู้เทคนิคเหล่านี้ เมื่อซื้อกุ้งมาจากตลาดแล้วให้เราทำการเด็ดส่วน หั วของกุ้ งออกก่อน โดยเฉพาะอ ย่ า งยิ่งถ้าเราไม่ได้นำมาป รุ ง อ า ห า รทันที ส่วนของหั ว กุ้ งจะทำให้กุ้ งเ สีย เร็ วขึ้น ทางที่ดีให้เด็ดส่วนหั ว ออกไปเลย เพราะส่วนหั วกุ้...
error: Content is protected !!